Geheimenissen onthuld

Daniël 12:4,8-10

''Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek TOT DE TIJD VAN HET EINDE. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen''.
Ik(Daniël) echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: ''Mijn heer, wat zal het einde hiervan zijn?''. Toen zei Hij: ''Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld TOT DE TIJD VAN HET EINDE''.
Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar DE VERSTANDIGEN zullen het begrijpen.

A

Dit is hoe het Woord van Mijn Heer Jezus Christus tot mij kwam, zo spreekt De Heer;
 
“Mensenkind, Mijn komst is spoedig en met Mij het oordeel welke als eerste over Mijn gemeenschap zal komen…
Met Mij komt AL HETGEEN dat goed is en het kwaad zal wijken en vernietigd worden… 
Zorg dat je daar geen deel van bent of ga ten onder tezamen met hetgeen je deel van bent.
Kunnen jullie nog even een poosje wachten en jullie eigen menselijke verlangens, behoeften, lusten en begeerten uitstellen in dienst voor Mij?
Is het niet beter dit te genieten ten tijde van Mijn Aanwezigheid wanneer er geen kwaad meer in zal heersen?
Zie dan in de tijd dat je wacht niet liefdeloos toe hoe Mijn volk, jouw verdwaalde broers en zussen, de verdwaalde kinderen Gods, zoekende en dwalende zijn… doelloos, wanhopig, (doods)angstig en in paniek…
Zien jullie niet hoe de vijand ze al lustig oogst en vetgemest raakt met het bloed van Mijn volk?
Raakt dit jullie dan niet?
Heb ik niet Mijn Geest gegeven en hiermee al de Macht welke Mijn Vader gaf aan Mij om over deze vijand te heersen?
Om te doen wat Ik deed? 
Ga dan uit de wereld in en breng DE BLIJDE BOODSCHAP van Het Koninkrijk dat komt… Breng vreugde, breng hoop, breng bevrijding en genezing in Mijn Naam!
Was de prijs soms niet hoog genoeg? Of alleen voor jou en jouw geliefden? Jouw eigen kleine wereldje?
Wees dan ijverig voor Mijn Koninkrijk en de beloning zal groot zijn, al hetgeen je opoffert voor Mijn Koninkrijk, Ik zal het je honderdvoudig vergoeden!
De oogst is groot, de maaiers weinig…
Dit terwijl Mijn Vijand haastig, gulzig en ijverig aan het oogsten is onder Mijn volk, onder de zonen en dochters Gods, jullie broers en zussen…
Doet het jullie dan niets?
Is dan reeds je hart verkild en je geweten dichtgeschroeid?
Als Ik terug kom… Zijn jullie dan nog wakker? Kunnen jullie dan misschien één uur met mij wakker blijven?
Als Ik terug kom… zal Ik nog geloof vinden? “
Dit is hoe het Woord van Mijn Heer tot mij gesproken is… 
…ieder die horen wil, hoort…
…Mijne schapen kennen mijne stem…
 
Openbaring 3: 15-17
Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!
Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u UIT Mijn mond SPUWEN.
Want u zegt: ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagingswaardig, arm, blind en naakt bent.

Openbaring 3: 19-22
”Mensen die Ik lief heb, roep ik ter verantwoording en bestraf Ik. Doe dus uw best en kom tot inkeer.
Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem.
Wie overwint, mag samen met Mij op Mijn troon zitten, net zoals Ik Zelf overwonnen heb en er samen met Mijn Vader op Zijn troon zit.
Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Lezen:
2 Timotheüs 3: 1-7
Mattheüs 24: 46-51

Waarom VERBINDING zoeken met elkaar NIET van God is.
INTEGENDEEL, het is de leer van lucifer, nu satan, en tegenwoordig populair gemaakt als de kundalini, grotendeels door de “new age” beweging.
Ook in vele kerken is deze listige SLANG binnengedrongen en heeft vele “christenen” die al GEBONDEN zitten in de ”ONCE SAVED ALWAYS SAVED”- doctrine, verleid en misleid.
Het zijn de mannetjes (en veelal ook vrouwtjes) die de kerken binnendringen en zelfs de huiskamers binnendringen en de “christenen” verleiden en misleiden met deze valse doctrines van de duivel. (vaak zijn het ook degenen die huiskamerkringen en samenkomsten motiveren en zelfs organiseren, je ziet ze dan af en toe andere mensen apart nemen waar ze even alleen mee praten, ze te CHARMEREN, om deze zwakke schapen te verslinden als wolven, deze zwakke schapen spreken daarna hetzelfde woord als de wolf en zo wordt de gemeenschap meer en meer verleid en misleid in deze valse duivels doctrine) (2 Timotheüs 3: 5-7)
Voornamelijk in de meer charismatische gemeenschappen (maar ook in ALLE andere gemeenten en kerken) die doorgaans MEER OPEN staan voor de geest….en tegenwoordig DE Heilige Geest van Jezus Christus nauwelijks nog (her)kennen en hierin GEEN onderscheiding meer kennen en blind zijn.
Ze zijn zoekende naar De Heilige Geest en hier speelt de duivel listig en sluw op in door ze gevoelige liedjes te geven welke hun gevoelige snaartjes bespelen en raken…er komen NEW AGE-“evangelisten”, gestuurd door satan, de kerken binnen en ook deze beginnen de gemeente te CHARMEREN (charming = betoveren!) en beïnvloeden met emoties, lieve fluisterende, vaak zielige, gevoelige, woordjes, en ze LIJKEN hele goede lieve en mooie mensen maar hun harten zijn duister en ze kennen Jezus Christus NIET en ze willen Hem ook niet kennen.
Ook in onze eigen gemeente is deze misleiding gaande en we proberen uit alle macht te WAARSCHUWEN, de ALARMBELLEN te luiden, de BAZUINEN te LUIDEN, maar er is geen ingang…ze willen of kunnen niet luisteren en De Waarheid is inmiddels een Steen des aanstoots geworden daar, onder andere door kwade geroddel onder hen…
Nu wordt zelfs van de kansel opgeroepen dat we als christenen en als mensen MEER moeten ”VERBINDEN” en juist hierin herken je de LEUGEN welke REGELRECHT IN GAAT TEGEN DE LEER VAN JEZUS CHRISTUS die ons leert dat wij NIET verbonden moeten zijn maar vrij moeten zijn om Hem te volgen.
Hij is niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard, en het Zwaard is Zijn Woord, De Waarheid….en de Waarheid is dat wat VERBONDEN is géén vrijheid geniet maar GEBONDEN is, Jezus Christus is gekomen om VRIJ te maken.
De kerken en gemeenschappen zijn al decennialang gebonden in hun eigen gebouwtjes, regeltjes, wetten, gebruiken en tradities…ieder hun EIGEN clubje…en nu roepen ze op nog MEER te VERBINDEN hierin, en zelfs met ELKAAR.
Dit zien we óók in de wereld gebeuren op dit moment, de ”one-world” religie die de satanische hogere machten der kerken aan het invoeren zijn, de NEW AGE is deel van deze beweging!! De list van de antichrist!
Het is EXACT HETZELFDE dat de NEW AGE ook al tijdenlang leert aan de volgers van deze OOSTERSE LERINGEN. (oosterse leringen dragen niet voor niets het symbool van de slang/draak!) (Openbaring 16: 12-13)
Het lijkt geen kwaad te zijn omdat het goed KLINKT, en vaak zelfs ontzettend lief en aardig als het vriendelijke oude vrouwtje met de prachtige glimmende appel, maar dat is juist de tactiek van de duivel om te verleiden!!
Hier een voorbeeld om praktisch en logisch in te laten zien waarom VERBINDING niet naar De Leer van Jezus Christus is:
We vormen een gemeenschap en we vormen een kring waarin we VERBINDING zoeken en maken met elkaar door de armen in elkaar te haken…en dan gaan we doen wat de Heer van ons verlangt.. we gaan Hem groot maken en prijzen en we gaan erop uit om Zijn evangelie te brengen… oeps, dat lukt niet… want we zijn VERBONDEN… dan maar proberen SAMEN te dansen voor De Heer om Hem groot te maken… wellicht kunnen we De Heer daar dan nog wat mee “entertainen”… (Amos 5: 21-24)
Ook hierin zijn we dan zo GEBONDEN dat we slechts cirkeltjes kunnen draaien met elkaar en uiteindelijk alleen dat nog kunnen… IN VICIEUZE CIRKELTJES DRAAIEN!! (zoals ze al decennialang doen, geen steek vooruit komen en maar blijven hangen onder aan het kruis in hun lasten en zonden)
Nu dan.. we gaan met onze gemeenschap in dezelfde kring staan maar dit keer VRIJ en NIET verbonden met elkaar… we gaan de Heer prijzen en groot maken! iedereen is vrij om dit op zijn of haar manier te doen…
We gaan erop uit om de blijde evangelie te brengen, iedereen kan uitstappen en doen wat de Heer van ons verlangt.
En het samen dansen?? Ook dat lukt een stuk beter wanneer we ONGEBONDEN zijn!!
HOED JULLIE GEMEENTEN VOOR DE WOLVEN IN SCHAAPSKLEREN, OOK SATAN HEEFT ZIJN “EVANGELISTEN” EN HIJ VERSCHIJNT ALS EEN ENGEL DES LICHTS!!
Je herkend ze aan hun taalgebruik, ze spreken dezelfde taal als de wereld, dezelfde taal als de valse doctrines en leringen van deze wereld, en ze spreken het TEGENOVERGESTELDE van wat Jezus Christus zegt als je GOED ONDERZOEKT WAT ZE ZEGGEN EN LEREN…
We hebben onze nieuwe “broeder” erop aangesproken en zoals de slang altijd doet, reageerde hij in eerste instantie emotioneel en zielig… Toen we niet voor deze manipulatie vielen werd hij uiteraard kwaad en opvliegerig en begon hij zijn ware aard te tonen door de woorden die hij sprak…hierin herkennen we de vijandschap…niet naar ons maar naar onze Heer Jezus Christus welke De Waarheid IS…onze liefde voor de mens zal niet verminderen..hoe vijandig ze ook zijn of doen…wij weten dat het de kwade machten zijn die hen (VER)BINDEN.
Onthoud aub mensen, lieve broers en zussen, niet iedereen die zichzelf een “christen” noemt en zich zo voor doet is er ook daadwerkelijk één, de geïnfiltreerde vijand SPEELT de vriend of broeder… de kerken en gemeenschappen zijn overspoeld met satans infiltranten… en ze worden met open, liefdevolle armen ontvangen en omarmd en zelfs op de kansel geplaatst…😪
Op deze manier zijn al vele DUIVELS de voorgangers geworden van kerken en gemeenschappen!!
LEER TOETSEN, ONDERZOEKEN EN ONDERSCHEIDEN VAN GEEST!!
Vermaan, behoed, onderwijs en ja, bestraf, elkander om de gemeenschap van Christus, de bruid van Christus, gereed te maken voor Zijn Komst. (Hebreeën 3: 13)
Voor velen is Hij al gekomen om de verloren schapen PERSOONLIJK te halen die door de valse herders verdwaald en verloren waren…(Ezechiël 34: 1-12)

Door ”VERBINDING”
gebonden,

de leer van lucifer
aan het Licht gebracht

 
God = GOED en liefde.
Hij schiep de mens naar Zijn GOEDE HEILIGE Evenbeeld..
Het was door lust en begeerte dat de mens VERLEID werd het kwaad tot zich te nemen en hiermee kwam het kwaad, de slechte eigenschappen van de slang/draak lucifer, nu satan, maar tegenwoordig ook populair gemaakt als kundalini, in de mens en vervuilde de mens.
De mens WAS hiervoor onsterfelijk en naar Gods Evenbeeld maar nadat ze het slechte en kwade tot zich genomen hadden werden ze sterfelijk en NIET LANGER naar Gods Evenbeeld. 
Gebonden op deze aarde en GEBONDEN in hun vlees..
 
Zie hier een geheimenis onthuld:
 
God = Geest en de mens is geschapen naar Zijn Evenbeeld, in geestesvorm dus (Genesis 1 vers 27), vrij en ongebonden.
In genesis 2 lezen we dat er geen mens was om de aarde te bewerken..
Waarom niet?
Als de mens in Genesis 1 al geschapen is?
Het antwoord is dat een geest de aarde niet kan bewerken.
Daarvoor heeft de geest een lichaam nodig omdat enkel het stoffelijke het stoffelijke kan bewerken en leven en het geestelijke het geestelijke.
Daarom lezen we in Genesis 2 vers 5-7 dat God daarom de mens FORMEERDE in een lichaam.
Het is dat lichaam, het vlees, welke bedoeld was als instrument en vervoermiddel, waar het kwaad zijn ingang in vond met slechte eigenschappen en SLECHTE kennis, emoties, gevoelens en gedachten en het was het lichaam wat strijd aan ging met de goede geest en zijn goede eigenschappen.
Hierdoor is het conflict in de mens ontstaan….
De strijd tussen goede en slechte eigenschappen, GODS aard tegen de aard van het BEESTje.
De mens is steeds meer het aard van het BEESTje gaan accepteren zoals ze steeds meer het kwade en het slechte accepteren. En letterlijk tot zich nemen.
Hierdoor werd de mens GEBONDEN in het vlees en niet langer in staat om in Gods Aanwezigheid te verkeren. 
Dit is wetenschappelijk aan te tonen door de 18% koolstof waaruit het menselijk lichaam bestaat welke de eigenschap heeft te binden en welke bestaat uit 6 protonen, 6 neutronen, en 6 elektronen…
Het getal der mens = het getal van het beest omdat de mens BEEST = geworden. (Kijk om je heen!).
 
Daarom staat meermaals geschreven in het Nieuwe Testament dat de mens zijn of haar vlees moet overwinnen en afleggen en zich mag omgorden met nieuw zuiver linnen van Jezus Christus.
En géén mens is hiertoe in staat zonder de hulp van De Heilige Geest van Jezus Christus.
DAT is waarom Hij Zijn Heilige Geest gegeven heeft.. opdat de mens bevrijd zou worden van de vloek van het vlees en weer vrij zal zijn tot God terug te keren, terug naar Zijn Evenbeeld, het (voor)beeld van Jezus Christus.
Ik getuig van deze dingen want Hij, Jezus Christus, heeft deze dingen aan mij gedaan en mij deze dingen geleerd.
Zo ook is deze huidige wereld mijn getuige dat zelfs adverteerd met satanische producten en het is de mens, en zelfs vele jongeren, welke WILLENS EN WETENS het KWADE EN HET SLECHTE van het BEEST tot zich nemen en hiervan genieten zelfs…
Dit tot leid tot verderf, dood en ondergang van de mens en de eeuwige verdoemenis van de ziel door het kwaad dat men volgt…
 
ZIE OM JE HEEN, de wereld is mijn getuige!
WAAR IS GOD?
God Vader is Almachtig en Allerheiligst….
Door het kwaad/duisternis dat in de mens gekomen kwam en steeds groter groeide kon Hij niet langer in onze aanwezigheid zijn zonder ons, zijn kinderen, te vernietigen…
Want overal waar het licht komt wordt duisternis vernietigd….
Dat is waarom God afstand van ons moest nemen en van ons af moest keren… 
Uit liefde voor ons zodat Hij ons niet zou vernietigen met Zijn Almachtige Heiligheid maar ons kan redden van de duisternis, het kwaad wat over ons gekomen is en meer en meer gevoed wordt door de mens…
Daarom zond Hij Zijn Woord, Jezus Christus. 
Zijn Naam betekend “uitverkoren Redder Gods “, en Jezus kwam maar met één doel…. Om weer een weg tot God onze Vader te banen, zodat we weer omarmen kunnen waar we ooit vandaan kwamen…
Onze Bron van GOEDE, HEILIGE EN VOLMAAKTE oorsprong.
 
Dat is waarvoor Jezus het offer maakte.
Hij gaf letterlijk Zijn Geest, Zijn Heilige Volmaakte Geest, voor ons en is daarna weer teruggekeerd naar onze God Vader en zit nu naast Hem op Zijn troon….
Door Zijn Heilige Geest kunnen wij nu ook weer communiceren met onze Vader God…
 
Zie je…wij, de mens, waren het lichaam….maar de connectie met Het Hoofd was verbroken….de nek was gebroken…daarom is de mensheid voor een lange tijd lam gelegd….maar Jezus Christus heeft de connectie tussen lichaam en Hoofd….de nek, weer hersteld!
Hij maakt, door Zijn Heilige Geest, dat de lammen weer zullen lopen in de Aanwezigheid van De Almachtige God onze Vader…
Jezus Christus maakt ons weer rein en zuiver van binnen….
Hij wast het duister uit ons, de slechte eigenschappen waarmee de slang lucifer, nu satan, en tegenwoordig vooral bekend als de kundalini, de mens heeft beVRUCHT en corrupt heeft gemaakt….Jezus Christus wast deze weg als wij ons overgeven aan Zijn Heilige Geest…
Wij geven Hem ons zielige verschrompelde aangetaste zieke leven….en Hij vormt het weer tot een Heilig puur en volmaakt leven….
Dit is iets wat géén mens zelf kan… We hebben De Heilige Geest van Jezus Christus nodig om dit te bereiken…en het is ons al gegeven! Al 2000 jaar geleden… toen Hij Zijn leven gaf voor ons…toen Hij Zijn Geest gaf.
ALLEEN HIJ GEEFT ONS WEER HET VOLMAAKTE LEVEN…. wie wil volgen? Wie wil vrij zijn?
 
Johannes 1:1-5
1  In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
Het Woord was bij God in het begin. 
Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. 
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.
“Zonde” betekend letterlijk “het doel missen”…
Iets wat z’n doel mist is zonde in de ogen van God want God heeft alles perfect gecreëerd zodat het een perfect doel dient…
Gods perfecte doel is dat Zijn kinderen gezond, gelukkig en gezegend LEVEN…en dat ze Hem lief hebben zoals Hij ons lief heeft…maar dan wel uit vrije keus en vrije wil.
Als je dus iets koopt en je gebruikt het niet dan is dat zonde..
Een brood wat per ongeluk blijft liggen en verschimmeld is ook zonde. Het mist z’n doel…
Vanuit dat perspectief kunnen we ook kijken naar bijvoorbeeld homoseksualiteit…God heeft man en vrouw zo perfect geschapen dat wanneer een man zijn zaad in de vrouw ejaculeert door orgasme de vrouwelijke orgasme dit zaad verder pompt naar haar eicel zodat deze bevrucht kan worden en uit kan groeien tot een heel nieuw mooi mensje.
Zaad van een man welke in een man terecht komt mist, vrij letterlijk, het doel…dus dat is zonde.
Een vrouw met vrouw evenzo…
De intimiteit tussen gelijke geslachten zullen niet voor vermeerdering zorgen en dus niet vermenigvuldigen….en dat is zonde.
Sterker nog, de mens heeft als doel zich te vermenigvuldigen. Gebeurt dat niet dan zal de mens uitsterven en dat is niet wat God wil… God wil dat zijn kinderen leven.
Uiteraard is de mens vrij om te zondigen zoveel ze maar willen maar de gevolgen zijn dan ook voor de mens….en niet voor de individueel alleen.
Iemand die zondigt en kwade en slechte dingen leeft, denkt, spreekt en doet, beïnvloed niet alleen zichzelf op kwade slechte manieren met kwade slechte gevolgen maar ook zijn of haar directe omgeving en hierin ook de indirecte omgeving en dus de gehele wereld in geheel….
De wereld zoals deze de dag van vandaag is, is geworden door al deze slechte kwade keuzes, door al die individuele mensen, de mensheid als geheel, en deze wereld is het resultaat. 
Dit is het gevolg van de som van al onze slechte en kwade keuzes….
Kijk eens om je heen….zie je de gevolgen? Is deze wereld niet gehuld in kwaad en duister?
En dat…..is zonde…niet dan?
DE EINDTIJD: er staat geschreven, EN HET ZAL ZIJN ALS IN DE DAGEN VAN NOACH… (Mattheus 24:37)
Wat was er in de dagen van Noach? 
Waarom was het allemaal zo erg dat God Zijn gehele schepping moest ZUIVEREN?
Er staat geschreven dat er engelen op de aarde kwamen en ze zagen de vrouwen van de mens en ze lagen met de vrouwen, hieruit ontstonden reuzen, zo staat geschreven in Genesis.
En het nageslacht van deze reuzen waren machtige mannen….
In de tijd van Noach was het DNA van de mens VERVUILD EN CORRUPT geraakt door de gevallen engelen die met onze vrouwen lagen.
“Noach was een goed man en wandelde met God en hij was PERFECT in zijn GENERATIE…staat geschreven…was hij perfect? 
Misschien, maar vooral zijn GENEN waren nog intact zoals God hem geschapen had, perfect dus, hij en de zijnen… En daarom werd hij gered en werd de rest van de wereld GEZUIVERD.
Nu dan…nu zijn we hier….in de weeën van de eindtijd……de bijbel zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach…
En nu staan we weer voor een drempel waarin ons DNA vervuild gaat worden met nieuw ontwikkelde vaccins vanuit nieuwe technologie wat ons dna aan zal tasten en vervuilen, opgedrongen door de overheid…wereldwijd!
Een nieuw technologisch systeem waarin alles, ja zelfs de mens zelf, gedigitaliseerd wordt en opgenomen wordt in een artificiële wolk, de zogenoemde “cloud”.
Om onze vrijheid te behouden zullen we hier in mee moeten gaan en de nieuwe identiteit die erbij hoort AAN NEMEN, om aan te tonen dat je deel bent van het nieuwe digitale systeem.
Een systeem welke systematisch het menselijke gevoel en emotie bespeeld en het dna van de mens aan wil passen met nieuwe technologie door bv. de vaccins.
Het menselijk dna zoals onze God Vader ons geschapen heeft bestaat uit twee dna-strengs die ieder uit 72.000 deeltjes bestaat, deze beide strengs samen vormen dus 144.000 deeltjes welke er van getuigen dat we nog altijd Gods originele mens zijn. 
Door de nieuwe mrna-technologie willen de machten der overheden hier een derde streng aan toevoegen waardoor het totaal van alle deeltjes van de drie strengs uitkomt op 216.000 deeltjes, dit is 600 X 60 X 6!
TOEVAL?
 
De meeste mensen spreken al uit dat er een kwade macht achter zit… Wéér zitten de gevallen engelen, satan, de vijand van God, achter dit kwaad, deze verleiding en misleiding!
God schiep de mens door Zijn woord en door Zijn woord is ons leven ontstaan, onze levensenergie, en deze energie zit in ons dna…. het is de Geest van God wat in ons leeft..
satan wil de mens vernietigen, en dat gaat hij bij de wortel doen op sluwe slinkse wijze! 
Door ons dna aan te tasten maakt hij Gods schepping onzuiver en corrupt…!
Zoals de bijbel schrijft over corrupt zaad… denk hier over! 
 
Jezus zegt in Zijn Woord : “niet ieder die tegen mij zegt Heere Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie DE WIL doet van Mijn Vader. Hebben wij niet geprofeteerd in Uw Naam? Hebben wij geen demonen uitgedreven in Uw Naam? en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hen openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, ga weg van Mij, u die wetteloosheid werkt! “ 
(Mattheüs 7:21-23)
 
Hoe kan God ons toelaten in Zijn Heiligheid als Zijn creatie bezoedeld, vervuild en corrupt is door inmenging van het kwaad door de vaccins en andere nieuwe nano-technologiën?
Kijk naar de natuur? Wordt niet alles wat niet zuiver van bloed is vernietigd? Gooit een moedervogel niet het jong uit het nest wat niet zuiver van bloed is?
Roept de bijbel ons niet op om ons te reinigen met het Heilige bloed van Jezus onze Redder?
Door Zijn Woorden aan te nemen, door Hem te erkennen als Redder en Overwinnaar, door naar Zijn Heilige Geest te luisteren en deze te volgen wanneer we deze mogen ontvangen in genade en liefde.
 
Toch wordt er nog her en der van de kansel gepredikt door sprekers/dwaalleraren, dat het vaccin geen kwaad kan, dat het allemaal zo’n vaart niet loopt, dat de Heer ons wel zal redden en in ons zal blijven…..
NEE!!! NIET ALS WIJ ER ZELF VOOR KIEZEN OM DE CREATIE VAN GOD TE BEZOEDELEN MET VREEMD DNA, EEN GEN-CODE DOOR DE MENS GEMAAKT WAT ONS DNA BINNEN ZAL DRINGEN EN ZAL VERANDEREN…
NET ALS IN DE DAGEN VAN NOACH….
Hij zal deze mensen niet meer kennen omdat ze niet meer van Hem zijn…… Ze hebben zich overgegeven in de armen van de vijand en er zal geen fluitspelers, citerspelers en zangers of bazuinblazers meer in hen gehoord worden en niemand die enige kunst beoefent, er zal geen geluid van de molen, geen lamplicht, géén STEM VAN DE BRUIDEGOM EN BRUID meer in hen gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij (pharmakeia) waren alle volken verleid en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die GESLACHT zijn op de aarde. (wisten jullie dat er stamcellen van geslachte ongeboren baby’s voor de nieuwe prikken worden gebruikt? en niet alleen door de spuiten, het wordt zelfs gebruikt als smaakmaker voor de tegenwoordige snacks…)
 
Wie bevriend is met de wereld wordt mettertijd een vijand van God….
Wat zal er dan gebeuren als men tot de vijand keert voor redding?
 
lezen openbaring 18 vers 22-24
HOOR EN ZIE!!
 
Waarom accepteert nagenoeg elk mens elke emotie en gevoel dat opkomt in hun lichaam? In het vlees? 
Ze geven er zelfs nog uiting aan waardoor het manifesteert en zo, op die manier houdt je de woede, of eigenlijk het verdriet of welke SLECHTE emoties dan ook, in leven.
Daarmee verspreid je het de wereld in en dát is waarom de wereld zo kwaad geworden is, zoals het is vandaag de dag.
In plaats van het maar gewoon toelaten en aannemen mag en kan je ook de slechte emotie afwijzen en de vreugde en vrede (GOEDE emoties) weer terug eisen.
Ontken en negeer je woede en het zal weggaan en je krijgt er vrede, vreugde en geluk weer voor terug…
Dit geld voor ALLE nare en slechte emoties, gedachten en gevoelens…
Niet voor niets staat er in Gods Woord geschreven, “WEERSTA de duivel (de slechte/kwade verleiding) en hij ZAL VAN U VLIEDEN”. (Jakobus 4 vers 7)
Laat jouw emoties en gevoelens niet over jou heersen….. Jij bent geschapen om over jouw emoties en gevoelens te heersen en deze te controleren en te sturen.
Tegenwoordig is het precies 180 graden gedraaid (wie doet dat ook weer?). 
De mensheid laat zich domineren en overheersen door hun emoties en gevoelens welke grimmig en wispelturig zijn en alle kanten opgaan zoals een blad aan de boom.
Vooral met al die hormonale middelen wat overal aan toegevoegd wordt.
Het kwaad, zoals die nu in de wereld heerst, is ontstaan omdat het kwaad dit zo gestuurd heeft… Het is de gevallen engel lucifer, nu satan, maar tegenwoordig ook populair gemaakt als kundalini, welke aangesteld was over de instrumenten en koren der engelen, die de mens doormiddel van hun gevoelige snaartjes bespeelt en bespeelt heeft al sinds het ontstaan der mens. (verleiding van Eva en Adam)
 
NEEM DE CONTROLE TERUG IN JEZUS NAAM!!
 
het is inmiddels wel bewezen feit dat de mens dit op eigen kracht niet kan, dus vraag de Heilige Geest van Jezus om hulp.
Dat is waarom Hij, Jezus Christus, Zijn Heilig leven gaf…voor jou…zodat je gelukkig, gezond en vrij zal zijn…
HIJ DEED WAT NIEMAND KAN EN IS WIE NIEMAND KAN ZIJN ZODAT HIJ ONS KAN BRENGEN WAAR NIEMAND ANDERS ONS KAN BRENGEN….THUIS!! 
DAAR WAAR ONZE VADER OP ONS WACHT VOOR HET AVONDMAAL.
Terug naar ons oorspronkelijke GOEDE Wezen.
Waarlijk!! HIJ is de Weg, de Waarheid en het LEVEN…
STOP met het staren en aanbidden van de zwarte poorten/gaten in jullie muren, het BEELDscherm van baâl, welke de gruwelheden en tragedies van de wereld op jullie netvliezen branden en jullie emoties en gevoelens bespelen en jullie hiermee beïnvloeden en aansturen!
STOP met het volgen en aanbidden van de BEELDEN die door indoctrinatie en dogma in jullie geest en denken zijn GECREËERD…denkBEELDEN, vaak waanBEELDEN, of ideaalBEELDEN….
Zelfs vele christenen en gelovigen klampen zich vast aan een vast BEELD over hoe ze geloven dat bijvoorbeeld de eindtijd of opname zal gaan, omdat dit het BEELD is wat in hun geest gecreëerd is door de kerken en de leer en uitleggingen…. 
Ze volgen en aanbidden deze beelden zonder zelf nog te toetsen of onderzoeken in en naar De Heilige Geest of Gods Woord… 
Veelal zijn het hun eigen emoties en gevoelens wat ze aanzien voor De Heilige Geest…
Een persoonlijke relatie met Jezus is er nauwelijks nog… Slechts BANDEN met kerken en gemeenschappen en een VAST BEELD welke gecreëerd werd door die kerken of gemeenschappen…..TOETS DIT… Begin eerst bij jezelf… 
Heeft het kwaad nog vat op jouw geest of lichaam? Dan is de kans groot dat je een afgods-BEELD in je geest aanbid (bij velen staan ze zelfs als “onschuldig” ornament voor sier in de huiskamers)
Dit zijn valse BEELTENISSEN en denken welke van GOD AF leiden….
Velen worden misleid door vele beelden die gecreëerd worden door baâl, de “bezitter”
Zijn jullie niet allen bezitters geworden van vele dingen? en daarin bezeten door de dingen die jullie bezitten?
Het is de oude demon welke teruggekeerd is in een nieuw modern jasje…
Gooi het beeld van baâl het huis uit, bevrijd jezelf in Naam van onze Koning Jezus Christus en wees vrij van de valse fluisteringen van satan!! 
Hij LIEGT, STEELT EN MOORD… Elk woord wat hij spreekt is LEUGEN want hij is de vader van de leugen en god van deze kwade slechte wereld….
 
VLUCHT DAAROM UIT BABYLON EN VERWIJDER DE AFGODERIJ EN BEELDEN WELKE JE VAN GOD ALMACHTIG AFHOUDEN…..
 
Heb berouw van het verkeerde wat je geleefd hebt en keer je tot Jezus Christus, De Gezalfde Redder Gods Dan zal het je goed gaan….
Er is geen excuus om kwade gevoelens of emoties van het ongeziene naar het geziene te brengen…
Van het ontastbare naar het tastbare….. Dit is wat manifesteren is… Dit is hoe het KWAAD zich MANIFESTEERT in deze wereld en zich ontwikkeld heeft zoals het nu is…… Kijk om je heen…. 
Wees niet dwaas en naïef 
 
Lees Ezechiël 8
Kijk naar je televisie….. Is het geen gat in je muur welke je naar andere “dimensies” “channeld” ?
Het BEELD wat menig mens elke avond aanbid…. Het BEELD waar kinderen aan opgeofferd worden want ”het houd ze zo lekker af-GELEID”.
Het BEELD waar zogenoemde “christenen” uren voor kunnen zitten alle avonden maar een gebed van 5 minuten is veel te lang!
Wanneer je je televisie, computer of smartphone aanzet maak je LETTERLIJK een BEELD VOOR U ZELF…. (Deuteronomium 5 vers 7-8)
Het BEELD waar vele mannen (en vrouwen) in de donkere uurtjes voor zitten en zich verlustigen aan de vuile gruwelijke dingen waar dit “gat in de muur” ze naartoe brengt?
 
Was het dit dat Ezechiël toen al voorzag?
De aanbidding van de afBEELDingen ?
Het BEELD en de vele AFBEELDINGEN welke de mens programmeert en overtuigd om de ideaal-BEELDEN en de denk-BEELDEN te geloven en te volgen.
En wie dit niet doet, wie niet hetzelfde gelooft als de domme massa……DIE LIGT ERUIT…..
En uiteindelijk zullen dezen gedood worden.
 
Zie naar de tijd van de oorlogen…. Waar de mens uit EIGEN-BEHOUD en het behoud van hun welvaart status, rijkdom en luxe LETTERLIJK over lijken gingen en gaan.
Waar de domme massa ineens verraders werden van hun eigen soort, eigen familie zelfs…
Deze tijd komt spoedig weer terug…
We zullen zien aan de vruchten van eenieder vanuit welke aard men leeft, vanuit De Goede Aard van God, welke Jezus Christus is? Of vanuit het aard van het BEESTje…
 
AAN DE VRUCHTEN HERKEND MEN DE BOOM!
 
Wie in Jezus Christus is leeft, en zal meer en meer verwijderd worden van deze wereld….(wellicht zelfs de bergen in!)
Maar wie in de wereld is sterft elke dag een beetje meer en is onderweg naar een eeuwige dood en dwaling….
DE WAARSCHUWING STAAT, wordt bevrijd uit het WERELD WIJDE WEB (WWW=666), verwijder de afgods-BEELDEN uit je huizen en maak je huis weer rein en zuiver zodat het weer een Heilige tempel Gods zal zijn….
Gevuld met Leven, Waarheid, vreugde en zegen!
 
Lezen: Deuteronomium: 5: 7-8,
Ezechiël 8: 11-13
Deze dingen getuig ik van:
De mens is in nood en is redding nodig. 
De angst welke de mens is opgelegd door het kwaad heeft gemaakt dat velen zoekende zijn, satan (de vijand van al dat goed is) is daarom aan het oogsten met vele valse leringen en vele valse christussen oftewel “reddingen” welke allen leiden tot verdere ondergang en verderf.
Geen van hen laten het Voorbeeld van Jezus zien, geen van hen laten het voorbeeld der apostelen zien, geen van hen laat het VOLGEN (niet enkel BEWONDEREN!) van Jezus en Zijn leer en boodschap zien.
En hierin kunnen WIJ als gemeenschap van Christus, IN gemeenschap van De Heilige Geest van Christus, het verschil maken.
Het Voorbeeld zijn en De Getuigen van Jezus Christus. 
Hierin kunnen wij de wereld laten zien: wij zijn GEHEEL ANDERS, bevrijd, ongebonden, genezen en in de kracht en vreugde Gods welke Jezus Christus brengt, en zo zullen wij als gemeenschap van Christus HET LICHT DER WERELD zijn en het ZOUT DER AARDE.
Dit is het evangelie van Jezus Christus welke vrijheid brengt, welke genezing en heling brengt, welke vreugde en gezondheid in wezen brengt, welke eeuwig leven brengt.
 
De oogst is groot, de maaiers weinig..
WIE KAN VOLGEN?
ZIE: dit is de val welke satan, de vijand van al dat goed is, heeft gezet en waar velen in gebonden zitten…
hij maakte een IEDER in Nederland RIJK…zelfs de armsten…
hij maakte ons rijk in welvaart
hij maakte ons rijk in luxe
hij maakte ons rijk in aanzien en status
hij maakte ons rijk in ver-BEELD-ing
hij maakte ons rijk in arrogantie, hoogmoed en ego…
WIE kan zonder deze dingen? WIE kan zijn of haar bezittingen afleggen en teruggaan naar de eerste gemeenschap van Christus in eenvoud en nederigheid?
 
Lezen: Matheus 19: 16-30
Lezen: Handelingen 4: 32-35
Lezen: Handelingen 5: 1-11
IK, IK, IK”…..
De “IK” ken ik maar al te goed…. Ik heb ook jaren voor “IK” geleefd…. Ik gaf mijn alles voor “IK” precies zoals de hedendaagse nieuwe religie de mens leert….”IK” richtte me vooral op MEZELF en deed wat voor MIJN gevoel goed “resoneerde” , en “IK” keerde meer en meer naar binnen…. 
Vooral toen ik steeds depressiever, ongelukkiger en hierdoor ook ongezonder werd…
“IK” zocht HET vooral binnen in MIJ ZELF…. 
Maar vond daar geen liefde meer…. Geen vreugde meer…. 
Ik vond duisternis…trauma…haat…walging…verdriet…en verder NIETS….géén hoop…géén liefde…géén vreugde…
Dus ik deed maar gewoon wat goed “resoneerde” en goed voelde voor MIJ en liet anderen maar op afstand want “IK” was nodig om met MEZELF bezig te zijn en aan MEZELF te werken…
 
Dus tot nu toe doe ik het erg goed volgens de vele leringen van al die “wijze leraren” en van al die “godinnen” want zij leren dat we dit ALLES BINNEN IN JEZELF moet OMARMEN….
Dus dat deed ik….jarenlang!
Uiteindelijk na heel lang zoeken in MIJZELF en na heel lang omarmen van ALLES wat ik IN MIJZELF vond…. De (oorlogs)trauma’s… de duisternis… de haat… “het” donker…. de leegte…. de walging…. verdriet…. en vooral “het” NIETS….. ging ik “het” idd liefhebben… “IK” omarmde “het” en knuffelde “het” jarenlang en kreeg “het” lief… zo lief dat “HET” en “IK” één werden en “het” vertelde mij dat “IK” maar “los moest laten”…. “laat maar gaan”….. “je hebt hier geen doel meer”… “geef maar op”… “je hebt je rust verdiend”… “je hebt genoeg gedaan”…. “laat maar los”…. “je bent het zuurstof in de lucht niet meer waard”… “geef maar op”… “laat maar los”… “je bent toch waardeloos”… “je bent duisternis, donker, kapot, leeg”…. “er is NIETS in jou”… “je bent niets meer”…. “laat maar los”… “maak er maar een einde aan”….. “je loopt alleen nog in de weg”… “je bent waardeloos”…. “laat maar los dan ben je er van af…..”
 
“Het” leidde mijn “IK” naar zelfmoord……en “IK” was dood…..
 
En daar was JEZUS CHRISTUS….
 
HIJ trok mij uit de smerige muil van de dood en redde mij……
Maar “IK” zat nog diep NAAR BINNEN GERICHT in MIJ waar “het” duister in MIJ mij weer overtuigde dat er NIETS was…. “doe het dit keer maar goed… kom maar… omarm MIJ maar… kom in het duister, in de leegte. … wordt één met MIJ…. met “IK”….. het is heerlijk hier….
ja……. “IK” heb rust nodig…. “IK” kan niet meer… “IK” ben zooooo moe…. “IK” wil rust…. “IK” omarm “IK” kom eraan…. “IK” doe het goed dit keer………..
 
En daar was dan De Stem die sprak tot mij…..
“IK KAN JE NIET LATEN GAAN….IK HEB NOG EEN DOEL MET JOU, BLIJF DICHT BIJ MIJ!”
 
Ik gaf mij vanaf dat moment over aan Die Stem en aan De Geest van Die Stem want mijn “ik” was dood en er was niets in mij en HIJ gaf MIJ weer een doel, en daarmee hoop…en daarmee invulling…en daarmee IETS en daarmee uiteindelijk ALLES.
 
Mijn “IK” bleek satan te zijn die “HET” in MIJ had bewerkstelligd dat ik hem ging omarmen… ging liefhebben. ging volgen…. en hij leidde mij rechtstreeks naar mijn dood… mijn EEUWIGE dwaling, ondergang en dood…..
DAT is waarom ik zwaar allergisch wordt wanneer ik iemand hoor zeggen “IK” mag MIJZELF liefhebben en ALLES wat er in MIJ leeft omarmen….
Want zie je…. Ik ken de taal van de “IK” en het is de taal van de slang, de sissende valse misleidende tong van de kundalini, lucifer….. de geest van de antichrist….. welke JOU wil als speeltje in zijn eeuwige ondergang en hel waar hij JOU kan folteren en martelen gewoon omdat hij JOU zo haat….. hij klinkt zo lief… hij doet zich zo goed voor…. hij LIJKT de engel des lichts… de sjamaan, de healer, de lichtwerker, je lichtgids…..en hij verleid jou om vooral IN JEZELF te BLIJVEN geloven…..
Vooral NIET naar BUITEN richten……
Want hij weet dat wanneer de mens de “IK” even vergeet…. even naar DE ANDER kijkt en zich naar buiten richt, gaat ZIEN…..
 
Dat juist DAAR liefde, vreugde, en hoop te vinden is… ondanks de duisternis die over de wereld is zijn er nog veel prachtige lichtpuntjes van liefde, hoop en vreugde te vinden…. NIET in JEZELF… in JOUW kleine eenzame bubbeltje…. maar DAAR BUITEN…. bij zoveel anderen…. bij de mensen die hoop, liefde en vreugde beleven en verkregen in Jezus Christus en Zijn Heilige Geest…. De Redder…. De Ware Messias… is HIJ!!
HIJ HEEFT NOG EEN DOEL VOOR JOU!
 
Liefde, hoop, vreugde en leven komt NIET van binnenuit….
Het komt van DE Bron Jezus Christus… Hij geeft het overvloedig aan hen die HEM zoeken en vragen.. 
HIJ is daar…. Vragende om bij jou binnen te komen… Kloppend aan je hart….
 
GEEF 1 ander liefde, hoop en vreugde als geschenk en je zal van 1 ander deze dingen terug ONTVANGEN
GEEF 100 anderen liefde, hoop en vreugde als geschenk en je zal van 100 anderen deze dingen terug ONTVANGEN.
GEEF liefde, hoop en vreugde als geschenk aan JEZELF…… van wie zal je het TERUG ONTVANGEN???
 
Zie de oorsprong van de “IK”…. de OORSPRONG en definitie van HET KWAAD…..
ZIE de DEFINITIES van de huidige populaire leer van de new age, de kundalini (leer van de slang), de gaia etc etc….HET IS DE LEER VAN LUCIFER…..
Het is SATANISME EN LUCIFERIANISME in z’n nieuwste en modernste jasje!!
 
We mogen er toch vanuit gaan dat jullie wel weten wat een rage of een populair ding is..
Wanneer mensen iets nieuws beginnen te doen, denken, spreken of dragen en een groeiende mate van andere mensen gaan dat kopiëren, dan spreken we van een rage of populair ding.
En ook hierin geld…”waar men mee omgaat wordt men mee besmet” 
Eigenlijk heeft geen enkel mens een eigen mening of eigen denken.. 
Het “eigen” is ontstaan door trots en hoogmoed (lucifer dus) iets dat in-gebracht is.
Het “zelf’ en het “ik” is hetzelfde als “eigen”.
Deze “eigenschappen” waren oorspronkelijk niet want iedereen was oorspronkelijk één en gezamenlijk, één in Woord, één in Taal, en één in Geest….
Het “eigen/ik/zelf” is ontstaan door ego (ego = lucifer/satan/kundalini), en ego is slechts het medicijn om de dwaasheid van de mens te verdoven.
Het naar binnen en niet langer naar buiten gericht zijn en niet langer de belangen van de medemens of naasten voor ogen hebben maar slechts nog het ik/zelf/eigen.
Jullie kennen het gezegde…”waar je mee omgaat wordt je door besmet”
 
De mens is corrupt gemaakt, vervuild, met de slechte eigenschappen van ego maar dat wil niet zeggen dat de gedragingen van de oorspronkelijke goede geest niet langer aanwezig zijn.
Eén van de eigenschappen van geest is dat ze zeer makkelijk in te vloeien zijn, één worden met omgeving, wanneer er géén controle op is (zoals lucht), te be-in-vloeden dus…. met andere geesten….
Welke geesten de mens be-invloeden ligt dus aan de omgeving waarin de mens zich begeeft…
Een kwade en slechte invloed in een kwade en slechte omgeving waar dus veel demonen of andere satanische machten verkeren (ook de televisie creëert een omgeving in je huis!) en een goede invloed in een omgeving waar De Heilige Geest van Jezus Christus heerst…Gods Geest..
Geen mens is in staat zijn of haar eigen geest te controleren of beheersen omdat deze constant in conflict is (geraakt) door de corruptie, het conflict tussen de GOEDE eigenschappen Gods en de SLECHTE eigenschappen van de slang, lucifer, nu satan, maar tegenwoordig ook populair gemaakt als kundalini, in de volksmond ook wel “het aard van het BEESTje” genoemd.
het is het vlees, geïnfiltreerd met de slechte eigenschappen, het lichaam met al de gevoelens en emoties welke de mens aanstuurt, en de emoties en gevoelens worden dan weer beïnvloed door de omgeving of de geest waarin je verkeerd. (Zie onderstaande link voor wetenschappelijk bewijs)


Zo word de mens heen en weer geslagen door hun vleselijke/lichamelijke gevoelens en emoties, het ene moment vrolijk, het andere moment weer verdrietig en depri, met regelmaat geïrriteerd en dan weer in boosheid, jaloezie en dan weer in liefde of vrede etc etc…
Geen mens controleert zijn of haar eigen mening, denken of zelfs leven….NIEMAND heeft controle over het ZELF/EIGEN of het IK…het is OF het kwaad, satan wat er macht over heeft OF het Goede, Jezus Christus door Zijn Heilige Geest wat er macht over gegeven is, en dat moeten wij als mens dus wel willen OVERGEVEN aan Hem.
HIJ = DE WEG, DE BEVRIJDER, DE GEZALFDE REDDER GODS die de mens weer terugbrengen zal naar ons oorspronkelijke GOEDE Wezen en Zijn….
Hij alleen zuivert, reinigt en loutert ons doordat wij Zijn Heilige Geest mogen volgen.
NEEM HEM AAN AUB!

Lezen: 1 Korinthe 3: 1-3, 
Hebreeën 5: 11-14,
2 Timotheüs 4: 1-5

Als je door teleurstelling in de kerk of gemeenschap je geloof in God verliest.. 
Was je geloof niet in God maar in de mens.

IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET..
Ik zie hoe de mens zo makkelijk te sturen is door het kwaad als de ego gestreeld wordt…..
ZIE OM JE HEEN….
Hoe de mensheid zichzelf WEER en NOG STEEDS verhoogd en vereerd.
Hoe gevaccineerden en houders van qr-codes zichzelf als übermenschen verheven voelden boven de untermenschen door de privileges die ze MOCHTEN genieten van de OVERHEID.
Hoe de ongevaccineerden en de onthouders van de qr-codes zichzelf als “brengers” van vrijheid, van vrede en liefde, verheven voelden boven degenen die kiezen voor het systeem.
Ze verzinnen titels voor zichzelf en wanen zichzelf martelaars, de mensheid.
Ze noemen zichzelf lichtwerkers, heksen, engelenwachters, wakers, brengers van vrede, vrijheid, redding, liefde, rust etc, Ze noemen zichzelf uitzonderlijk en zelfs goden.

Het is WEER EN NOG STEEDS de mens die de mens eert en aanbid..
Het is de mens die de anti-christ is, de anti-christus, de anti-redding, de ondergang.
Want God heeft de mens de macht gegeven, de macht van vrije keus, de macht van vrije wil.
En zie wat de mensheid ermee doet.
De koppige, halstarrige, hoogmoedige mens die het allemaal zelf wel kan, God niet nodig is, God de schuld geeft van de gevolgen van hun eigen keuzes…
Ze kennen geen berouw over hun verkeerde keuzes maar schuiven de schuld op anderen… ja, zelfs op Hem die Heilig en Goed is.
Nog steeds ziet de mens niet dat ze ZELF het kwaad in de wereld zijn en ZELF degenen zijn die het kwaad zoveel gevoed hebben dat het nu de macht heeft, die het heeft om de wereld te regeren en de mens te sturen naar believen… 
En NOG eren en aanbidden ze ZICHZELF en kiezen ze niet voor God Almachtig maar voor de mens, welke het vlees is, welke de wereld is….welke het kwaad is….

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST, HET GETAL EENS MENSEN….
Het menselijk lichaam, het vlees, bestaat voor 18% (3×6) uit koolstof (carbon12)
Koolstof bestaat uit 3 elementen, namelijk:
6 protonen
6 neutronen
6 elektronen
Wie wijsheid heeft berekent het getal van HET BEEST, want het getal is een getal eens mensen…..
De mens, eens zo goed en heilig door God Almachtig geschapen, is nu ZELF het beest geworden.
ZIE DAN AUB! EN BEKEER JE!

Lezen: 2 Timotheüs 3: 1-6,
Openbaring 13: 15-18
JEZUS CHRISTUS = DE Manier om je te (laten) ontdoen van de slechte eigenschappen die over de mens is gaan heersen, de kwade en slechte aard van het BEESTje…
De mens is van oorsprong heilig en enkel goed geschapen naar Gods Evenbeeld maar is corrupt geraakt toen de eerste mens zich liet verleiden door lust en begeerte en beVRUCHT werd met het zaad van de slang/draak, lucifer, nu satan, ook wel kundalini genoemd tegenwoordig.
Deze corruptie welke in het dna van de mens gebonden zit, kan enkel weggewassen worden door De Heilige Geest van Jezus Christus welke het zuivere offer is voor geheel de mensheid….
HIJ is de tweede Adam…. perfect en volmaakt naar Gods Evenbeeld en alleen Hij kan jullie weer terug brengen naar onze oorspronkelijke Wezen en Zijn, het Evenbeeld van onze Vader en Zijn Aanwezigheid zoals in het hof van Eden.
 
Nu, de aard van het BEESTje is ook daadwerkelijk aan te tonen in het vlees, daarom staat in het nieuwe testament zo nadrukkelijk geschreven dat het vlees afgeworpen en afgedaan moet worden als oude vervuilde kleding, het moet gekruisigd worden (nee, geen zelfmoord maar enkel het doden van de ego!)
Zie je, lucifer was ooit de eerste MORGENSTER, de machtigste engel onder God voor hij hoogmoedig en trots word en boven God gesteld wou worden… Hij is de bron en oorsprong van slechte eigenschappen en het kwaad…. En het licht werd van hem genomen en hij werd duister, hij werd satan, wat betekent “vijand van al dat goed is/vijand van God”.
 
Wanneer een brandende morgenster het licht ontnomen wordt blijft er een afvalstof over… Oftewel de AFVALLIGE STOF, koolstof….
En dit koolstof vinden wij voor 18% terug in het menselijk lichaam naar de menselijke wetenschap.(Persoonlijk ben ik van mening dat het percentage in de huidige tijd véél hoger ligt gezien al het slechte en kwade wat de mens dagelijks tot zich neemt, zowel fysiek als geestelijk….het getal 18 staat dan ook symbool voor 3x 6 oftewel 666).
 
Volgens de menselijke wetenschap bestaat het huidige lichaam uit:
STIKSTOF: welke vrij opneembaar is in de atmosfeer en dus hemelen en uit één enkel element bestaat
WATERSTOF: welke vrij opneembaar is in de atmosfeer en dus hemelen en uit één enkel element bestaat
ZUURSTOF : welke vrij opneembaar is de atmosfeer en dus hemelen en uit één enkel element bestaat.
KOOLSTOF: welke een BINDENDE werking heeft en al de boven genoemde vrije stoffen gebonden houd en bestaat uit 3 elementen, namelijk 6 protonen, 6 neutronen en 6 elektronen….666.
 
Dit is het getal van het beest en het getal der mens, DE AARD van het BEESTje
Ook de fotonen (zuiver licht dat altijd is) welke de mens leven geeft is gebonden in het organisch materiaal van het vlees en heet daarom bio-foton.
Deze bio-fotonen geven ons gezondheid, blijdschap, vreugde, zegen en geluk (kortom alles wat GOED is), het maakt dat de mens letterlijk straalt.
 
Wanneer we de verordeningen en richtlijnen van Gods Woord volgen onder leiding en reiniging van De Heilige Geest van Jezus Christus verlicht Hij ons dus letterlijk en maakt ons hierdoor het licht van de wereld.
 
Wanneer de mens dit niet doet leven ze niet naar het doel waarvoor ze geschapen zijn, ze doen dan NIET enkel het goede maar ook het kwade en dat is zonde…. Zonde betekend letterlijk “het doel missen”.
Wanneer de mens zondigt en dus kwade en slechte dingen doet, spreekt, denkt en hierdoor voelt zullen de bio-fotonen afsterven en verminderen en hierdoor zal dus ook de mens lijden in ziekten, gebreken, lasten, onvreugde, ongeluk, etc. etc. (dus alles wat slecht en kwaad is komt over hen omdat ze deze toelaten door het slechte te leven).
 
Jezus Christus = letterlijk De Weg, De Waarheid en LEVEN…. Daarvoor gaf Hij Zijn Heilige Volmaakte Geest (Hij is immers in het lichaam geplant door God zelf toen Deze de onbevlekte maagd maria beVRUCHTe en hierdoor was Hij Zuiver in Zijn genen en de duisternis van de wereld, het kwaad, kreeg geen vat op Hem maar Hij heerste over het kwaad).
Hij is de Enige die ons bloed weer witter wast dan sneeuw…. 
Door te doen wat Hij ons heeft verteld en voorgedaan, zullen jullie weer worden als Hij en kunnen jullie doen wat Hij doet door te leven naar en in Zijn Heilige Geest….in HET GEMEENSCHAP VAN HET LICHT…
Hij = HET Woord welke bij God was en van waaruit licht en leven ontstond en Hij kwam naar ons toe om ons met God Vader te verzoenen door in ons te leven en ons weer zuiver te wassen… 
Te zuiveren, reinigen en ja, ook louteren…. En dat doet soms zeer omdat het ego, de aard van het BEESTje, tegenstribbelt maar in Naam van Jezus Christus moet en zal hij wegvlieden uit al wie de verleiding (duivel) kan weerstaan.
 
Door vasten en bidden tot God maakt ons lichaam meer en meer WITTE BLOED lichaampjes aan en worden dode cellen en afvalstoffen sneller afgevoerd, nieuwe cellen sneller aangemaakt en groeihormonen tot 5x zoveel geproduceerd….
Zie, Gods hand, Zijn onzichtbare Almachtige eigenschappen zijn zichtbaar in ZIJN schepping!
Jezus maakt ons dus LETTERLIJK tot een nieuw mens en geeft je dan ook een nieuwe identiteit wanneer je dan (echt) WEDERGEBOREN bent….
 
Hij = De Nieuwe MORGENSTER welke spoedig komt om al het duister uit te bannen en vernietigen….
 
Hier is de waarschuwing…. Laat dan niemand onder jullie nog in het kwaad en duister wandelen en laat niemand van jullie nog kwaad over zich hebben wanneer Hij komt….want eenieder die in of naar het kwaad leeft zal hetzelfde lot ondergaan als het kwaad!!
 
BEKEER JE, KEER JE OM VAN JULLIE KWADE SLECHTE WEGEN EN KEER (TERUG) NAAR JEZUS CHRISTUS, DE UITVERKOREN REDDER GODS!
 
Lezen: Johannes 1: 1-5, 
Johannes 16: 13-15
Wij geheel anders dan Mozes, zijn bevrijd van de bedekking der wet…
Want de wetten van Mozes zijn geschreven voor de ONGEHOORZAMEN, maar wie zich bekeert en wederomgeboren wordt is GEHOORZAAM aan Gods oproep en zal verder geleid worden door en in De Heilige Geest van Jezus Christus.
Deze mens zal niet langer enige bedekking der wet of wereld over zijn of haar wezen kennen dan enkel de bedekking, de mantel der liefde en genade, van Jezus Christus.
En hierin is de wedergeboren mens gered, doordat De Heilige Geest leid tot zuivering, reiniging en loutering van deze mens wanneer deze dan ook De Heilige Geest van Jezus blijft volgen in het vernieuwen van Geest en denken… Naar het Beeld der VERHEERLIJKING welke Jezus Christus is.
 
WEDERGEBOORTE…. 
Een nieuwe identiteit in Christus als GEHOORZAME VOLGERS (niet slechts bewonderaars!!) van en in Zijn Heilige Geest.
 
Dit is de genadegave (charisma) ons gegeven… De Heilige Geest van Jezus Christus welke bevrijd, red en geneest en de bedekking van deze wereld en al satans lasten wegneemt en deze vervangt met Zijn bedekking der liefde en genade, met zuiver wit linnen omkleed.
Wie van u dan TERUG keert naar het oude, vanuit De GENADE door het offer van Christus, TERUG naar de wetten van Mozes, deze keren zich van GEHOORZAAMHEID terug naar ONGEHOORZAAMHEID door de bedekking van de wetten wederom voor het gelaat te houden en de verheerlijking van Christus te bedekken.
 
Het zijn dezen welke het voorhangsel weer sluiten waarvoor onze Heer en Koning de hoogste prijs betaald heeft…..
 
Het offer van Jezus Christus scheurde het voorhangsel van het Heilige der Heilige en nam daarmee de bedekking van Gods Allerheiligste Aanwezigheid vandaan opdat eenieder De Heiligheid van Gods Geest mag en kan aanschouwen en deze heerlijkheid mag aanvaarden en weerspiegelen als heldere lichten in deze duistere wereld.
 
Dit is hoe de volgers van Jezus Christus lichten zullen zijn in deze duistere wereld welke gebukt gaan onder vele wetten en lasten, het zout der aarde.
Hoort….geloof…en wees gehoorzaam….als het zout al zijn waarde verliest, waarmee zal het gezouten worden?
 
“Mijne schapen kennen Mijne stem”
 
Lezen: 2 Korintiërs 3:12-18,
Galaten 3:1-29,
Hebreeën 3:7-19
Terwijl de wereldbevolking meer en meer leert over hoe slecht de grote machten der aarde, de elite, illuminatie, new world order en world economic forum et cetera zijn, groeit daarbij ook de woede, het gevoel van onrecht, en de wil om te strijden tegen deze “kwade machten”.
We zien daardoor ook dat een sterk groeiende beweging ontstaat vanuit deze wil om te vechten tegen deze gezamenlijke vijand, een beweging waarin vooral de NEW AGE-overtuiging naar voren wordt gebracht, waarin de doctrine ontstaan is dat we allemaal ons EIGEN god zijn, allemaal kracht en licht in ons hebben en dat wij het kwaad als mensheid wel even zullen verslaan.
 
Lijkt heel mooi toch? 
Deze sterk groeiende “licht-samenleving”, deze “truthwarriors” en “lichtwerkers”, mensen die nu “leven in de vijfde dimensie en vijf dimensionaal denken en zien (maar nog wel om de haverklap zwak, ziek, en misselijk zijn)
En ja, de meeste mensen doen het ook daadwerkelijk uit de goedheid in hun hart (ook hobbelen er velen natuurlijk gewoon weer achteraan als de schapen die ze zijn, zit toch in de mens te volgen, om leiderschap nodig te hebben)
Deze beweging is deel van één van de ontwaakte groeperingen waarover we lezen in Daniel 12, het zijn de ontwaakten die ontwaken tot versmading en tot eeuwig afgrijzen, waarom is dit? 
Heel simpel, ze geven Jezus Christus, en hierin God De Schepper, niet de eer en aanbidding maar betitelen zichZELF als goden en geven hiermee zichZELF, het universum, of andere onderdelen van de schepping van God de eer en aanbidding.
 
Dit maakt dat ze niet tot Jezus Christus, De Uitverkoren Redder Gods, zullen komen en Hem erkennen als redding en gevolmachtigde maar verloren gaan.
Ga nu eens even stil staan en neem even de tijd om na te denken..
Die “gezamenlijke vijand” wordt wel héél duidelijk en makkelijk in het openbaar gebracht vind je ook niet?
De vele leugens zijn telkens wel heel erg doorzichtig en dwaas.
Het is net of ze hun geheime plannen, hun kwaadaardige satanische agenda niet eens meer geheim willen houden of deze beschermen?
Vind je dat niet verdacht en raar? 
Er wordt de MENSHEID één gezamenlijke vijand GEGEVEN en opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de gehele MENSHEID gezamenlijk in opstand komt tegen deze “vijand”
Zou het kunnen zijn dat deze “kwaadaardige vijand” onderdeel is van een groter plan?
Een, voor de satanische agenda, “noodzakelijk” kwaad om de mens wederom te indoctrineren en misleiden zoals nog nooit tevoren?
Om één mensheid, één overtuiging, één WERELD, en één WERELDRELIGIE tot gevolg te hebben…
En één heel bijzonder mens welke de held zal zijn op het witte paard en door de mens verhoogd zal worden… (openbaring 6 : 1-2)
Wat gebeurt er als er één machtig persoon opstaat met zijn legers en deze “kwade vijand” verslaat?
als er een machtig persoon opstaat met zijn legers en de satanische genootschappen uitroeit (opoffert), de child-trafficking en pedonetwerken uitroeit (opoffert) en (voor het oog van de mens) het kwaad uitroeit?
Zal de gehele gezamenlijke wereld dit niet zien als iets goeds? als van God? Als de redding? Als de Christus?
En zullen ze deze persoon, deze leider niet volgen? zelfs aanbidden? (zoals velen nu al doen met bijvoorbeeld trump? ja, zelfs vele “christenen” kijken naar de mens voor hun redding… )
Zou de hele wereld dan niet overtuigd zijn dat het kwaad weg is en er vrede zal zijn? 
 
DE STRIJD DIE GEVOERD WORDT IS EEN ONGEZIENE STRIJD!
Wat jullie wél zien hoort bij de manipulatie en indoctrinatie, het hoort bij het plan voor de nieuwe wereld orde die erdoor zal ontstaan.
Wat jullie wél zien is het BEELD van de televisie en de media , het BEELD dat “ze” gecreëerd hebben en de mensheid laten zien…want ook satan weet, ZIEN IS GELOVEN. (openbaring 13 : 14-15)
De echte vijand, satan, de sluwe listige slang, lucifer en zijn gevolg, weten heel goed dat jullie als mensheid GELOVEN IN WAT JULLIE ZIEN, en dat is waar jullie misleid en bedrogen worden!
Elke dag, jullie gehele leven lang en al eeuwenlang worden jullie gemanipuleerd door wat jullie ZIEN aan info, in wat jullie lezen, boeken die jullie lezen, ONDERwijs die jullie leren, op tv, op jullie smartphones, jullie computers, het nieuws, de MEDIA.
In Gods Woord word raad en advies inwinnen van een medium veroordeeld als iets wat van satan komt, dat het misleidend is en leid tot ons verderf en ondergang.
Wat zou het “advies” van een VEELVOUD AAN MEDIUMS, oftewel MEDIA, wel niet voor verderf en ondergang teweeg brengen?
En door wie word deze veelvoud van mediums getoond aan de mensheid? 
Inderdaad, de overheden en machten van deze wereld, de zelfbenoemde elite, satanische genootschappen als de new world order en world economic forum en zo voort, dezelfde machten der wereld die de mensheid al eeuwenlang hun ONDER-wijs opleggen en de mensheid controleert in groeiende mate.
Om iemand goed te willen bedriegen en misleiden voer je ze eerst negenennegentig waarheden en daarna pas de leugen.
je wint eerst het vertrouwen en daarna komt de macht, mensen zullen er om vragen en smeken en ze zullen de “goede leider” volgen waar hij ze ook brengt.
om iemands vertrouwen te winnen moet de slechterik zich voor kunnen doen als DE REDDER (de Messias, Christus) maar het zal uiteindelijk de ANTICHRIST blijken nadat hij de wereld aan zijn voeten heeft gelegd.
DE NEW AGE MOVEMENT IS DEEL VAN DIT PLAN!
Het is de eerste wereldreligie der afgoderij welke zijn afkomst vind in babylon, door handen en geest van de opstandige vrouw semiramis, en nu terugkeert om de laatste wereldreligie te worden.
Laat je niet misleiden en trap niet in deze sterke dwaling, blijf je focus houden op Gods Woord, de bijbel en de boodschap die deze brengt.
 
ER IS MAAR ÉÉN GOD, ÉÉN CHRISTUS, EN ÉÉN HEILIGE GEEST, onthoud dat en laat je niet misleiden!
Zoals het geschreven staat in het Woord Gods zo is het altijd nog gebeurt en waar geworden.
Alle Bijbelse profetieën zijn waar geworden, de laatsten uit het nieuwe testament zullen ook waarheid worden.
God keert het kwade om tot medewerking van het goede voor hen die berouw tonen en een ommekeer zoeken, alles wat van God komt leid naar eeuwig leven, maar satan kopieert alles van God omdat hij alles van God in wil nemen.
kijk naar de genetische manipulatie van fruit, groente, het klimaat, de gewassen, de dieren en nu zelfs de mensen.
Satan misbruikt ook het “goede” om mede te werken ten kwade en doet zich hierbij voor als engel des lichts, leer dit onderscheiden door de leiding van De Heilige Geest van Jezus Christus want alles wat van satan komt leid tot dood en verderf en eeuwige verdoemenis voor hen die hem en zijn wereld volgen.
zo staat het geschreven en zo zal het geschieden.
OPEN JE OGEN! LEES DE BIJBEL, HOOR DE WAARSCHUWINGEN VAN JEZUS, DE PROFETEN EN DE DISCIPELEN! 
HOOR HET GESCHAL DER BAZUINEN!
Geef je leven aan Jezus, LEEF naar Zijn Voorbeeld en je zal Zijn Heilige Geest ontvangen om je te leiden en je ziende te maken voor De Waarheid wat komen zal.
Het is allemaal afleiding, ALLES WAT “ZE” ONS LATEN ZIEN…
“ze” laten de mensheid continu wijzen naar een “schuldige” zodat men zelf gevrijwaard blijft en niet in gaan zien dat men zelf net zo schuldig is aan al het kwaad dat de aarde overgenomen heeft….
Dat ELK tientje, alle energie, elk OFFER wat men uitgeeft aan luxe, decadentie, overvloedige welvaart en gemakzucht VOEDING is voor de tegenwoordige kwade satanische machten welke, dankzij de mensheid, heersen over deze huidige wereld….
De vele “zondebokken” en afleidingsmanoeuvres die door de grote machten der aarde opgeworpen worden, zijn om de mensheid te misleiden en verleiden te denken dat ze zelf onschuldig zijn en hierin geen deel zijn van het kwaad dat heerst over deze wereld.
Ze zelfs te laten geloven dat ze redders zijn, vechters voor waarheid en gerechtigheid, ZELFbenoemde lichtwerkers of wonderwerkers, eigen goden en in staat de wereld te verbeteren… 
Ieder zijn of haar eigen “christus”, met het “christusbewustzijn” welke nu ook opgegooid wordt door de religie van ZELFLIEFDE, de new age, satanisme in zijn nieuwste jasje.
Hun slogan: “do as thou wilt”….doe wat JIJ ZELF wilt. ..
(En vooral NIET Gods Wil, want dan zou het goede overwinnen en dat wil satan niet)
 
De Waarheid is… 
Iedereen is schuldig en leeft in leugen en dood, iedereen zonder Jezus Christus, De Uitverkoren Redder Gods, lijdt een sterven en geen leven…
Men is vervloekt door het zaad van de slang, de SLECHTE eigenschappen van satan welke de mens corrupt heeft gemaakt tot letterlijk in het dna, in gevoelens en emoties welke lucifer controleert en beheerst.
De AARD VAN HET BEEST waar ieder mens schuldig aan is en welke het kwaad al eeuwenlang voed.
 
ALLEEN Jezus Christus en Zijn Heilige Geest leid de mens hier uit, uit de dood naar leven, uit de leugen naar waarheid.
HIJ, door Zijn Heilige Geest, wast de mens weer schoon van de slechte eigenschappen van satan opdat de GOEDE eigenschappen Gods weer door ons en in ons gaan HEERSEN…
HIJ = De Weg, De Waarheid en LEVEN.
Velen strijden hier op aarde voor hun aardse leven maar beseffen niet dat het géén leven is wat ze hier leiden maar een sterven dat ze lijden al vanaf het moment dat men in het vlees geboren wordt.
Het leven begint pas weer wanneer we weer in DE HEILIGE GEEST geboren worden.
En alleen De Heilige Geest van Jezus brengt ons terug naar onze oorsprong…
Naar onze Heilige staat van Wezen…
Naar onze Almachtige Vader God….
Welke LEVEN is!
 
Johannes 16: 13,14
”Maar wanneer Die komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.”
 
Liefde en Waarheid confronteert mensen met het kwaad en de leugen wat in hen leeft.
We merken het ook als we praten over Jezus of God (zelfs onder mede-christenen/kerkgangers).
Waar het licht schijnt deinst het duister, het kwaad, terug en komt in opstand omdat het zijn plek niet af wil staan aan De Heilige Geest van Jezus Christus, het Goede.
Het menselijk natuur kan deze strijd zelf niet winnen, alleen de liefde, het goede en het licht van God, De Heilige Geest van Jezus Christus, kan dit.
Het is daarom dat we ons eigen ik, ons eigen natuur met haar slechte eigenschappen weg moeten doen zodat de Heilige Geest Gods Zijn liefde, het goede en Zijn licht door ons kan schijnen, en het duister, wat slecht is, verjaagd en verbant.
Ik hoor veel mensen roepen dat ze zowel hun goede eigenschappen alswel hun slechte eigenschappen willen behouden omdat dat maakt wie ze zijn….
DIT IS ZO FOUT! DIT IS NIET HET GEVAL!
 
We horen zoveel mensen, vooral nu de “hemelgodin”, de afgoden van het universum en wereld zo worden aanbeden net als in de dagen van Noach, roepen dat ze zowel het licht als het duister wat in hen leeft moeten omarmen…
DIT IS ZO MISLEIDEND EN VERKEERD…HOOR DIT:
 
Het is God zelf die jou in de moederschoot heeft gewoven, en God = liefde, God = goed, God = leven, God = licht en vooral God = Heilig, rein en puur!
En dat was jij ook! Want dat is hoe God jou geschapen heeft!
En dan kom je ineens in deze wereld, deze modderpoel van kwaad, deze beproeving waar iedereen doorheen moet…
De heerser van deze wereld, satan de tegenstander, valt meteen het Heilige van God aan, het liefst al in de wieg, want het HAAT alles wat God is en alles wat God maakt.
Waarom denk je dat baby’s zoveel huilen en jonge kinderen nacht terror kennen? 
Waarom denk je dat er zoveel kinderen mishandeld en misbruikt worden of zelfs nog erger?
De satan is er meteen bij om de mens te beïnvloeden ten negatieve! De vuile slang en verleider.
”Kan God dit niet voorkomen?” Horen wij je roepen. ”Waarom moest mij dat alles overkomen?”
God wil dat je bij Hem bent, één in Hem leeft, in Zijn Heilige Geest en Aanwezigheid.
Maar de keus is aan de mens en die keuzes beïnvloeden ook jou.
Waar je mee omgaat wordt je door besmet!
De keus is aan je ouders, je oom, je predikant , je priester en alle mensen om jou heen hebben hun eigen keus, vrijheid van keus.
Dat is de wereld waar we in leven en helaas zijn er veel mensen die er voor kiezen zich over te geven aan de slechte invloeden, die de lust en begeerte die opkomt in hun hart voeden, en op de verleidingen ingaan.
Deze mensen die zichZELF omarmen zoals ze zijn…
Mensen KIEZEN ervoor zich te vergrijpen aan kinderen, elkaar te verkrachten, of kinderen/mensen mishandelen vanuit hun lust en begeerte naar macht en controle. 
Mensen die kinderen en anderen om zich heen kleineren en controleren in hun lust en begeerte naar controle, macht, hun gelijk krijgen etc. Het zijn de mensen die een slecht en zondig bestaan sterven.
Helaas zijn er mensen die de slechte eigenschappen, wat satan hen heeft geleerd en hen opgelegd heeft door de beproevingen van deze wereld en omgeving, accepteren. 
Ze accepteren het duister wat in hen is gestopt in hun jongelingsjaren, welke ze omarmd hebben als deel van zichZELF, dat in hen groeide, en groeide…
 
We kunnen nog altijd kiezen voor God, voor licht , liefde, leven… en wel een eeuwig leven!
Want dat is hoe God ons schiep, en ieder die volharding bied in deze tijden van beproeving zal overwinning voelen en beleven en als beloning een eeuwig thuis in Gods koninkrijk ontvangen!
We kunnen ons altijd bekeren!
Ons keren tot Jezus en leren uit hetgeen dat Hij ons voordeed en leerde, hoor Zijn Woorden en zie Zijn goede daden!
Het was niet voor niets dat Hij sprak “laat de kinderen tot Mij komen, hindert ze niet”, en ” wie één van deze kinderen misleid of verleid tot kwaad, het is beter voor hen om met een molensteen om de hals in zee geworpen te worden dan de straf hiervoor te ondergaan “…
Het was niet voor niets dat Hij sprak dat we moeten geloven als kinderen, want wie niet gelooft als een kind, hij of zij zal het koninkrijk Gods niet binnen KUNNEN gaan.
Deze wereld is slechts de schaduw van dat Koninkrijk, besef dat goed, hier laten we zien of we kiezen voor God = goed of voor satan = kwaad, de één leid naar eeuwig leven, de ander naar eeuwig dood.
 
Er is géén middenweg….!
Men kan niet twee heren dienen!
 
Een goede priester die zich vergrijpt aan een kind is géén goed mens! Zou hij zowel het licht als het duister in zichzelf omarmen?
Een mens wat zowel geeft als steelt is géén goed mens. Zou hij zowel het goede als het slechte in zichzelf omarmen?
 
MAAK JEZELF NIET WAT WIJS EN LAAT JE NIET IN HOOGMOED VERLEIDEN DOOR JEZELF SCHOON EN REIN TE PRATEN EN JEZELF TE VERHOGEN.
WANT NIEMAND OP DEZE WERELD, IN DEZE MODDERPOEL, IS REIN, DAN ENKEL HIJ OF ZIJ DIE IS GEWASSEN DOOR DE GEEST GODS, HET BLOED EN OFFER VAN JEZUS CHRISTUS.
Erken dat je zondig leeft, dat er kwaad in je leeft, vraag om de Stem Gods in jou, de Heilige Geest en Hij ZAL je door deze beproeving leiden in en door Zijn Heilige Geest, je zal Zijn doel voor jou leven weer vinden.
Je zal weer in vreugde, liefde, vrij van je verleden en al het kwaad dat je ooit deerde, LEVEN en ZIJN, met een uitzicht op eeuwig leven in Gods Koninkrijk waar Jezus, door Zijn offer, Koning zal Zijn.
Bedenk… zonder strijd is er geen ontwikkeling, zonder ontwikkeling geen groei, zonder groei géén vooruitgang maar slechts achteruitgang.
Bedenk… zonder strijd geen overwinning, maar weet dat Jezus Christus de strijd al voor jou heeft gewonnen en de prijs hiervoor duur betaald heeft om jou deze overwinning te kunnen schenken door Zijn Heilige Geest…
Bedenk dan goed dat wie moeten/mogen strijden, de overwinning al hebben ontvangen en verheugd kunnen zijn in de strijd omdat hun prijs, de overwinning, al in zicht is.
 
IK WEET WIE VOOR MIJ UITGAAT, EN STAND HOUD ACHTER MIJ! 
GOD VAN DE HEMELLEGERS, U VOERT UW STRIJD VOOR/DOOR MIJ! (Opwekking 760)
“Dia gnoses” betekend letterlijk “door oordeel/kennis”….
Men gaat dus als mens (vlees) bij een ander mens (vlees) oordeel vragen… terwijl de mens NIET gerechtigd is om een oordeel over een ander mens uit te spreken.
Dit omdat elk mens in gebreke (zonde) leeft en corrupt is gemaakt door het kwaad, de slechte eigenschappen, het zaad van lucifer, nu satan, maar tegenwoordig ook populair gemaakt als kundalini.
Wie dus zijn of haar redding of heil zoekt bij de mens (het vlees) die haalt een vloek over zich heen door de diagnose (oordeel) welke over hem of haar uitgesproken wordt.
De mens is hier zoveel GELOOF aan gaan hechten dat de (satanische) pharma hiermee iedereen in zijn macht heeft want nagenoeg iedereen gelooft alles wat de pharma/dokter zegt en geeft, en er staat geschreven “naar uw GELOOF zal u geschiede”.
Lees openbaring 18 vers 23 en 24 en besef dat pharmaceut de toverij is, PHARMA’KEIA is Grieks voor toverij!
 
“Door uw toverij werden ALLE VOLKEN verleid” en we lezen verder in openbaring 18 dat daardoor de menselijkheid (de goede eigenschappen en gaven Gods) niet langer in de mens zal zijn. (Verzen 22 tm 24)
Het is niet voor niets dat Gods Woord zegt “wie zijn of haar leven lief heeft maakt dat het verloren gaat maar wie zijn of haar leven GEEFT (in vol vertrouwen, GELOOF en volledige toegewijd aan Jezus Christus, en hierdoor in dienst van uw naasten) maakt dat het behouden wordt”.
Want eenieder rent naar de pharmaceut voor behoud van hun leven, voor redding…maar daar vind men slechts de tergende langzame dood en het begin van een lange lijdensweg.
Het is niet voor niets dat God spreekt door Zijn Woord dat de mens elkaar niet mag oordelen tenzij men geheiligd en gezuiverd is door De Heilige Geest van Jezus Christus.
Hij is De Enige die Gevolmachtigde is om te oordelen omdat Hij als enige was wie Hij was, is wie Hij is, deed wat Hij deed, doet wat Hij doet en kan brengen waar niemand anders de mens kan brengen…
Terug naar De Goede Oorsprong der ontstaan, onze God Vader.
Jezus = De Weg, De Waarheid en LEVEN…
 
Jullie denken en zijn gaan geloven dat jullie een (eigen) leven leiden hier in deze korte tijd op deze aarde, vanwege al hetgeen van jullie is…jullie ziekten, jullie bezittingen, jullie kinderen en de vele andere banden die jullie binden.
Besef alstublieft dat NIETS van deze dingen daadwerkelijk van jullie is…sterker nog, deze dingen bezitten jullie en belasten, bezwaren, belemmeren en beperken jullie jullie hele levens lang!
het houd jullie zelfs van jullie Redding, Jezus Christus, af en belemmert jullie Jezus te volgen naar Zijn Voorbeeld en Leer
Het is in feite is een STERVEN welke jullie LIJDEN vanaf de dag dat jullie vanuit De Geest in het vlees geboren worden en be-in-vloed worden door het kwaad dat deze wereld is.
Het is het verderf, ziekte, kwalen, gebreken en uiteindelijk de dood, wat jullie hele leven beheerst en waar jullie voor vrezen en angsten door lijden, nagenoeg jullie hele leven lang.
Pas vanaf het moment dat Jezus Christus in je leven komt en je je afkeert van je leven (of eigenlijk dus je sterven) zal je, geleid door De Heilige Geest van Jezus Christus, weer terug geleid worden UIT je vlees terug naar De Geest, en zal je weer mogen HEERSEN over je lichaam, het vlees…en ja, zelfs over het kwaad! 
In Naam en autoriteit van Jezus Christus.
DAT is waarom Hij ons Zijn Heilige Geest gegeven heeft, tot redding en eeuwig leven…
Want hoe kan het slechte invloed hebben wanneer men enkel en geheel in het goede leeft? In Christus?
Hoe zal het duister je nog bereiken als je omringd in Het Licht zal leven? In Christus?
 
Lezen: Sefanja 2: 1-2,
Galaten 5: 16-26,
Jakobus 1: 10-15
 
 
 
Het hoort niet de natuur van de mens te zijn om voor zich ZELF te zorgen.
Oorspronkelijk waren het de mensen die voor ELKAAR zorgden zoals we ook nog zien onder de onschuldige kindertjes.
Iedereen hoort zorg te dragen voor zijn of haar naasten, sterker nog, Gods Woord leert ons dat we zelfs voor onze vijanden mogen bidden.
En als iedereen dat doet is er niemand over die voor zich ZELF hoeft te zorgen…
Als IEDEREEN al zijn of haar naasten een tientje zou geven was niemand nog arm en IEDEREEN rijk..
Zo is dat ook met zorg, liefde, vreugde, geluk en zegen.
RICHT JE NAAR BUITEN, NAAR JE NAASTEN en NIET naar binnen en naar je ZELF…. want juist dat is de definitie van egoïsme, egocentrisme en zelfs narcisme…..
En dat is precies wat de tegenwoordige “spirituele” beweging zoals de vele volgers van de new age of de “gaia” of andere oosterse invloeden evangeliseren.
Hiermee tonen ze hun vruchten en van welke boom deze komt want de oosterse invloeden dragen LETTERLIJK het symboliek van de slang/draak welke lucifer is, nu satan, maar tegenwoordig vooral populair gemaakt als de kundalini.
Deze leer en evangelie waar velen door MISLEID worden komt voor vanuit de satanische genootschappen en satanische leer.
 
Jezus Christus leert namelijk JUIST dat je je ZELF wél weg moet cijferen omdat deze dus corrupt is gemaakt met SLECHTE eigenschappen, dus jouw ZELF of jouw IK zullen altijd het slechte in stand houden zolang jij jouw ZELF omarmt…. Zie je de vuile satanische misleiding hierin? 
Hoe het kwaad zichZELF in stand wil houden door de mens zowel de goede als wel OOK de slechte eigenschappen te laten accepteren, respecteren, omarmen en zelfs liefhebben?
Hierin omarmt de mens zijn of haar EIGEN ONDERGANG….!
 
Jezus Christus alleen geeft nieuw LEVEN, Hij alleen kan jou weer zuiveren, reinigen en louteren van alle slechte eigenschappen door Zijn Heilige Geest….en dat is Gods Goede Wil…
Als jouw ZELF en jouw IK er niet meer is en jij een nieuw mens wordt met enkel nog de GOEDE OORSPRONKELIJKE EIGENSCHAPPEN van God…. hoe zal vermoeidheid, stress, ziekte en dergelijke je dan nog raken? 
Want dit zijn de slechte eigenschappen van lucifer, nu satan, en tegenwoordig populair als de kundalini…
 
“Wie niet wordt als een kind zal het Koninkrijk Gods niet binnen kunnen gaan”
 
lezen: 1 Johannes 5: 18-21
Jesaja 5: 20,
Mattheüs 12: 33-37
Religie ontstaan uit het nest der adderengebroed, uit handen der Farizeeën en schriftgeleerden.

Hoeveel mensen hoor je wel niet zeggen dat ze niets met God van doen willen hebben vanwege teleurstellingen die ze in de kerken en samenkomsten ondergaan hebben.
Ze zijn kwaad, teleurgesteld en verbitterd tegen God terwijl het de hoogmoedige mens, de Farizeeën en schriftgeleerden, zijn die dit veroorzaakt hebben.
Het zijn de kerken en samenkomsten, die veelal door het vlees, door hoogmoedige Farizeeën en schriftgeleerden, welke ieder een “status” binnen de kerk of gemeenschappen naijveren, geleid worden, die ertoe leiden dat mensen en zelfs gelovigen van God afgeslagen worden de wereld in en steevast richting hun afgrond gejaagd worden.

AAN DE VRUCHTEN HERKEND MEN DE BOOM
Hierin herkennen we de vruchten van satan!
Hoeveel ongelovigen en ex-gelovigen horen we niet getuigen van de hypocrisie, van de valsheid en de ijdelheid in de kerken en samenkomsten? Van de regels, de wetten en de zware lasten die opgelegd worden door vele valse “christenen”, de hoogmoedige Farizeeën en andere wetgeleerden?
De “christenen” die het allemaal wel weten en theologisch welbegaafd en besproken zijn en dit ook graag op alle hoeken van de straten laten horen… In lange uitgebreide gebeden of spreeksels van de hoogste kansels.

JEZUS KWAM OM BEVRIJDING, REDDING EN GENEZING TE BRENGEN!
Samenkomsten horen gevuld te zijn met aanbidding!
Elkaars vreugde aan te vuren met de getuigenissen van de grote dingen die God ons doordeweeks heeft gebracht en wij mochten beleven. 
Wie van u kan nog wekelijks getuigen van de vreugde en de grootse dingen die God u bracht? Hoe dicht leeft u nog met Hem?
BeLEEF je op de doordeweekse dagen al het enthousiasme om op de dag van samenkomst de vreugdevolle momenten die God je gaf te vertellen en hiervan te getuigen?
Wie van de gelovigen is waarlijk bevrijd? 
Wie van u is zonder lijden, smarten en ziekten?
Wie van u leeft in de vreugde en blijdschap Gods?
WIE VAN U HEEFT JEZUS AANGENOMEN en daarmee de overwinning?
Bent u werkelijk een VOLGER van Christus en heeft u ALLES opgegeven in uw leven om Hem te volgen en Hem te dienen? 
Of bent u slechts de BEWONDERAAR welke ook achter Hem aan loopt maar zich telkens van Hem afkeert als Hij u vraagt iets van u ZELF te geven of af te leggen?
Wie van u LEEFT naar het voorbeeld van Jezus?
Wie van u doet wat Jezus ons heeft opgedragen? Namelijk te doen wat Hij deed naar Zijn voorbeeld.
Wie van u is vrij van het vleselijke denken, van de vleselijke verlangens, lusten, behoeftes en begeerten?
Wie van u is waarlijk bevrijd door de Heilige Geest van Jezus DIE IN JOU WIL LEVEN EN DOOR JOU WIL LEVEN?
De onuitputtelijke overvloeiende bron van Kracht waarin u nooit meer hongeren of dorsten zult, waarin de OVERWINNING IS GEGEVEN.
Als mensen jou op de straten en in de winkels zien lopen bent je dan een ambassadeur van het Koninkrijk der hemelen? Zoals Jezus dat was/is?
Ben jij een lopende getuigenis van de vreugde Gods? Van de bevrijding, de redding, de genezing en de OVERWINNING die IS door de striemen van Hem die in ons IS EN LEEFT?
IS Jezus in jouw leven? In jou? En waar zien de ongelovigen dat aan?
Doe je de dingen die Hij deed?
Breng je vreugde waar je komt?
Verlaat je de plaats en de mensen waar je geweest bent en laat je deze mooier en beter achter dan wanneer je er arriveerde?
Hoe aantrekkelijk maken jullie, als gelovigen, het voor de ongelovige om het leven te leiden in Jezus?
Herkennen ze Jezus in jou?
Zien ze de vruchten van de Heilige Geest in jou en door jou?
Of horen ze jou constant klagen over ziekten en lijden?
Zien ze jullie jarenlang bidden om verlost te worden uit lijden en smarten, jammerend en huilend over hoe zo’n strijd jullie leven wel niet is. 
Is dat aantrekkelijk om ook te willen leven?
Hoe vaak horen we niet dezelfde smeekbeden elke week weer in vele kerken en gemeenschappen?
Zien ze jullie wereldgelijkvormig genieten van alles wat de wereld te bieden heeft? En op de dag van de heugelijke samenkomst in De Heer met een kater of vermoeid weer naar de gemeenschap of de kerk waar ons voor de zoveelste keer hetzelfde deuntje uit het Woord Gods voorgelezen wordt?
Hoe lang nog blijven jullie in ontwikkeling en blijven jullie je voeden met melk als kleine pasgeboren baby’s?
Wordt het niet eens tijd dat jullie het Woord Gods niet langer slechts alleen HOREN maar het Woord Gods UIT GAAN VOEREN?
TE DOEN WAT JEZUS DEED?
Dat we als STRIJDERS GODS, ALS KINDEREN GODS, de samenkomsten uitlopen en de de wereld in gaan, gevuld met de kracht en de macht van De Heilige Geest Gods? De autoriteit ons gegeven door Jezus Christus om te heersen over het kwaad.
NIET om deel te nemen aan de wereld maar de wereld jaloers te maken door onze liefde, onze verliefdheid en geluk met en voor Jezus Christus wat uitstraalt van onze gezichten, door onze ogen, en door ons handelen.
Hoe lang nog zal Jezus de ongelovigen dulden? Mattheüs 17: 14-21
En wanneer gaan we doen wat Hij van ons vraagt?
Hij heeft ons ALLES gegeven en voor geen van ons is er gebrek staat geschreven, de gaven zijn er om aan te nemen, ze zijn al gegeven door de Heilige Geest van Jezus die in ons LEEFT, door het offer wat Jezus bracht… 
Maar wie heeft de leiding in jou?
Ben jij dat nog, geleid door je vlees, je verlangens en lusten? Of is dat Jezus?
Heb niet langer het vlees lief en koester het niet langer maar geef de leiding aan De Heilige Geest van Jezus zodat Jezus door je heen kan werken.
Dan zal je doen wat Jezus deed…

BRENG BEVRIJDING, REDDING EN GENEZING AAN HEN DIE VERLOREN ZIJN! DE HULPELOZEN EN ARMOEDIGEN, DE ZIEKEN EN DE BLINDEN, DE VERLORENEN EN ONGELOVIGEN…
Verlicht de wereld door het licht van Gods Koninkrijk te verspreiden! Wees het licht der wereld!
Wees het ZOUT der wereld en verspreid de heerlijke smaak van Gods Koninkrijk!
GODS WIL IS REDDING, BEVRIJDING, GENEZING EN VOLKOMEN VRIJHEID VOOR AL ZIJN KINDEREN.
En dat is wat Jezus bracht, DAT is het evangelie, en DAT is wat wij, als volgers van Jezus Christus, aan de wereld MOGEN geven.

De keus is aan jou… Wie van de knechten met de talenten ben jij? Mattheüs 25:14-30
Zal Jezus trots zijn op Zijn volgers? En zijn jullie wel echt VOLGERS of slechts BEWONDERAARS op afstand?
Hebben jullie wel echt gemeenschap met Jezus Christus in Zijn Heilige Geest en zal Hij jullie kennen?
Zal Hij nog geloof vinden als Hij komt?
Hebben we wij de Woorden van Jezus in de praktijk gebracht of hebben we het Woord Gods alleen gehoord en niet GEDAAN?
NU is het tijd voor actie!
Wees dan ijverig voor je Koning en het Koninkrijk dat komt!
Laat alles achter je (ook je verleden! ook je slachtofferrol!) en volg Jezus.
Wordt waarlijk bevrijd, leg het vlees van je af en leef in volkomen vrijheid en vreugde, in De Heilige Geest Gods door Jezus Christus. 

Mattheüs 28:18-20
JEZUS SPREEKT: MIJ is gegeven ALLE MACHT in de hemel EN OP DE AARDE. (en Zijn Heilige Geest leeft in ons en door ons!)
Ga dus OP WEG en maak ALLE VOLKEN tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
En zie, IK BEN MET U AL DE DAGEN TOT AAN DE VOLEINDING DER WERELD!

Mattheüs 10:7-11
GAAT en verkondig en spreek: het Koninkrijk DER HEMELEN is nabij gekomen.
GENEES DE ZIEKEN, WEKT DODEN OP, REINIGT MELAATSEN, DRIJFT BOZE GEESTEN UIT.
Om NIET heeft u het ONTVANGEN, GEEFT het ook om niet!
Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de ARBEIDER is zijn voedsel waard.
Welke stad of welk dorp u ook binnenkomt, ONDERZOEKT wie het daarin WAARD IS (niet “oordelen” maar onderzoeken! Toetsen!) en blijft daar tot uw vertrek.
Het loont om Mattheüs 10 in zijn geheel te lezen en de Woorden van Jezus niet alleen te lezen maar OOK UIT TE VOEREN…
Want dit is de taak van de WARE GELOVIGEN… Breng het evangelie van Jezus in de wereld, breng redding voor de moedelozen en hopelozen, breng bevrijding voor hen die gebonden zijn, breng genezing voor hen die ziek en dood zijn. 
BRENG DE VREUGDE GODS TERUG IN ZIJN KONINKRIJK, TERUG IN DE MENS….want de VREUGDE GODS is de KRACHT DER MENS!
AMEN!

Psalm 37: 4-6
SCHEP VREUGDE IN DE HEERE, DAN ZAL HIJ U GEVEN WAT UW HART VERLANGT.
WENTEL UW WEG OP DE HEERE EN VERTROUW OP HEM: HIJ ZAL HET DOEN!
HIJ ZAL UW GERECHTIGHEID TEVOORSCHIJN DOEN KOMEN ALS HET MORGENLICHT, UW RECHT DOEN STRALEN ALS DE MIDDAGZON.
Overwin je vlees, want het is corrupt met de slechte eigenschappen van de slang lucifer, nu satan, maar tegenwoordig ook populair gemaakt als “kundalini”, het is het zaad waar de mens mee geïnfiltreerd is, de kerken en gemeenschappen mee geïnfiltreerd zijn, het is het aard van het BEESTje waaruit de zonde komt en ontstaan is.
Lees Mattheüs 6 : 19-34, en jaag toch aub niet het verlangen na van het vlees.
Zoek EERST het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en AL DEZE DINGEN ZULLEN U ERBIJ GEGEVEN WORDEN.
Lees Haggai 1, waarom leeft (sterft) eenieder voor zijn of haar eigen hachie en bouwt eenieder aan zijn eigen huis en leeft (sterft) om deze te verfraaien terwijl Gods Huis in puin ligt?
Overpeins dit… Leer dit…

Vele “christenen” aanbidden het kruis in plaats van Jezus Christus en dat is een zeer grote misleiding…
Dit is veroorzaakt door de invoering van “de kerk” welke de TEGENhanger is van de gemeenschap van volgers van Jezus Christus zoals die groeide in Handelingen 2, 4 en 5.
“De kerk” is begonnen als de rooms-katholieke kerk en is opgericht door de hogepriesters van moloch die vanuit babylon naar Rome waren gevlucht ten tijde van de val van babylon.
Deze “kerk” is dus ontstaan vanuit de ondergrondse babylonische beweging welke we tegenwoordig kennen als de (niet zo) geheime religie (meer) : SATANISME..
 
DEZE KERK EN AL DE OPVOLGENDE KERKEN ZIJN SLECHTS VALSE KOPIEËN VAN DE GEMEENSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS en opgericht om DE WARE GOEDE GEMEENSCHAP van Christus te misleiden, infiltreren, be-in-vloeden, en te saboteren…
Door de pure wijn, wat het ooit eens was, steeds meer te verwateren door valse doctrines, het creëren van valse denkBEELDen, haat te creëren TEGEN God door vele wetten, lasten , stramienen, tradities en bezwaringen op te leggen, en de christenen die Jezus Christus graag willen VOLGEN vast te pinnen op het kruis in hun zonden en lasten… Mattheüs 23: 13
 
Voor wie meer informatie wil: zie onderstaande links.
 
En het is het nest der adderengebroed, de valse kerken, aardig gelukt… Mede door het MISBRUIK van hun machtspositie….
Zolang de mensen het kruis aanbidden blijven ze vast zitten in de dood van Jezus Christus en blijven ze vastzitten in de last der zonde welke ze aan het voet van het kruis mogen leggen.
Wie daar verblijft blijft dus ook in zonden en lasten…
Zelfs vele liederen in kerken en gemeenschappen zijn er door doordrongen. Waarin het voorwerp van Zijn dood wordt bezongen, in plaats van Jezus Christus Zelf, in plaats van Zijn opstanding UIT de dood, in plaats van Het Leven wat Hij geeft en Zijn intocht in Het Koninkrijk Gods waar Hij NU gezeten is aan de Rechterhand Gods waar Hij heerst over AL het kwaad en een ieder die IN Hem is mét Hem.
 
Dat is ook de reden waarom vele Christenen dezer dagen belast en bezwaard zijn en zichzelf ZONDAARS noemen…
Hiermee doen ze het offer van Jezus Christus teniet…
 
Het is de bedoeling dat de lasten en zorgen van de mens aan de voet van het kruis wordt gelegd zodat het dood zal zijn voor die mens en ze onbelast en vrij van lasten DAAR NA(AR) mogen LEVEN en kunnen leven en Jezus Christus kunnen VOLGEN naar waar Hij nu is… Het Koninkrijk Gods.
Velen van jullie klampen zich vast aan een leven dat jullie denken te leiden maar het is slechts een lijden dat jullie sterven doordat jullie letterlijk degenereren door lasten en bezwaringen
Het lichaam van een mens, het vlees, bestaat letterlijk voor 18% (3×6) uit koolstof…
Lucifer was de eerste morgenster, het brandend licht, maar zijn licht werd van hem genomen door zijn hoogmoed, trots en zelfliefde.
Wanneer men een brandend licht het licht afneemt blijft een koolstof over, het AFVAL van brandend licht, en zo wordt deze de AFVALLIGE.
En hij werd verbannen naar de aarde waar hij de mens verleidde het kwaad, welke hij ZELF was, tot zich te nemen… en de zonde, de SLECHTE eigen-schappen van de slang/draak lucifer, nu satan, maar tegenwoordig ook populair gemaakt als “kundalini”, kwamen in het dna van de mens en het was dit kwaad dat zorgde voor sterfelijkheid, voor ziekte en cel-degeneratie… verderf en dood…
De gehele wereld is in dezer dagen in sterk groeiende mate koolstof-gebaseerd…
De geschiedenis, jaarINSCHATTINGEN worden bepaald door KOOLSTOFdateringen.
Het slechte eten (want GOEDE voeding is het niet meer!) bestaat grotendeels uit koolstof en moet door een VERBRANDINGS-PROCES om tot energie te zijn voor de mens.
Een verbrandingsproces dat AFVALstoffen teweeg brengt in de mens en ophoopt waardoor de mens NOG meer koolstof-gebaseerd wordt, nog zieker… nog meer verderf en nog meer dood.
KIJK OM JE HEEN!! DE WERELD IS MIJN GETUIGE!
Koolstof bestaat uit 6! Protonen, 6! Neutronen, 6! Elektronen! 
Wie verstand heeft berekene het GETAL VAN HET BEEST want het IS een getal van een mens, en zijn getal is 666!
Wat ooit mens WAS… IS NU BEEST!
Geworden naar de aard van het BEESTje…
KIJK OM JULLIE HEEN…
DE HUIDIGE WERELD IS MIJN GETUIGE…
 
Lezen: Openbaring 13: 18
1 Petrus 3: 11-16
Galaten 5: 17-21
Vrijmetselarij/illuminatie valt door hoogmoedige symbolisme.
Het schaakbord-patroon staat voor duister en licht, de satanische genootschappen willen deze één laten worden. Vandaar dat de huidige populaire nieuwe religies zoals NEW AGE, KUNDALINI, HINDOEÏSME, GAIA, HEKSERIJ (zowel DE WITTE ALS DE ZWARTE!) EN ANDERE CULTEN EN OCCULTEN, etc. dit OOK verkondigen en leren.
Hierin herken je de (niet meer zo) GEHEIME religie van het satanisme.
Zelfs social en mainstreammedia werken hier volop aan mee, aan deze AGENDA.
Enkele maatstaven waar satanisten en luciferianen naar leven, streven en propaganderen zijn:
“DO AS THOU WILT” , (gewoon lekker doen wat JOUW ZELF gelukkig maakt)
“AS ABOVE SO BELOW” (hetgeen van God is staat gelijk aan hetgeen hun lucifer, oftwel satan, is in hun ogen)
HERKENNEN JULLIE DIT EVANGELIE AL?
En oh wat is de mens hier blij en gelukkig mee! Hoe populair zijn deze maatstaven. Ze kijken niet verder dan dit vluchtige leven en houden zich niet bezig met de eeuwigheid welke komt na dit leven..
Wie satan volgt komt waar satan heerst…
 
Zowel het goede én het kwade in jeZELF omarmen is de hedendaagse evangelie.
En vooral niets wegcijferen van jeZELF.
Het is allemaal ontstaan in de tijd van babylon, waar de mens zich massaal van God afkeerde (het goede) en kinderen gingen offeren aan satan (moloch, baphomet, baâl etc, het kwade) en dus de levensenergie van de heilige baby’s en kinderen opofferen en aan het kwaad voeden… En dat doen ze hedendaags nog steeds.
Deze energie wordt ons van God gegeven om GOED te doen en goed te leven maar het wordt gedood om het KWAAD mee te voeden. 
Dat is waarom het kwaad, satan, tegenwoordig de macht en kracht heeft dat het heeft…
Magie en occulte rituelen zoals hekserij drijven daarop. Ze zullen zelfs wonderen en tekenen laten zien en veel mensen zullen er verwondert achteraan lopen.
Niet beseffend dat de energie waarmee dit gedaan wordt komt van de vele miljoenen onschuldige heilige kinderen die daarvoor geslacht en geofferd worden…
Het is ook hierom dat Gods toorn zo groot is! 
Het zijn Zijn kinderen welke de mensheid vermoorden en toestaan te vermoorden…
Dat is waarom het grote oordeel binnenkort komt…
De aarde wordt gezuiverd met vuur en ieder die kwaad in zich heeft wordt vernietigd in dat vuur en zal gaan naar hetgeen ze zo graag volgen en liefhebben, satan en zijn rijk van demonen en gevallenen. 
Het rijk van eeuwige verdoemenis waar satan eindelijk de mens mag en kan folteren en martelen naar zijn wil…
(geloof het of niet… je wordt nu nog beschermd door God omdat Hij geduld heeft en graag wil dat je bij Hem terug komt)
 
Nog even over de schaakbordpatroon. Het is hetzelfde als ying-yang. Ying en yang staan voor de samensmelting van goed en kwaad. Voor de corruptie van de mensheid welke is ingevoerd door de satanische genootschappen onder leiding van de slang/draak lucifer zelf welke de bron van het kwaad is.
Ik hoor velen zeggen dat goed niet zou bestaan zonder kwaad of kwaad niet zonder goed, dat licht niet zou bestaan zonder duister…
Dan antwoord mij dit… Het licht treed in de duisternis en doet duisternis verdwijnen. 
Hoe treed dan de duisternis in het licht?
 
Bedenk aub… Dat het kwaad de AFWEZIGHEID is van het goede… Het kwaad hoort oorspronkelijk niet te zijn.
Bedenk aub… Dat duisternis slechts de AFWEZIGHEID is van het licht… Duisternis hoort oorspronkelijk niet te zijn.
Wat eens zuiver licht was werd corrupt gemaakt door duister.
Wat eens zuiver goed was werd corrupt gemaakt door het kwaad.
Wat eens één was, man en vrouw, werd verdeeld en apart gezet.
De man en vrouw zijn oorspronkelijk één. De man draagt een gedeelte van Gods goede eigenschappen en de vrouw draagt de andere gedeelte van Gods goede eigenschappen. En samen dragen ze AL GODS GOEDE eigenschappen en zullen ze vruchten uitdragen…
 
Lezen: 1 Johannes 2: 15-17
Galaten 5: 17-21
 
 
De laatste tijd krijg ik vaak de vraag wat mij “triggerd” (nieuw populair new age woordje) om op bepaalde topics of uitspraken te reageren…
 
“JE MOET EERST JE ZELF LIEFHEBBEN VOOR JE EEN ANDER LIEF KAN HEBBEN” of
“JE MOET EERST JE ZELF GELUKKIG MAKEN VOOR JE EEN ANDER GELUKKIG KAN MAKEN”
 
Ik kan mij geen dwazere leer voorstellen en heb nog niet eerder zulke dwaze uitspraken gehoord dan wat ik onder deze sterk groeiende beweging hoor en lees.
Toch hoor ik het tegenwoordig zo vaak, veelal uit de monden van de volgers van de new age, de kundalini, de yoga, de “ontwaakten”, de veganisten, vrouwen en aanhangers… de “lichtwerkers”, de “healers”, de “sjamanen” en vele andere titels waarmee de mens ZICHZELF tooit en VERHOOGD… Ja ik hoor het zelfs christelijke mensen, voornamelijk vrouwen, spreken en delen.
 
Deze leer, die in deze huidige populaire religie verkondigd wordt, is DE DEFINITIE VAN NARCISME, EGOCENTRISME EN EGOÏSME.
HET IS HET EVANGELIE VAN SATAN… De beweging/geest van de ANTICHRIST.
Zie de oorsprong van de “IK”… Want het is de OORSPRONG en definitie van HET KWAAD…
De definitie van de huidige populaire leer van de new age, de kundalini (leer van de slang), de gaia etc. etc… HET IS DE LEER VAN LUCIFER.
Het is SATANISME EN LUCIFERIANISME in z’n nieuwste en modernste jasje!
 
Steeds meer wordt de mens, en vooral de vrouwen verleid en misleid door de slang/draak welke lucifer is, nu satan, maar tegenwoordig erg populair gemaakt als de “kundalini”.
Het is ook deze kundalini welke volgens de yoga en de oosterse leringen van deze dagen NOG ALTIJD aan de basis van hun ruggengraat verborgen ligt, oftewel IN DE MOEDERSCHOOT waar het zijn ingang vond ten tijde dat de eerste vrouw, Eva, verleid werd en in de zonde verviel… ze werd beVRUCHT…
NU WEER zijn het vele vrouwen die, geleid door de demonische machten van satan, zelfs claimen deze KUNDALINI, deze vuile slang, te willen doen ontwaken en op laten rijzen langs hun ruggengraat om hun bewustzijn wederom over te kunnen nemen… Zogenaamd om hun bewustzijn te bevrijden…

BESEF WAT JE DOET MET DEZE SATANISCHE RITUELEN! 
Blijf weg van de oosterse invloeden en bewegingen want deze draagt LETTERLIJK het symbool, het teken, van de slang/draak en het is vanuit de koningen die opkomen vanuit de opgang der zon, het oosten dus, dat deze drie onreine geesten als KIKVORSEN uitgaan over de wereld vanuit de bek van de draak, de bek van het beest en de mond van de valse profeet. (Openbaring 16: 12,13)

 

Bedenk aub. dat ZELFZORG en ZELFLIEFDE nu populair gemaakt en geleerd wordt aan de volgers van deze “spirituele” leer OMDAT DE SATANISCHE GENOOTSCHAPPEN EN HEERSERS VAN DEZE WERELD JULLIE, ONDER ANDERE, OP JE “ZELF” WILLEN, IEDER IN ZIJN OF HAAR KLEINE LEEFRUIMTE, CHINA 2.0!

Dit is waarom deze leer zo populair is onder de volgers van de new age, yoga, gaia, lillith, en welke afgoderij nog meer… Omdat ze allen uit DEZELFDE SATANISCHE BRON komen en jullie indoctrineren willen om voor je ZELF te leven… Dan is de opstand en weerstand niet zo groot wanneer ze de “NIEUWE WONING EN LEEF WETTEN ” in gaan voeren…
Waarom denken jullie dat zowel de social alswel de mainstream-MEDIA deze valse religie zo propaganderen en populair gemaakt hebben?
Mijn volk zal ten onder gaan door gebrek aan kennis…
Onderzoek nog maar eens de DEFINITIE van egocentrisme, egoïsme en narcisme… Want dat is precies de BASIS van de nieuw gecreëerde religie en samenleving…
satan weet dat de mens SAMEN in GEMEENSCHAP sterk staat… Vooral als Jezus Christus, en God Almachtig, heerst over die gemeenschap.
Dat is waarom “ze” door hun leringen en opleggingen vrouwen bij mannen wegdrijven, gezinnen uit elkaar scheuren, kinderen indoctrineren en traumatiseren, volwassenen verdrukken, belasten en indoctrineren, van mannen vrouwen maken en van vrouwen mannen, homoseksualiteit stimuleren, pedofilie stimuleren, sexuele handelingen/sexualiteit promoten en stimuleren…
ALLES om de EGO van de mens te voeden en te doen groeien…
Ieder voor zich ZELF
Ieder op zich ZELF
Ieder opgesloten in het ZELF
 
Het is satanisme! 
Het is de slang/draak lucifer welke jullie op doen rijzen vanuit jullie moederschoot waar het eens zijn ingang vond en de mens corrupt maakte! 
lucifer doet zich voor als de engel des lichts maar hij is de valse leugenaar!!

IS JULLIE ONGENEESLIJKE WOND NIET NOG ALTIJD ZICHTBAAR? 
BLOED DEZE NIET NOG ELKE MAANSTONDE?

Weet dan vrouwen, Jezus Christus geneest IEDERE wond! Hij is het waar jullie naar zouden moeten hunkeren…
LIEFDE is zelfOPOFFERING… Het geluk, de gezondheid en het welzijn van anderen BOVEN dat van je zelf stellen… Exact zoals JEZUS CHRISTUS dit ook deed voor jou…
 
Lezen:
Genesis 3: 15,
Johannes 12: 25,
1 Johannes 3: 13- 18
De bron van de voortdurende strijd tussen man en vrouw. 
Tussen de mens en zichzelf, en tussen de mens en God.
Adam, de eerste man door God geformeerd, de oorspronkelijke aardse vader van ons allemaal.
Eva, de eerste vrouw door God geformeerd, de oorspronkelijke aardse moeder van ons allemaal.
God legde de mens één gebod op: “van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij zeker sterven”. (Genesis 2 vers 16)
Hieruit kwam de vrijheid van keus, want om keus te hebben zullen er opties moeten zijn waaruit te kiezen valt. 
Één boom van ALLE bomen mochten ze niet van eten.
En God schiep uit Adam, uit één van zijn ribben, de vrouw, zodat de mens niet alleen zou zijn.
En de mens zeide: “dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten omdat deze uit de man genomen is. 
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn”. En zij waren beide naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. 
(Hoe kan het ook? Ze hadden immers nog niet gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad)
Hierin lezen we dat Adam en Eva zuiver voor God leefden, onbezoedeld door enige kwaad want alleen goed bestond.
Toen kwam de beproeving, de duivel, tegenstander van God, de listige slang welke rechtop kon staan en spreken als een mens (draak).
De slang vroeg aan Eva : “gij zult niet eten van enige boom in de hof?”
Waarop Eva antwoorde: “van de vruchten van de bomen mogen wij eten maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat heeft God gezegd, daarvan zult u niet eten noch die aanraken anders zult gij sterven.”
De slang zei echter tot de vrouw: “gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, KENNENDE GOED en KWAAD”
En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een LUST was voor de ogen, ja, dat de boom BEGEERLIJK was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en gaf het ook haar man, die bij haar was, en hij at.
En toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten dat ze naakt waren; ze hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten en zij verborgen zich voor God…
 
Hierin kunnen we herkennen hoe ver wij als mens van God gedwaald zijn… tegenwoordig wordt onze kleding en schaamte alleen maar minder.
De duivel, de grote verleider, wist heel goed hoe hij het aan moest pakken, want is het niet zo, ook nu nog hedendaags, dat de vrouw verlangd naar rede en communicatie (zachtmoedigheid, genegenheid en goede gesprekken) en dat de man verlangt naar de vrouw (intimiteit)? 
Dit is waarom de duivel eerst Eva aansprak om haar te verleiden, en verleiden kon hij!
We hebben het beeld van de duivel dat hij een naar voorkomend gedaante is met hoorns, staart, bokkenpoten en een gemene lelijke uitstraling (dat is ook hoe hollywood hem voor doet komen) maar dit is slechts een beschrijving van hoe hij van binnen is… door en door slecht, gevuld met kwaadheid en haat naar God toe, en alles wat van God komt. 
De duivel, oftewel satan, is de vijand van al dat goed is.
Maar voor de duivel (de verleider) satan (de tegenstander) werd, was hij lucifer (de lichtbrenger) en de bijbel spreekt heel duidelijk dat lucifer een machtige engel was en de mooiste onder de engelen, hij had een prachtige stem en kon prachtig zingen en schitterde als geen van de engelen, ook was hij versierd met vele edelstenen….
En wie houden er nog meer van schitterende dingen?
Waarmee is de vrouw zo makkelijk te verleiden, ook nu nog tegenwoordig? 
Is het niet de schittering van de diamant? “a girls best FRIEND?” is het niet de glans van goud? 
En is de vrouw hedendaags niet makkelijk te verleiden door mooie praatjes en een prachtige zachte stem die zich voordoet als liefde en licht?
Vergis je niet! 
De satan brengt zelfs tot de dag van vandaag nog tranen in de ogen van menig mens die hem aanschouwen en zijn schittering, glans en licht zien, gelovende dat hij van God of Jezus is en hen zo verleid tot hun ondergang! (ex-leden van de illuminatie getuigen hiervan!)
Tijdens het gesprek is de duivel BUITEN Eva en is Eva nog niet be-ïn-vloed, maar vanaf het moment dat ze de vrucht tot haar nam was ze veranderd en was de duivel, het kwaad IN haar gekomen en was ze niet langer haar eigen zelf, niet langer naar Gods Evenbeeld. (ze was dus geestelijk dood gegaan zoals voorzegt en gewaarschuwd was door God.)
 
De bijbel treed niet echt in detail van wat er precies gebeurd is daar in de hof tijdens de verleiding, sommigen denken dat er een seksuele handeling heeft plaats gevonden en dat hierdoor de lust, zedeloosheid en begeerte als het kwaad, de SLECHTE eigenschappen van de aard van het BEESTje, in Eva is gekomen, en dat Eva ook Adam daarna op een seksuele manier heeft verleid met lust en begeerte de verboden vrucht tot zich te nemen door de zedeloosheid die haar op dat moment in de ban had. 
Vandaar ook dat ze zich schaamden en hun naaktheid bedekten.
Ook dit zien we hedendaags nog heel erg terug onder de mensheid, velen mensen zijn gebonden in de ban van zedeloosheid.
Maar dat terzijde… hoe het ook zij… ook adam werd verleid en nam van de verboden vrucht en werd hierdoor anders, hun beide vrijheid was afgenomen en angst en schaamte had intrede gedaan, het kwaad had plaats genomen in hun dna wat van generatie op generatie doorgegeven zou worden.
(“want de zonden van de vader gaan over op de zoon”)
Was het voor Eva zelfs een (seksueel) trauma wat doorgegeven zou worden door het dna in de generaties na haar tot op de dag van vandaag? Daar komen we zo nog op terug.
 
En de Here God riep de mens tot zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? en de mens (Adam) zeide:
“toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij”
En Hij zeide: “wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?
EN HIER BEGINT DE STRIJD TUSSEN MAN EN VROUW.
De oorsprong van het conflict tussen wat ooit ÉÉN was in het vlees word hier gescheiden in de geest door het kwaad, tot de generaties van vandaag!
En de mens zeide: “de vrouw, die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten”
IN PLAATS VAN ZIJN ZONDE TE BELIJDEN SCHUIFT HIJ DE SCHULD OP DE VROUW en werpt zijn verantwoordelijkheid van zijn keuze terzijde.
Waar was hij toen Eva verleid werd door de slang? Had hij niet als taak eva te beschermen als zijn metgezel? 
Waarom heeft hij zijn taak verzaakt en haar overgelaten aan die verleiding? Wat zal dit met Eva gedaan hebben toen ze dit hoorde van haar grote liefde met wie ze één in het vlees was? Dit verraad… Wat een pijn zal dat gedaan hebben… wat een wond… een trauma…
Daarop zeide de Here God tot de vrouw: “wat hebt gij daar gedaan?”
En de vrouw zeide: “de slang heeft mij verleid” IN PLAATS VAN HAAR ZONDEN TE BELIJDEN SCHUIFT OOK ZIJ DE SCHULD VAN ZICH AF EN OP DE SLANG.
En hiermee nam ook zij geen verantwoordelijk voor haar eigen keus.
Zien we dat vandaag de dag ook niet? Dat we alle schuld maar op de ander schuiven of op iets anders? Nemen we nog verantwoording over onze keuzes?
Alleen wordt tegenwoordig alle schuld op God geschoven. 
Want het kwaad is in ons dna genesteld op het moment dat de mens toegaf aan de verleiding en de keus maakte tegen God in te gaan…
EN DOEN WE DIT NIET NOG STEEDS ELKE DAG?
Ons bloed, ons dna is bezoedeld… Al bij de oorsprong van het ontstaan, en later opnieuw toen de afvallige engelen aanlagen (intiem waren) met de vrouwen van de mens (en wéér zien we hier het element van verleiding, door lust, zedeloosheid en begeerte…valt het al op? zien we het al? denk hierover…)
En nu……
DE GROTE VERLEIDER DOET WEER EEN POGING OM ONS DNA NOG MEER TE BEZOEDELEN EN ONS VAN GOD AF TE HOUDEN, zelfs God uit ons dna te verwijderen dit keer en zichZELF in ons wezen te plaatsen.
Net als dat hij deed in het hof van Eden. Bij de eerste man en bij de eerste vrouw. Nu wil hij de mens wéér binnendringen en zichZELF god maken door de mens te maken naar zijn evenBEELD zonder de liefde en zonder de vrijheid van keus of vrije wil.
 
Maar dit keer heeft God ons voorzien van reddingsplan, God zelf heeft weer de aarde bewandeld in Zijn heiligheid, vleesgeworden God als Zijn Zoon Jezus Christus, als het licht der wereld, om ons te bevrijden van de lasten van de zonden en de vloek van deze wereld, de vloek van het corrupt gemaakte vlees.
Jezus nam onze zonden op zich en ook de zonden uit het verleden (dus ook van Adam en Eva) opdat wij vrij mogen zijn!
Vrij van lusten en begeerten, vrij van angsten, vrij van de generaties aan trauma’s wat opgestapeld liggen in ons dna, opgebouwd door generaties en generaties aan zonden!
Ik hoor mensen wel eens zeggen “ik heb een oude ziel wat in mij leeft” nou heel mooi dat je tot dat inzicht gekomen bent! maar gooi die oude ziel van je af in Jezus naam want het is de slang, de draak lucifer, nu satan, en tegenwoordig populair gemaakt als de ”kundalini”. 
Wijs deze ”oude ziel” af en ontvang een nieuwe ziel, onbezoedeld, puur en rein in Gods ogen omdat het gewassen is in het heilig bloed van Jezus Christus.
Hoor je dat? ONBEZOEDELD BLOED EN DNA, PUUR EN HEILIG, GEWASSEN DOOR HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS! DAT IS DE REDDING ONS GEBRACHT, HET GROOTSTE OFFER. AMEN.
 
Het is de tijd dat de waarheid geopenbaard wordt en de ogen geopend..
Er is ons wijsgemaakt dat de man BOVEN de vrouw staat. Dit is opzettelijk zo gebracht om het conflict tussen man en vrouw te versterken en voort te laten duren, dit zien we hedendaags zeer duidelijk terug in de huidige samenleving…
Bedenk dat de vrouw werd gecreëerd uit DE RIB van de man, en wat is de functie van een rib? En dus de man?
Inderdaad, het BESCHERMEN van het belangrijkste orgaan, het hart.
Zoals de rib niet BOVEN het hart gesteld is zo is de man niet BOVEN de vrouw gesteld maar OVER de vrouw om haar extra OPENING, HAAR ZWAKTE, (letterlijk en figuurlijk) TE BESCHERMEN!
En zo is de vrouw gesteld om haar man te verwarmen, op te doen leven en tot rust te zijn.
Zo is de man gesteld zichzelf en dus de vrouw te beschermen. Want de man en vrouw zijn één lichaam, één vlees… En het ene kan niet zonder het ander.
Want zoals het hart een lichaam nodig is en zonder dit geen doel heeft zo is ook het lichaam niet levensvatbaar zonder hart.
Zo de man en vrouw uit één en dezelfde Geest zijn gecreëerd zo is het in het vlees ook bedoeld.
Zie je, de vrouw is het hart van de man en de man het lichaam van de vrouw.
Beiden hebben elkaar nodig om Gods doel te kunnen vervullen.
En Gods doel MISSEN = zonde.
 
Zien jullie in hoe de vrouw eeuwenlang gebukt is gegaan onder de gewetenswroeging en bezwaring dat zij de “schuldige” was waardoor de val der zonde was ontstaan, maar er is niet eens een schuldige aan te wijzen dan slechts beide, zowel de vrouw als de man.
Want WAAR was de sterke man om de vrouw te beschermen in haar zwakte?!
Ook hij was verleid en misleid door lust en begeerte, precies zoals dat vandaag de dag nog altijd zijn zwakte is.
Waar het kwaad erin kwam bij de vrouw wordt het kwaad er weer uitgehaald door de man. 
Een vicieuze cirkel, de ouroboros van de slang/draak.
Breek de vloek van het vlees, volg Jezus op Zijn pad naar Zijn Leer en Voorbeeld, geleid in en door Zijn Heilige Geest.
 
Wees dan gewaarschuwd!
Wie zichzelf deelt met velen deelt ook zijn of haar geest met velen en zij die zich hieraan overgeven… aan lust en begeerten… zullen zichzelf verliezen… verdeelt over velen wijde en ver…
Verdwaalt in de eeuwige duistere universum, de donkere lagere hemelen… waarin men boven noch onder, noch links nog rechts, kent…
 
ps, kijk je man of vrouw vanavond eens aan en weet dat jullie vrij kunnen zijn, gekocht door het bloed van Jezus, vrij van de zonden van de eerste mens…. wordt weer één van vlees, en één in de Geest… geen van jullie hoeft nog schuld te hebben…. Aan jullie is de vrije keus.
 
Lezen: 
Genesis 1: 27, 28
Genesis 2: 4-7
Johannes 8: 12
2 Tessalonicenzen 2: 3,4
WWW = 666 , wereld wijde WEB.
De w, oftewel de waw, is de 6de letter van het Hebreeuwse alphabet.
Toeval? De antichrist zal joods zijn volgens Gods Woord…
 
Hoeveel contact heb jij nog met je kind? Zijn je kinderen nog aanwezig in deze realiteit of leven ze al meer in de virtuele artificiële www dimensie?
Hoeveel uur per dag leven ze daar?
En jij zelf? Kan jij je oog nog van het scherm houden? Van het BEELD dat een geest gegeven werd en de macht tot jou te spreken?
Leef jij nog in de wereld die God je gaf? Of leef je eigenlijk meer in de www-dimensie? De artificiële wereld die beheerst wordt door een artificiële intelligentie, de A.I. (artificial intelligence), de superquantum-computer die ze willen benoemen tot nieuwe god (en “toevallig” genoeg heeft de elite deze ”super” computer en artificiele intelligentie ”the beast” genoemd), de god van de ”nieuwe” wereld waar nagenoeg IEDEREEN ZICH AL AAN OVERGEGEVEN HEEFT!
Met ELKE cookie die je achteloos accepteerd, met ELKE update waar je achteloos je goedkeuring aan geeft… Daarmee geef je telkens meer en meer van jezelf, je identiteit, je vrijheid en je leven. 
Jouw complete identiteit word gekopieerd!
 
KAN JIJ NOG ZONDER? 
ZIEN JULLIE HOE GEBONDEN DE MENSHEID IS?
De mens is het VERBOND aangegaan met satan zelf!
ALLES… MAAR DAN OOK ALLES, van ons leven wordt al door hem gerund… 
hij heeft je identiteit, zomaar gekregen van jou zelf! Met meerdere toestemmingen.
NU GAAT HIJ ACHTER JE LICHAAM AAN, EN DIE VAN JOUW KINDEREN. Door middel van nano-technologie toe te passen binnen in jullie lichamen.
ZIEN JULLIE HET?
 
Het enige wat deze nieuwe wereld orde kan stoppen is het INTER-NET, de verbinding met de artificiële intelligentie, te VERBREKEN en ons weer te richten op God Almachtig en al het mooie dat HIJ ons geeft.
BACK TO BASIC! HET IS NOG NIET TE LAAT! Terug naar de Basis, terug naar De Oorsprong van Het Woord welke Jezus Christus is.
 
Wees toch aub gewaarschuwd… Zie toch waar luxe en welvaart al naar geleid heeft… Deze huidige wereld is mijn bewijsvoering.
Het is de vrucht van verleiding, de lust en begeerte van het vlees…
ONZE REDDING IS TE LEVEN NAAR HET VOORBEELD EN NAAR DE LEER VAN JEZUS CHRISTUS…
Als we met elkaar de stekkers eruit trekken dan is het over met de macht, welke de machthebbers der wereld over ons hebben…
Hoe willen ze ons nog wat opleggen of macht over ons uitoefenen ALS WE MASSAAL DE STEKKERS ERUIT TREKKEN? LETTERLIJK!
 
PULL THE PLUG!
Geef je alles op om Jezus en Zijn Voorbeeld en Leer te volgen, je luxe en je welvaart, je ALLES! en je krijgt er LEVEN EN VRIJHEID VOOR TERUG!
 
Het is tijd voor een moderne “beelden” storm.
 
Lezen: 
Jakobus 4: 4
Openbaring 13: 14,15
Johannes 1: 1-5
Een Waarachtige WAARSCHUWING is per definitie een daad van liefde vanuit De Heilige Geest van Jezus Christus en hierin vanuit De Liefdevolle God.
Spreek De Waarheid gelegen of ongelegen.
Waarschuw gelegen of ongelegen.
Velen zullen je er om haten zoals ook Jezus Christus gehaat werd, hoe je het ook brengt.
Want zij die leven in de leugen vinden weerstand tegen Waarheid zoals de geest van de wereld weerstand ondervind tegen De Heilige Geest Gods.
Leer kritiek, waarschuwingen, vermaningen, onderwijzingen en verstandige leringen waarderen naar Waarheid!
LEG JE EGO, HET “EIGEN IK” AF want deze leid jullie tot jullie ondergang!(zie link)
 
 
Het plan van de dwaas ALLEEN zal zeker falen en is tot verdoemenis veroordeeld maar het plan van zelfs de domste dwaas zal gelukken en gezegend zijn wanneer deze VELE ADVISEURS hoort en opvolgt.
Want er komt een tijd, en deze tijd is nu begonnen, dat zelfs “christenen” zullen toestaan dat sprekers der Waarheid en Waarschuwingen, VOLGERS / GETUIGEN van Jezus Christus, ONTHOOFD (de stem afgesneden) zullen worden…..
 
Synoniemen van het woord waarschuwing zijn: 
alarm, alarmsein, teken, aanmaning, aansporing, stormsein ect.
Al deze dingen zijn om jullie te behoeden tégen het KWAAD. 
Wie dus niet waarschuwt voor het kwaad deelt in het kwaad en zal verantwoordelijk gesteld worden voor dit kwaad. 
 
Lezen:
Ezechiël 33: 2-9
Spreuken 15: 9-10, 12, 21, 29
1 Thessalonicenzen 5: 4-8
1 Thessalonicenzen 5: 19-24
1 Timotheüs 4: 11-16
Titus 2: 11-15
ZELFLIEFDE
 
Staat op uit bed = zelfliefde.
Kleed zich aan en verzorgt zichzelf = zelfliefde.
Eet en drinkt en doet wat nodig is in leven te blijven = zelfliefde.
Zoekt verlichting, troost, vreugde, rust = zelfliefde.
 
Verwar zelfliefde aub niet met ZELF-AANBIDDING OF ZELFVERHOGING.
Het is vanuit deze beweging, de gerichtheid van de mens op ZICH ZELF dat de wereld van vandaag zo is zoals hij is, het kwaad is ontstaan door zelfliefde.
Door liefde voor zichzelf wilde lucifer gelijk aan God zijn en is hij tot val gekomen.
Uit liefde voor zichzelf verhoogt de mens zichzelf en komt tot val, telkens weer…
En ze sleuren anderen mee in hun val, goede mensen worden slachtoffer van het kwaad dat zelfliefde heet.
Vele vrouwen en inmiddels ook mannen, verlaten hun partner omdat ze kiezen voor ZICHZELF.
En als je ze dan vraagt waarom…?
” mijn ex was een NARCIST…. hij of zij had alleen maar LIEFDE VOOR ZICHZELF”
Ja idd… dat ja… mensen zijn blind in hun zucht naar zelfverheerlijking, zo blind dat ze het egoïsme en het egocentrische niet eens meer herkennen in hun eigen wezen. 
Zo naar binnen gericht vol zelfliefde dat ze anderen beschuldigen van hetgeen ze zelf zijn en doen.
Het kwaad op z’n hoogtepunt.
 
NAASTENLIEFDE is nederig en dienstbaar in het leven staan, anderen boven jezelf DURVEN plaatsen en de minste DURVEN zijn.
Verlichting, troost, vreugde, blijdschap, Waarheid en rust brengen aan en onder anderen.
Creeër een betere wereld om je heen door de leiding van De Heilige Geest van Jezus Christus naar Zijn Voorbeeld en Leer, en je zal in een betere wereld leven…
Dat is naastenliefde, de liefde voor de ander, zo wordt liefde VERMENIGVULDIGD en zal het VEELVOUDIG bij je terugkeren.
Wie vol is van ZICHZELF zal van anderen niets ontvangen kunnen….
Deze zal slechts leegte, duisternis en verdwaling kennen, precies zoals de eeuwige lege duistere verdwaling hen brengen zal welke velen aanbidden, het universum, de grote afgod welke door velen aanbeden wordt al vanuit de tijd van semirames.
Het is haar geest welke rond gaat en vele vrouwen, maar nu ook (zwakke) mannen (die vrouwen achterna lopen en verleid worden door deze vrouwen met lust en begeerte), misleid haar werk en geest weer op te doen leven.
Het is deze zelfde kwade geest welke kinderoffers eist en baphomet en alle satan voed met de heilige goede gaves van God.
Wee hen, wee hen, die zich hieraan overgeven, want door de liefde voor zichZELF zullen zij met deze aarde tenonder gaan voor al de gruwel welke zij gesticht en gevoed hebben….wee hen…
 
HOOR DEZE WAARSCHUWING!
Bekeer (Keer je af) je aub van deze wegen en volg De Weg die Jezus ons voor deed…neem Hem aan als Leidsman en Hij zal je terug naar je oorsprong leiden, terug in de Handen van onze liefdevolle Vader welke ons geschapen heeft door Zijn Almachtig Woord.
Zie je, het geloof in het universum brengt niets voort dan eeuwige duistere verdwaling voor wie redding of leiding zoekt in deze.
Het is niet het universum wat FREQUENTIES brengt of “resoneert” in en door ons, het is Gods WOORD wat ons probeert te redden!
Het IS Jezus Christus, de Uitverkoren Redder Gods, De Gevolmachtigde welke deed wat niemand kon doen zodat Hij ons kan brengen waar niets of niemand anders ons kan brengen.
 
JEZUS CHRISTUS = HET WOORD.
AL VANAF HET BEGIN WAS HIJ BIJ GOD, EN HIJ IS GOD.
Open je ogen kinderen Gods want jullie Koning komt spoedig!
Hij komt op de wolken en het Allesverterende vuur zal voor Hem uitgaan….
Voor de ongelovigen, die Hem niet volgen, het vuur der oordeels welke hen en al het kwaad in hen en door hen zal verteren!
Voor de uitverkorenen zal het het vuur van rechtvaardigheid en zuivering zijn en ons wezen bevrijden van de banden van deze wereld welke corrupt en kwaad gemaakt is door en in de mens gevoed en gegroeid.
Wij, de kinderen Gods, in Jezus Christus, zullen ingaan in het Koninkrijk Gods dat eeuwig zal zijn.
Wee hen, wee hen, die achterblijven.
VELEN ZIJN GEROEPEN, SLECHTS WEINIGEN UITVERKOREN, STRIJD OM IN TE GAAN DOOR DE SMALLE POORT, strijd tegen je vlees en al zijn slechte eigenschappen/ het aard van het BEESTje, want de overwinning is ons gegeven IN CHRISTUS, Hij overwon!
 
Lezen:
Daniël 12
Haggai 1 (alleen aan je eigen “hachie” denken komt hier uit voort)
Johannes 1: 1-5
OPROEP aan ALLE GELOVIGEN en hen die zichzelf “christenen” noemen…
De meeste van jullie geloven dat er een opname zal zijn en dat Jezus Christus jullie zal komen halen.
Wanneer Hij jullie haalt zal Hij tot een ieder van jullie spreken wat Hij tot ieder van Zijn VOLGERS sprak.
HIJ spreekt tot IEDER die Hem gelooft en wil VOLGEN:
KOM, VOLG MIJ!
Voor eenieder die gelooft willen wij nu deze OPROEP doen:
Verkoop alles dat je bezit, gebruik het geld om voor te bereiden voor de tijd die komen gaat, de tijd die nu alreeds aangebroken is!
Denk NIET bij je ZELF “Jezus komt ons toch ophalen dus de verdrukking zal aan ons voorbij gaan”
 
WEES NIET EGOISTISCH MAAR DIEN de ANDER…
 
Wees NIET op je ZELF of je EIGEN gericht maar denk ook aan hen die achterblijven!
ZORG VOOR HEN DIE ACHTER GAAN BLIJVEN WANT ZE ZIJN HET NODIG!
VOORKOM DAT DEZE ONDER HET TEKEN VAN HET BEEST MOETEN LEVEN doordat ze zonder dat niets meer kunnen kopen of verkopen en hierdoor EEUWIG VERLOREN zullen gaan.
Jullie is de autoriteit gegeven om door De GAVES van De Heilige Geest van Jezus Christus te VOORKOMEN dat mensen verloren zullen gaan…
Jullie beweren jullie leven gegeven te hebben… 
NU IS DE TIJD om dit ook DAAD werkelijk te doen!
STA OP! WORDT WAKKER!
WEES BEVRIJD VAN DE VLOEK VAN DEZE WERELD!
 
Als jullie als “gelovigen” en “christenen” toch worden opgenomen en deze wereld gaan verlaten waarom zouden jullie dan nog vasthouden aan al het geen jullie BIND en verankerd aan deze wereld?
Waarom zouden jullie dan niet ALLES opgeven voor Jezus Christus en je GEHELE LEVEN in dienst stellen voor Zijn Komst?
Waarom HOUDEN jullie je VAST aan luxe, status en ijdelheden waar je andere mensen van kan voeden?
Waar je je naaste mee kan verzorgen?
Is het niet beter om als arme pelgrim te mogen leven, wetende dat je je ALLES en je gehele leven gegeven hebt voor je naasten zoals Jezus Christus dat ook deed dan dat jullie in weelde en ijdelheid sterven terwijl er mensen zijn die honger lijden en in nood verkeren?
GELOOF MIJ…DE BELONING IS GROOT! HIER GETUIG IK VAN!
Laten jullie de ongelovigen, de mensen die verdwaald zijn in ongeloof, in onwetendheid, in koppigheid en halsstarrigheid, die gebonden zijn en subliminaal beïnvloed door de vele satanische machten, dan spoedig achter om EEUWIG VERLOREN TE GAAN?
Of zetten jullie nog heel even, voor de tijd dat het nog zal duren, jullie ALLES in om te STRIJDEN voor deze zielen?
Is jullie liefde dan inmiddels zo ver verkild?
Is jullie hart van steen??
Hoe kunnen jullie zo rijkelijk in weelde “leven” terwijl zovelen rondom jullie nu al in zo hoge nood verkeren?
Hoe kunnen jullie dezen voorbij lopen en jullie hoofden afwenden?
 
BEDENK AUB dat er slechts een opname zal zijn voor de VOLGERS van Christus welke ALLES achter laten en laten vallen om HEM te kunnen volgen.
STRIJD dan om binnen te gaan door DE NAUWE POORT waar maar weinigen door zullen gaan….
VELEN ZIJN GEROEPEN, slechts WEINIGEN uitverkoren…
DE KEUS IS AAN JULLIE!
VERTROUW OP JULLIE KONING EN HEER, HIJ HEEFT PLAATS BEREID!
Neem het Voorbeeld van Jezus aan en geef je leven en je alles voor hen die verloren gaan… Jullie waren er immers één van….
VOLG MIJ…
 
“Wie denk JIJ wel niet dat JIJ bent”? Hoor ik velen denken en spreken.
Het doet er niet toe wie ik ben. 
Wat er toe doet zijn de Woorden die ik mag delen.
TOETS EN ONDERZOEK wiens woorden dit zijn…
 
 
Lezen:
Jakobus 4: 4-8
Lukas 5: 27-31
Lukas 6: 20, 23-25, 38, 43-44, 47 (20-47)
Lukas 13: 24-27
Handelingen 2: 37-38, 40-47
 
Hier een voorbeeld over hoe de gevoelige snaren van vele christenen bespeeld worden door de gevallen engel, lucifer (nu satan), welke eens werd aangesteld over de hemelse instrumenten.
Jullie emoties en gevoelens worden bespeeld en jullie zijn er ingeluisd. 
Zie de songTEKST, de woorden die jullie belijden bij het zingen van dit ”SCHITTERENDE” lied:
 
”Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk zie ik een LIJDEN ZO ONGEKEND…
En STEEDS MEER ervaar ik dat als GODSGESCHENK…
Ben ik DAAR op dat moment…
Op DAT MOMENT zie ik u aan HET KRUIS WAAR U LEED en is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed…
Op DAT MOMENT van VREUGDE (??!! Serieus mensen?? Zijn ongekende lijden is het moment van jullie VREUGDE?? Het was op dat moment slechts voor één iemand vreugde en dat was satan! Omdat hij daar dacht de overwinning te claimen op Christus)
En… op DAT MOMENT geef ik mij OPNIEUW…” (hoe vaak kan jij je leven geven?)
 
Zien jullie nu hoe jullie erin geluisd zijn?
Hoe satan de gemeenschappen is binnengeslopen en jullie emoties en gevoelens heeft kunnen bespelen omdat jullie niet langer toetsen en onderzoeken.
Niet langer durven vermanen, behoeden en onderwijzen, nee, jullie doen maar gewoon met de meute mee en nemen alles aan voor zoete koek.
 
“Mijn volk zal ten onder gaan door gebrek aan kennis”
 
En de mensen die nog wel onderzoek doen en oplettend en wakend zijn, worden weggezet en apart gezet omdat ze “altijd maar discussiëren en “oordelen”.
De valse geest van de antichrist heeft zijn intrede gedaan in de kerken en gemeenschappen en bewerkt op sluwe en vooral ”liefdevolle” wijze jullie gevoelige snaren.
Doordat het kruis aanbeden wordt in smart en lijden is er een grote leegte ontstaan en hiermee een groot verlangen naar Jezus en Zijn bevrijding en vreugde.
In plaats van het kruis, het verleden, het materiële, het vlees, los te laten en Christus te zoeken en Hem te volgen nemen jullie de fijne gevoelige liedjes en melodieën aan van satan omdat deze heel even een emotie en gevoel teweeg brengt zoals in het verleden De Heilige Geest ook deed toen jullie nog in Hem geloofden en een persoonlijke levende relatie met Hem onderhielden. 
”Toen… op DAT MOMENT… jij klemde je vast aan het ruwhouten kruis… en dat is waar je inderdaad lijden en vloek (onder)vindt… je had je vast moeten klemmen aan JEZUS CHRISTUS… dan was je nu geweest waar Hij is en droeg je nu je OVERWINNAARSKROON… net als wij…
WEES NIET ANGSTIG want wie Jezus kent kent de Almachtige en Hij wil jou als broer of zus naar Zijn Vader brengen, in het Eeuwige Koninkrijk waar het alleen nog heerlijk is en kwaad zijn weg niet zal vinden…
Het ergste wat de wereld jou of je geliefden nog aan kan doen is jou of je geliefden te brengen naar waar je graag wil zijn.
Waar zelfs de ongelovigen graag naartoe willen.
Want wie in de Geest van Jezus LEEFT verlangt ernaar bij God te zijn, wie NIET in De Heilige Geest van Jezus LEEFT is stervende en vaak angstig om bij God te komen.
WEES NIET BEZORGD en volhard in je geloof, behoud je kroon! GOD zal voorzien… 
Al raak je je baan kwijt dan brengt God mensen op je pad die voor je zullen zorgen want God is liefde.
Al moet je je huis verliezen door niet te zwichten voor het kwaad, GOD zal voorzien.
Hij brengt mensen op je pad bij wie je terecht kan en onderdak, voedsel en kleding zal krijgen..
WEES NIET BEVREESD, het kwaad werkt zijn eindstrategie nu uit… Dat zien we duidelijk om ons heen…
 
MAAR GOD WERKT ZIJN ALMACHTIGE PLAN UIT BOVEN DIT!
De gemeente staat op… De Engel Gods gaat rond en ontwaakt de kinderen Gods uit hun slaap, uit de roes van het dagelijks leven en de wereld.. (Daniel 12)
De Heilige Geest werkt! En er ontstaat een nieuwe gemeente, een nieuw Heilig netwerk.
het is De Beweging van De Heilige Geest van Jezus Christus welke roering zal brengen onder de mensen en Zijn Krachtig werk zal doen door de mensen die Hem VOLGEN.
WEES VERHEUGD, want al dit is het einde van al het kwaad dat is… 
En wie kiest voor het goede, welke God is, en wie kiest voor de Heilige Geest van Jezus Christus om je daar te leiden, die zal bevrijd zijn van de vloek van het kwaad, dit is je vlees….letterlijk je corrupt gemaakte lichaam.
Luxe en welvaart zijn de grootste ziektes voor de mens.

VREES HET OORDEEL
Wie volhard in het kwaad, welke deze wereld is en ALLES wat deze wereld bied, in koppigheid en halstarrigheid, niet luistert, niet leert en leeft voor EIGEN BELANGEN, die zal hetzelfde lot wachten als het kwaad en met de demonen en gevallenen hetzelfde lot delen… 
Ze zullen door deze demonen en gevallenen gemarteld en gefolterd worden op manieren zoals hier op aarde nog niet gekend is… want het zal EEUWIG zijn…
Deze plaats, de poel van vuur is geschapen voor satan (vijand van al dat GOED is), want het is satans domein van den beginne, hij WAS immers de morgenster, de engel lucifer die wandelde op bergen van vuur… hij die aangesteld was over de instrumenten en koren der engelen bespeelt nu de gevoelige snaren van jullie vlees!
De hel is ZIJN verbanning en vernietiging… DE AFWEZIGHEID van God… deze plaats is NIET voor de mens bestemd, niet voor jou of mij…
Maar wie satan volgt, de gevallenen, demonen en het kwaad, die zal voorzeker dezelfde bestemming kennen…
JOUW OORSPRONKELIJKE BESTEMMING IS IN DE AANWEZIGHEID VAN GOD, GODS KONINKRIJK!
Je bent een kind van God… Leef dan naar je bestemming!
Volg je de wereld en haar luxe en welvaart? Of volg je Jezus Christus naar God?

LAAT JE VREUGDE NIET AFNEMEN… WANT DE VREUGDE GOD IS DE KRACHT DER MENS… ZIE!

Lezen:
Romeinen 3: 20-31
Romeinen 15: 13-16
Zacharia 4: 6

Ik zie de laatste tijd veel berichten voorbij komen van mensen die zichzelf “lichtwerkers” noemen en uitspraken doen als, het licht zal overwinnen, WIJ zijn het licht etc…
Maar weten jullie ook wel waar en wie de Maker en de Bron is van dat licht wat jullie zo aanbidden en vereren?
Ik hoor mensen zeggen, dat licht zit in mij dus dat ben IK… en daarmee vereer je dus jeZELF.
Ik hoor mensen zeggen dat licht komt van de natuur, moeder aarde, gaia, en daarmee vereren ze dus de natuur, de wereld of gaia…
Maar hoe dan? Hoe kan het maaksel zichzelf eren? Heeft het zichzelf gemaakt? 
Kan de pot tegen de pottenbakker roemen? Is de pot soms meer dan de pottenbakker?
 
Ik wil jullie graag uitleggen wat en wie De Bron van het licht, maar ook het leven en al wat bestaat is…
Het is de God van de bijbel, Jaweh, JHWH, De Almachtige God die zichzelf heeft voorgesteld als “Ik Ben Die Ik Ben”… In jullie geest weten jullie over wie ik het heb…
Dit kunnen we ook lezen in de bijbel.
Met de zondeval, het moment dat het kwaad, satan, zijn intrede deed is er een strijd ontstaan tussen God en satan, goed en kwaad, licht en duisternis, want deze dingen zijn de ongeziene machten die ons omringen.
De positieve energie/geest in strijd met negatieve energie/geest.
Het is in deze strijd altijd belangrijk om dicht bij De Bron te blijven waaruit het ontstaan is.
Dit is te vergelijken met water, als er geen bron in de buurt is zal het water op den duur opraken, hoeveel je er ook van had, zolang er geen bron is zal het niet aangevuld worden en zal je uiteindelijk uitdrogen en doodgaan.
Zo ook met het licht wat in de mens leeft, wetenschappelijk aangetoond als bio-fotonen (puur licht gebonden in organisch materiaal), deze worden minder/sterven als wij zondigen, kwaad doen en dus in negatieve energie verkeren, dit maakt de mens zowel geestelijk als lichamelijk ziek.
Maar deze bio-fotonen groeien en vermeerderen zich als men goede dingen doet en deelt, in liefde blijft en dus in positieve energie, ook heeft dit een zeer gezonde uitwerking op zowel lichaam als geest… (doe je onderzoek)
ERE WIE ERE TOEKOMT! En dat is de Schepper, de Almachtige Macht en Kracht, de OORSPRONKELIJKE BRON VAN LICHT EN LEVEN, want vanuit Zijn woord zijn wij mensen geschapen en is ALLES ontstaan…
Waarom dan vereren wij onszelf? Hebben wij onszelf geschapen?
Waarom vereren we gaia, moeder aarde, de natuur? Hebben wij deze geschapen? Heeft het zichzelf geschapen?
HET IS DE BRON DIE ALLE EER VERDIEND EN HET VERDIEND AANBEDEN TE WORDEN en als wij deze Eeuwige Bron, deze Almachtige Krachtige God geloven en aanbidden zullen we een overweldigende bron van licht hebben waaruit geweldige grote dingen kunnen ontstaan indien we slechts geloven!
 
Het staat geschreven dat deze Bron, deze God, zelfs naar ons toegekomen is in het vlees, in het lichaam van een mens, Zijn Zoon Jezus Christus, om ons tot Voorbeeld te zijn hoe we kunnen en mogen leven in Gods kracht en Koninkrijk, Jezus liep tussen ons en liet ons zien hoe groot de kracht van de Schepper is!
Hij genas mensen van vele ziekten, Hij deed kwade geesten uitdrijven, genas blinden en deed zelfs doden weer tot leven wekken… Uiteindelijk gaf Hij het grootste offer ooit…
Jezus heeft Zijn tijd van leven als mens op aarde geleefd en heeft in die jaren AL DEZELFDE beproevingen, verzoekingen en verleidingen moeten ondergaan in het vlees als ieder mens… Maar Hij is DE ENIGE OOIT welke aan geen enkele verleiding heeft toegegeven… 
Hij bleef trouw aan en in Zijn taak voor God en weerhield zich van zonde…
Hierdoor was Hij puur, rein, zuiver en vooral HEILIG!
Maar toch, gaf Hij Zijn leven, het grote plan Gods.
Hij zou als zondebok dienen voor geheel Gods creatie.
Hij, schoon en puur dat Hij was, kreeg ALLE ZONDEN van de gehele mensheid op Zijn schouders, hierdoor werd Hij verzwaard en terneergedrukt zodat Hij af kon dalen naar de duistere gekrochten waar de satan heerst… Gehuld in onze duistere zonde maar in de kern het Grote licht van God.
In getsemane bad Hij “Vader, indien mogelijk…laat deze beker aan Mij voorbij gaan…” , de last van onze zonden drukten zo zwaar op Hem dat Hij bloed zweette… Voor het eerst in Zijn Heilige leven moest Hij de last van zonde, angst en dood ondergaan… Maar Hij zette moedig door met het plan Gods… Het was de enige manier om jou te redden…
Het is niet voor te stellen hoe zwaar dit geweest moet zijn… Hij die NOOIT zonde had gepleegd… Enkel het goede heeft gedaan, droeg deze last om af te kunnen dalen, naar een plaats waar normaal de verlichte Heiligen niet komen maar enkel de bezwaarde zondige mens en de afvallige duistere engelen…
En ja, zelfs Zijn Vader, Almachtig God, wende Zijn Aangezicht van Hem af vanwege het duister dat op Jezus was gekomen terwijl Hij aan het kruis hing… “Mijn God, Mijn God! Waarom verlaat U mij!?” schreeuwde Hij uit… 
het was vanwege al de zonden, het kwaad en het duister waar Hij in gehuld was… ONS DUISTER…….
De aarde begon te beven en het werd duister… 
Hij is waarlijk de Zoon van God! 
Moesten de mensen toegeven… en wat een verdriet moet de Vader gehad hebben op dat moment… Zijn Kind… geofferd… Maar het was de enige manier om JOU te redden…
Hij gaf zichzelf over aan de dood tot onze redding, de dood had geen vat op Hem zoals het duister geen vat krijgt op het licht (Johannes 1: 1-5)
Hij heeft de dood, het kwaad, overwonnen en Hij kwam terug om dit te laten zien!
Hij was EN IS het voorbeeld voor de mensheid, en toen Hij terugkeerde naar het Hemels koninkrijk deed Hij ons de belofte, Hij zou fysiek niet langer meer op de aarde zijn maar Hij zou Zijn Geest sturen om de GELOVIGEN tot leiding te zijn en te wijzen wat GOED en KWAAD is in Zijn Geest van Waarheid… en doordat Zijn Heilige Geest in ons leeft als wij deze geloven en aannemen, ontvangen wij ook de kracht van het Goddelijk Koninkrijk, zoals Jezus dit ook had… 
Want het is Jezus die door Zijn Geest in ons leeft en ons LEVEN geeft… 
Het is God zelf die in ons leeft door De Heilige Geest die in ons leeft door Jezus Christus, en zo is Hij met ons al de dagen van ons leven tot aan de voleinding der wereld.

En door DIE Geest mogen en kunnen wij ALTIJD in contact staan met God en de AUTORITIET van Gods Koninkrijk uitdragen als de Godskinderen, de Koningskinderen die we dan zijn!

Het is DIE Machtige bron wat ons voed en leid, ook al beseffen we het zelf niet… Geloof en je zal tot veel meer in staat zijn dan je ooit had kunnen geloven!

IN JEZUS NAAM EN HEILIGE GEEST HEBBEN WIJ MACHT OVER EN MOGEN WIJ HEERSEN OVER HET KWAAD….ALLE KWAAD!
Dat is het grote geschenk wat Jezus ons geeft… Zijn Heilige Krachtige Geest, gevolmachtigd om ons te redden en te leiden.
Wee hen! die deze krachtige Geest hebben gekend, ontvangen en weer verloochend en vertrapt hebben.
Lees het nieuwe testament, lees de bijbel voor antwoorden, want het IS het Levende Woord van God waardoor Hij spreekt…
BID vanuit je geest tot God en Hij hoort je en antwoord je in de geest, door dromen of door Zijn Woord… GELOOF… en je zal bergen kunnen verzetten!
Laat je niet verleiden door valse theorieën die je bij de Bron weghouden… 
Want uiteindelijk zal dat leiden tot je eeuwige dood…
 
Voor vragen of gebed stuur gerust een mailtje!
Hoe kan God De Vader EN De Zoon zijn?  Hoe zit dat nu eigenlijk?

En waarom zijn er zoveel valse en hypocriete “christenen” die er voor zorgen dat de ongelovigen zoveel weerstand krijgen tegen alles wat “christelijk” is en dus uiteindelijk ook aan Jezus Christus?

De mens begrijpt enkel het tastbare en geziene omdat ze niet De Heilige Geest van Jezus ontvangen hebben om óók het het ontastbare en ongeziene te zien met het geestelijke oog…
(Al zijn er uitzonderingen die vanuit het occulte en satanisme wel BEPERKTE valse en leugenachtige inzichten ontvangen in het ongeziene maar deze “mediums” worden bespeeld en geleid door gevallenen)
Het maakt het uitleggen ook wat lastig omdat hetgeen wat in Gods Woord geschreven staat vrijwel allemaal over het geestelijke gaat, het ongeziene en het ontastbare…
Ik zal het proberen uit te leggen op een simpele manier.
Een fysiek en tastbaar lichaam is niet deelbaar maar bestaat wél uit vele verschillende eigenschappen…
In geval van de corrupt gemaakte mens zowel goede als slechte eigenschappen helaas.
In geval van God praten we NIET over een beperkt vast lichaam maar over een geestelijke eeuwige onbeperkte Almachtige entiteit…
DE Bron van ontstaan van alles dat is… NIET gebonden aan en in tijd, ruimte of massa…
Deze Almachtige God bestaat uit enkel en alleen GOEDE eigenschappen en omdat deze wél één zijn, maar óók deelbaar, kunnen deze goede eigenschappen opsplitsen en verdeeld worden over tijd, ruimte en massa… ze zijn immers NIET gebonden of beperkt.
Zo is Vader, Zoon en Heilige Geest één, maar kunnen ook opgesplitst en verdeeld worden over tijd, ruimte en massa waardoor Gods Goede eigenschappen ZOWEL in de hemelen kunnen bestaan als Vader, en dus OOK op aarde in de vaste vorm van Jezus Christus.
Jezus Christus is het vleesgeworden Woord van God, dus vanuit Gods Geest welke niet fysiek is in de fysieke mens geformeerd zoals ook de eerste mens adam in het vlees/lichaam geformeerd werd.
Op deze manier kan de mens ook weer één met God worden wanneer de mens zijn of haar SLECHTE eigenschappen aflegt en overwint in De Kracht van De Heilige Geest, want deze slechte eigenschappen komen vanuit de aard van het BEESTje, lucifer de draak/slang, nu satan, maar tegenwoordig ook populair gemaakt als “kundalini”…
De mens wordt, door leiding en Kracht van De Heilige Geest van Jezus, dus letterlijk WEDER GEBOREN als een nieuw mens met enkel GOEDE eigenschappen Gods… verlost en bevrijd van de vloek van deze wereld en weer vol-(ge)-maakt voor Gods Koninkrijk.
Dat is de erfenis welke Jezus Christus met ons wil delen… want Hij was de Eerste en Enige die de dood  overwonnen heeft en macht OVER satan, het kwaad en vijand van al dat goed is, verkreeg door Zijn Offer en Overwinning.
En deze Overwinning wil Hij delen met jou, dat is LEVEN… dat is De erfenis… het Eeuwig LEVEN.

Dan komen we op de tweede vraag, het is Waarheid als men zegt dat er óók veel “christenen” zijn die zichzelf christenen noemen maar dit NIET zijn want als ze dat wél waren hadden ze niet de SLECHTE eigenschappen van het BEESTje maar enkel de GOEDE eigenschappen van De Heilige Geest van Jezus Christus welke dus óók de eigenschappen zijn van onze Vader God…
Er zijn dus veel mensen die beweren “christenen ” te zijn, die NIET de Woorden en De Leer van Jezus Christus opVOLGEN maar leven naar EIGEN belangen…
Ze beweren hun leven aan Jezus gegeven te hebben en wedergeboren te zijn maar dat is dus NIET het geval…
Aan de vruchten herkend men de boom…
Deze mensen sterven en lijden een “eigen” leven naar eigen belangen en hebben NIET het vlees afgelegd maar sterven naar de slechte eigenschappen van het vlees en deze wereld.
Ze geloven en denken wél een leven te leiden maar lijden net zoveel verderf, ziekte en sterven als ieder ander mens omdat ze ONGELOVIGEN zijn. Bij dezen zie je dus ook niet het ”gij geheel anders”.
Ze belijden Jezus met hun mond maar in hun hart zijn ze verre van Hem en geloven NIET (langer) in De Almachtige Kracht van Zijn Heilige Geest omdat ze deze niet langer nog kennen (als ze deze überhaupt al gekend hebben)
Er zijn zelfs mensen die zichZELF “christenen” noemen en NIET gedoopt zijn… Deze mensen hebben dus ook nooit De Heilige Geest ontvangen en kennen Jezus dus per definitie NIET, hier getuigen hun vruchten dan ook van in hun dagelijks ”leven” (sterven).
We spreken dus over twee goden… We hebben DE Almachtige God, De God van Jezus Christus en De Heilige Geest… Dit is De Almachtige GOEDE God…
En de mens heeft satan god van deze wereld gemaakt door zich van De Goede God af te keren en satan na te volgen in al zijn SLECHTE en KWADE eigenschappen… 
Hier geniet de mens van en ze zijn gaan geloven dat dat “leven” is terwijl het enkel verderf, ziekte en uiteindelijk de eeuwige dood ten gevolge heeft. 
Want elke keus heeft gevolgen… De Goede keus kent Goede gevolgen en de slechte keus kent slechte gevolgen.
Ook veel zogenaamde “christenen” kiezen ervoor om van de wereld en al het slechte met volle teugen te genieten.
Een leven in deze wereld onder satan is dus NIET een leven dat je leid, maar slechts een sterven dat men lijd…
Zie om je heen, de wereld is onze bewijsvoering.
Als je verder nog vragen hebt horen wij het graag, stuur gerust een mailtje..
De laatste jaren bemerken wij, en vooral de laatste tijd, erg veel angst om ons heen…angst voor van alles en nog wat maar voornamelijk voor de dood… 
Daar komt het uiteindelijk toch op neer omdat veel mensen dit zien als “het einde van de rit”.
We leven in deze wereld, we kennen niet anders dan deze wereld sinds ons geboorte.
Eigenlijk zoals een baby in de buik van de moeder, het groeit daar op en de baarmoeder is zijn/haar wereldje waarin het niets tekort komt.
En dan ineens komt er een eind aan dat leventje daar, aan dat wereldje! 
Iets onverwachts gebeurd en de hele wereld van de baby veranderd ineens en voelt vijandig, onrustig en beroerig.
Je kan je voorstellen welke angst en onzekerheid door zo’n baby’tje heen moet gaan op zo’n moment! (er even van uit gaand dat de baby bewustzijn heeft op dat moment).
Na een tijd van angst en onrust is er ineens “licht aan het eind van de tunnel” en er gaat zomaar een NIEUWE WERELD voor die baby open… een nieuw leven! 
Voor de baby zou het gevoeld hebben als de dood maar het bleek dus gewoon een geboorte. Of noem het een wedergeboorte misschien want dit is niet de eerste keer dat ze in een nieuwe wereld kwam. Er was een begin ergens in die baarmoeder…de baby komt immers van het ontastbare in een tastbare staat van wezen, door God zelf in de moederschoot gewoven van Gods eeuwige Geest naar het het tijdelijke vlees.
Als je dit zo leest dan snap je misschien waarom Jezus ons verteld dat wij de dood niet hoeven vrezen en niet bang hoeven zijn voor het einde van onze tijd hier als we in Hem geloven en naar Zijn Voorbeeld willen leven… ZIJN pad bewandelen zoals Hij ons heeft voorgedaan.
Het zal namelijk gewoon een overgang zijn, een geboorte naar een nieuwe wereld, een nieuw koninkrijk…ZIJN koninkrijk, terug van het tijdelijke vlees naar Gods eeuwige Geest waar Jezus zelf gezeten is op Zijn troon aan de Rechterhand Gods.
Jezus kwam bij ons op aarde, niet alleen om het Voorbeeld te zijn van hoe God verlangt dat we zouden leven, maar vooral als Gods plan om ons te redden van een eeuwige verdoemenis.
Om onze zonden, onze zonden in het verleden en de toekomst, op zich te nemen, en ONZE straf te dragen en voldoen.
Dat deed onze Heer door Zijn leven te geven aan het kruis… Hij daalde daarna af naar het dodenrijk waar alle mensen terecht kwamen na hun dood, Hij ging daar de strijd aan met satan die de aarde en het dodenrijk beheerste en Jezus Christus heeft hem overwonnen!
Hij heeft daarmee de dood overwonnen en het dodenrijk in Zijn Macht gekregen.
Zie je… Daarom kan Jezus ons zeggen geen angst te hebben voor de dood als we in Hem geloven! 
Hij is namelijk De Koning, en de Heerser over het dodenrijk… 
Door Zijn aanwezigheid in dat dodenrijk hield het dodenrijk op te bestaan want waar God of Jezus is daar kan geen dood, geen duisternis, geen kou, geen verdriet of smart zijn… 
God is licht en liefde, en zo ook Zijn zoon Jezus want die twee zijn één en waar De Heilige Geest van God aanwezig is heerst enkel licht en liefde en de warmte van Zijn aanwezigheid…
En al wat er voor nodig is is GELOOF!
Als ik jullie vertel dat er een miljonair bij mij in de straat woont die iedereen een miljoen geeft die bij hem aanklopt, zou je dan ooit een miljoen krijgen als je mij niet zou geloven dat er zo’n miljonair was? 
Of als je niet zou geloven dat hij daadwerkelijk een miljoen weg geeft? Is dat geen gemiste kans dan?
Ik denk dat de meeste mensen meteen die gok zouden wagen en mij geloven en naar dat huis zouden RENNEN en aankloppen in de hoop op een miljoen euro… Denk je niet?
WAAROM WEL VOOR EEN MILJOEN EURO EN NIET VOOR JE EEUWIGE WELZIJN? EN DIE VAN JE GELIEFDEN?

lezen:
1 Korinthiers 15: 54
“Ze” zijn NIET uit op je geld, daar hebben ze genoeg van…
Ze zijn uit op je ziel… Je eeuwige geest, jouw levensenergie.
Dat is wat waarde heeft voor “ze” en hen de kracht geeft hun kwade snode plannen uit te voeren.
Daarom hebben “ze” jou van MENS, geschapen naar het Evenbeeld van onze God Vader, hervormd naar een PERSOON, een product gemaakt en is elke persona, berekend naar een uurloon, een gecreëerde waarde naar de maatstaven van “ze”…
Elk uur van jouw eeuwig leven is gereduceerd naar slechts een tiental euro. Jouw ziel per uur te koop voor slechts een paar tientjes en jij laat je makkelijk verleiden dit aan “ze” te geven zodat jij weer kan genieten van de welvaart, de luxe en de gemakzucht, lust, begeertes en verlangens waar je zo afhankelijk van bent geworden… of onbewust gemaakt…
Je geeft je zuurverdiende geld aan “ze”… een stukje van je ziel en een deel van je leven…je offerande aan de god van deze wereld, satan.
Je geeft je tijd aan het entertainment dat “ze” bieden… wederom een stukje van je ziel en een stukje van je leven dat je offert aan satan…
Je wil meer entertainment, meer welvaart, meer luxe, meer status, meer gemakzucht.
Maar alles wordt duurder en duurder en je werkt nog maar meer uren om al je verlangens, lusten, begeertes en behoeftes te kunnen betalen.
en hiervoor breng je dan maar meer dagelijkse offers..
Je geeft “ze” nog meer van je tijd…
Je geeft “ze” nog meer van je geld…
Je geeft “ze” nog meer van je ziel…
Tot je op een dag je alles hebt gegeven en dan… Houd het op?? Denk je? Hoop je?
“Ze” = de wereld
“Ze” = het kwaad
“Ze” = de grote hoer van babylon aan welke voeten vele slachtoffers liggen die bezweken zijn aan haar giftige boezem terwijl ze zoete woordjes fluisterd van verleiding…
“Ze” = satan, de vijand van God en al dat GOED is
“Ze” = eeuwig verloren
“Ze” = de kwade macht die jouw ziel wil meesleuren naar de afgrond die voor “ze” is gecreëerd…
Je geld= je tijd= je leven = je ziel = je eeuwigheid.
Elk tientje dat je uitgeeft aan “ze” is een deel van je eeuwige ziel.
het is het dagelijks offer waarover geschreven word in daniel 12, en het zijn deze offers welke satan meer en macht geven over de mens en waardoor hij zichzelf uiteindelijk zal openbaren en de plek in zal nemen in de tempel van God, jouw lichaam…
het is nu de tijd om te onderzoeken en toetsen, om keuzes te maken!
VOOR WIE OFFER JIJ JOUW LEVEN OP EN DE LEVENS VAN JE KINDEREN?
 
Het is allemaal afleiding, ALLES WAT “ZE” ONS LATEN ZIEN…
“ze” laten de mensheid continu wijzen naar een “schuldige” zodat men ZELF gevrijwaard blijft en niet in gaan zien dat het ZELF net zo schuldig is aan al het kwaad dat de aarde overgenomen heeft…
dat kwaad uit het ZELF voort komt vanwege de slechte eigenschappen naar het aard van het BEESTje.
ELK tientje, alle energie, elk OFFER wat men uitgeeft aan luxe, decadentie, overvloedige welvaart en gemakzucht VOEDING gaat naar de kwade satanische genootschappen welke, dankzij de mensheid, heersen over deze huidige wereld…
De vele “zondebokken” en afleidingsmanoeuvres die door deze grote machten der aarde opgeworpen worden zijn er enkel om de mensheid te misleiden en verleiden te denken dat ze zelf onschuldig zijn, dat ze geen deel zijn van het kwaad dat heerst over deze wereld.
het is een grote misleiding om de mens zelfs te laten geloven dat ze ZELF de redders zijn, vechters voor waarheid en gerechtigheid.
ZELFbenoemde lichtwerkers of wonderwerkers, eigen “goden” en in staat de wereld te verbeteren…ieder zijn of haar eigen Christus…met ieder het zogenaamde populaire “christusbewustzijn ” welke nu ook opgegooid word door de religie van ZELFLIEFDE, het new age, welke het satanisme is in zijn nieuwste jasje.
Hun slogan: “do as thou wilt”….doe wat JIJ ZELF wilt…is exact hetzelfde als van de satanskerk.
(En vooral NIET Gods Wil….want dan zou het goede overwinnen….en dat wil satan niet)
De Waarheid is dat iedereen schuldig is en leeft in leugen en dood…iedereen lijd een sterven en geen leven…
men is vervloekt door het zaad van de slang, de SLECHTE eigenschappen van satan welke de mens corrupt heeft gemaakt tot letterlijk in het dna, in gevoelens en emoties welke lucifer controleert en beheerst.
De AARD VAN HET BEEST waar ieder mens in lijd en schuldig aan is welke het kwaad al eeuwenlang voed…
ALLEEN Jezus Christus en Zijn Heilige Geest leid de mens hier uit….uit de dood naar leven, uit de leugen naar waarheid….
HIJ en Zijn Heilige Geest wast de mens weer schoon van de slechte eigenschappen van satan opdat de GOEDE eigenschappen Gods weer door ons en in ons gaan HEERSEN…
HIJ = De Weg, De Waarheid en LEVEN…
Velen strijden hier op aarde voor hun aardse leven maar beseffen niet dat het géén leven is wat ze hier leiden maar een sterven dat ze lijden al vanaf het moment dat men in het vlees geboren word.
Het leven begint pas weer wanneer we weer in DE GEEST wedergeboren worden…en alleen De Heilige Geest van Jezus brengt ons terug naar onze GOEDE oorsprong…naar onze Heilige staat van Wezen…naar onze Almachtige Vader God….welke LEVEN is.
 
lezen:
Lucas 9: 23
2 Korinthiers 11: 14
nog steeds word HET BEELD van baâl aanbeden, geloofd én gevolgd…..
Zelfs door hen die met hun lippen beweren Jezus te volgen maar in hun hart zijn ze verre van Hem!
EN NOG STEEDS WORDEN ONZE KINDEREN AAN DE VOETEN GELEGD VAN DIT BEELD….opgeofferd voor de poorten van het kwaad die zijn ingang gretig vind in onze kinderen om hun geest en denken te vervuilen en in te nemen…

ÉÉN MEDIUM leid tot misleiding en ondergang volgens Gods Woord.
Een veelvoud aan mediums = MULTI-MEDIA…en waar zou dan de multimedia toe leiden dan niet enkel naar de grote dwaling welke tot verdoemenis leid…?!

En de mens werd de tele-visie, computer, smartphone etc, gegeven, een BEELD, welke een geest gegeven werd en zelfs de macht om tot de mens te spreken….
en de mens gelooft in wat het beest, welke de mens zelve is, laat zien op het beeld welke een geest gegeven is en tot hen spreekt…
Zij laten hun GEVOELIGE SNAREN (emotie en gevoelens) bespelen door lucifer, de gevallen engel welke eens werd aangesteld tot beheerder der INSTRUMENTEN en koren der engelen en men spreekt de frequentie voort welke tot hen gesproken word door HET BEELD en verspreiden deze in de gemeenschappen, de kerken, de cafees en geheel de wereld…
Ieder hoort het evangelie van het beeld…de armen, rijken, jong of oud…etc
Men legt zelfs hun eigen jonge kinderen bij het beeld aan de borst en laten de kinderen gretig drinken van hetgeen uit het beeld komt stromen en opgevoerd word…de mens is zo blind!
Zo is de mensheid het speel-instrument geworden van baâl…
Ze eren vele afgoden, idolen en sterren der aarde die ze zien in vele beelden maar de ware God is hen onbekend…
Ze spreken met een schijn van Godsvrucht maar hebben de kracht ervan VERLOOCHEND…

ZIEN = GELOVEN….en de mens kan graag geloven in wat ze zien, wat tastbaar is…
“ZALIG ZIJ die NIET ZIEN maar toch GELOVEN “
De vijand weet dit, en kwam jullie huiskamers in doormiddel van zijn beelden, het is hij die de huiskamers binnendringt en de vrouwen verleid met dwaalleer door de subliminale beinvloedingen.
Door jullie GELOOF in deze beelden van de wereld, door jullie genot in deze wereld, door jullie vriendschap met deze wereld, is het kwaad gevoed en doet wat het nu doet….ZIE!

lezen:
Openbaring 13. (zie ook het topic “hier is de wijsheid, wie verstand heeft….”)
1 Thessalonisenzen 5: 19- 24
Judas 1: 3- 16
2 Timotheus 3: 6-7
Wederom komen we erachter hoe vele christenen MASSAAL zijn misleid door de misvormingen aan Gods Woord en Waarheid door de zwakte en luiheid der mens welke met hun dwaalleer de mensen misleiden omwille van hun eigen zwaktes en ongeloof!
Zie hier het verschil dat ÉÉN Woord kan maken…
1 Korinthiërs 13 vers 13 verteld ons in de king james vertaling: “and now abideth faith, hope, CHARITY, these three; but the GREATEST of these three is CHARITY” (het loont om heel hoofdstuk 13 van 1 Korinthiërs te lezen en je zal ook hier in gaan zien dat in de king james vertaling niet over LOVE maar over CHARITY gesproken wordt).
GELOOF, HOOP EN LIEFDE… en de GROOTSTE van deze is LIEFDE…
Dat is wat geleerd wordt, en ja, dat is Waarheid…
Maar wat houdt deze “liefde” nu eigenlijk in? En staat het Engelse CHARITY uit de king james vertaling niet voor iets heel anders? Namelijk LIEFDADIGHEID?
Is het “gewoon” je naaste lief hebben in je hart tot zover dat voor mensen tegenwoordig nog mogelijk is en verder maar je dagelijkse gang gaan en leven leiden?
 
Er staat geschreven dat in de einde der tijden het geweten van de mensen dichtgeschroeid zal worden en door het leven naar wetteloosheid de liefde in velen zal verkillen…
Ieder die langs een dakloze of hulpbehoevende, in welke situatie ook, voorbij loopt en deze negeert heeft zijn of haar geweten alreeds dichtgeschroeid en de liefde in diens hart verkild…
Ieder die weet dat zijn of haar medemensen in nood is, verdriet heeft, of ziekte/zwakheid ondervind en dit negeert heeft zijn of haar geweten alreeds dichtgeschroeid en de liefde in diens hart verkild…
Ieder die zijn of haar naaste niet liefheeft als zichzelf en enkel leeft voor zelfbelang of het belang voor zijn of haar geliefden heeft zijn of haar geweten gedempt of dichtgeschroeid…
Ook onder de zogenoemde gelovigen is dit iets om ernstig te overpeinzen…
Er is verschil tussen het BEWONDEREN van Jezus en het VOLGEN van Jezus…
Hoe staat het met jouw medemens in jouw omgeving? Kijk je nog wel eens om je heen hoe het met je medemens gaat en of je nog dienstbaar kan zijn?
Hoeveel zogenoemde “christenen” reageren wel niet verontwaardigd in verdediging en liegen dan zelfs vaak wanneer ze geconfronteerd of vermaand worden met een zonde die ze begaan of waarin ze leven?
Roepen daarna zelfs vaak “ik heb niets fout gedaan, hij of zij maakt zelf ook nog wel fouten… hij of zij moet niet denken dat ze heilig zijn” en vervolgens leggen ze hun klachten over de liefdevolle vermaning bij anderen neer in kwaadsprekerij en roddel… 
De vermaning welke OPBOUWEND had kunnen zijn wordt verworpen en ze zondigen alleen nog meer…
Zie je… de “christen” welke in de kerken en gemeenschappen nagenoeg allemaal beweren ZONDIGE mensen te zijn (en blijkbaar blijven) beweren in hun dagelijks leven “NIETS FOUT TE DOEN” wanneer ze op hun zonden en slechte eigenschappen worden aangesproken…
GIJ GEHEEL ANDERS? Ik zie geen verschil met de wereld…
Zo zien we heel duidelijk dat HET GEWETEN BIJ VELEN AL LANG IS DICHTGESCHROEID want hoewel ze erkennen zondaar te zijn blijven ze vast beweren niets fout te doen en praten zichzelf schoon door met het vingertje naar anderen te wijzen…
Ik hoop en bid voor hen dat ze zich bekeren voor Jezus Christus komt… Het oordeel begint bij ZIJN gemeente…
 
Volgens de oorspronkelijke grondtekst zegt Kolossenzen 3 vers 12 t/m 17 dat “above all these things” dus BOVEN geloof en hoop… “to PUT ON CHARITY” om ons dus TE KLEDEN met deze liefde… 
Om ons dus liefDADIG in te zetten voor onze medemensen. (zoek ook de vertaling van charity eens op)
Misschien is hetgeen Jezus ons opdroeg toch meer dan wat jullie geleerd is? 
Misschien zijn het toch wél de werken waardoor ons GELOOF een getuigenis én Voorbeeld wordt voor onze naasten, naar het Voorbeeld en De Leer van Jezus Christus.
Jullie ZEGGEN dat jullie je LEVENS aan Jezus hebben GEGEVEN maar hebben jullie ook DAAD-werkelijk jullie tijd van leven opgeofferd voor Hem?
Bedenk dat GELOOF ZONDER WERKEN een DOOD GELOOF IS!
Begrijpen jullie nu waarom jullie kerken en gemeenschappen zo leeg, lauw en de dood nabij zijn?
Leer dan aub van wat geschreven staat in OPENBARING 20 vers 11 t/m 15, dat EENIEDER GEOORDEELD WORDT NAAR WERKEN….

DUS JIJ HEBT JE LEVEN AAN JEZUS GEGEVEN?
En je legt je AL voor het ruw houten kruis?
En week heeft 168 uren…
Hoeveel van die uren geef je daadwerkelijk aan Jezus? Ben je met Hem bezig?
En hoeveel uur van de 168 uur geef je aan de wereld? En ben je bezig met de wereld, welke het kwaad is en waar het kwade in leeft.
Paar uur op zondag? Kwartier voor het slapen gaan?
10 minuten na het avondmaal?
Hoeveel procent van jouw leven geef je daadwerkelijk aan Jezus?
Is het waarheid? Heb je je leven echt aan Jezus gegeven?
DEZE GEDACHTE HEEFT MIJ OOIT EENS AAN HET DENKEN GEZET.
Helemaal als je je bedenkt dat hetgeen gevoed wordt zal groeien…
Wie een vriend van de wereld is of wil zijn wordt mettertijd een vijand van God…
Niet omdat God dat zo wil, maar omdat de mens nu eenmaal geen 2 heren kan dienen…
Als ik in God ben zal de wereld mettertijd mijn vijand worden… Niet omdat ik dat wil, maar omdat ik Mijn God dien en dat brengt bij hen weerstand, irritatie en zelfs haat teweeg…
Wie het kwade dient gaat het goede haten… wie het goede dient heeft geen behoefte meer aan kwaad. 
 
Zet niet alleen de liefde voor je zelf en voor jouw geliefde omgeving boven, maar zet jouw liefde voor Jezus Christus BOVEN AL dat in je leven is.
Zoek EERST het Koninkrijk van God en ZIJN gerechtigheid en AL HET ANDERE zal u GEGEVEN worden… gegeven!
We worden niet gered DOOR ons werken maar we gaan juist WERKEN OMDAT WIJ GERED ZIJN en ook anderen gered willen zien! Toch..?
Veel van jullie claimen verlost en bevrijd te zijn door Jezus Christus en toch lijden velen van jullie nog dagelijks onder de (psychische of fysieke) lasten, bezwaringen en vooral ziekten welke satan, het kwaad, op jullie heeft gelegd…
Waar is dan jullie verlossing? Waar is dan jullie bevrijding?
Als de wereld, de ongelovigen, jullie zien lijden en zuchten onder de lasten en ziekten van satan, zien dat de MACHT van satan nog zo over jullie heerst terwijl jullie beweren IN CHRISTUS te leven en te zijn verlost maakt jullie dat dan geen leugenaars?
Zijn jullie dan het licht der wereld en het zout der aarde?
VOLG dan niet langer je EIGEN wegen, naar de emoties en gevoelens van je ego, want dit is het vlees waarover satan macht heeft als je NIET in De Heilige Geest van Jezus Christus leeft…
VOLG DAN De Heilige Geest van Jezus Christus en Hij zal je leiden om een rein en zuiver leven te LEVEN, en hierin weer gezuiverd en gereinigd te zijn… Ja zelfs gelouterd…
EN DAN zal je bevrijd en verlost zijn van AL satans machten en zelfs HEERSEN over satan en ALLE kwade machten in eenheid met De Heilige Geest en in Jezus naam en Autoriteit, in eenheid met De Almachtige Overwinnaar Gods!
Mijn Heer en Koning Jezus Christus
WEES DAN HET LICHT DER WERELD!! HEERS!!
WEES DAN HET ZOUT DER AARDE!! HEERS!!
Sta op in de VOLLE AUTORITEIT van De Heilige Geest van Jezus en VOLG EN LEEF naar ZIJN VOORBEELD
STOP met het slacht-offer-mind-set!

Het is opvallend dat heel veel mensen zelfs niet eens genezing WILLEN omdat hun gebreken en ziekten hen de aandacht geven die ze niet willen missen…

lees:
1 Korinthiers 6: 19,20
Het “feest” begint weer… 
Overal worden de STERREN weer verhoogd en opgehangen.
Mensen verheugen zich nu al op de vele KERSTfilms waarin de mensen van grote faam, hun STERREN, weer zullen schitteren op hun BEELDschermen, en ze hun KERSTavonden gezellig weer mee door mogen brengen onder het GENOT van een heerlijke bereide KERSTmaaltijd
Ogen zijn gesloten en het verstand verstomd… of wellicht zelfs gewetens dichtgeschroeid en harten verkild?
KERST-MIS = CHRIST MASS = THE MASSECRE (bloedbad) OF CHRIST… Leuk feestje toch? 
Als je luciferiaan of satanist bent… en het satanisme aanhangt…
Het satanisme dat overigens voortkomt vanuit het oeroude babylonische rijk waar men met “pasen”, het feest van “de godin van vruchtbaarheid vierden” (easter = ishtar = semirames = ashtarte = VENUS) en waarbij ze goddeloze en bandeloze ORGIES hielden en dansten rondom het vuur onder het licht van de maan en de sterren.
Negen maanden later, op 25 december, zouden ze de kinderen welke voortkwamen uit het “feest van vruchtbaarheid” weer OFFEREN aan het “uni-versum” = milkon = melkweg = moloch/ baphomet/ saturnus/ satan…
Vandaar het woordje “MASS” van massacre en de babylonische priester welke door de rooms-katholieke satanische kerk omgedoopt is tot “heilige” SINT NICOLAAS = sinterklaas = santa claus= satans CLAUSE… oftewel HET (babylonische) CONTRACT MET satan!!
Want het IS oorspronkelijk het babylonische feest van “het bloedbad”.
Het offeren van vele vele kinderen, baby’s, en DIT zijn oa. de vele heiligen waarover geschreven staat in openbaring 13: 3 – 8 en openbaring 16: 5 welke gedood zijn door de misleiding van de pharma/ PHARMA’KEIA/ toverij en door invloed van de vele soorten van MEDIA = meervoud van MEDIUM.
Ook vele vrouwen van tegenwoordig welke hun kindertjes laten vermoorden in hun buiken veelal uit gemakzucht, ZELFzucht, ten gevolge van bandeloos sexueel gedrag, door verkrachtingen en misbruik en nog vele redenen waarom ze bezwangerd worden vanuit kwade en slechte keuzes van de mens… 
Deze baby’s, deze heiligen door Gods Eigen hand gewoven, worden dagelijks door vele miljoenen geofferd aan de god van deze wereld, satan…
Wanneer dit offer gestaakt zal worden zal de verwoester, het gruwel, zichzelf openbaren… Want het is het beest dat de mens is geworden en de mens welke het beest is geworden…
Ook spiritueel worden kinderen geofferd aan vele BEELD(schermen) van BAÂL waarin deze kinderen be-in-vloed worden, dus letterlijk geestelijk binnen gedrongen door de vele KANALEN/CHANNELS en PROGRAMMERINGEN…

Het zijn toch zullen ”leuke” tradities en gebruiken waar zelfs vele kerken, gemeentes en christenen in MEE GAAN… 
Zo worden óók dezen, wederom terug gevoerd naar babylon om daar als SLAAF te dienen.
Er is slechts ÉÉN Alfa, slechts ÉÉN nieuwe morgenster, en dat is Jezus Christus!
De STER, de pentagram welke de wereld weer OVER HEERST door zijn aanwezigheid toont symbolisch weer wie, of eigenlijk wat, verhoogd en vereerd wordt door de mens…
Het is het symboliek dat de mens wil leren dat Alfa en bravo gelijk staan, de eerste gelijk aan de tweede, “as above, so below”… 
Maar wij WETEN De Waarheid en hebben gezien hoe de eerste viel door hoogmoed en trots… door VERHOGING van het ZELF.
En het is DE tweede Morgenster, DE Nieuwe Morgenster, JEZUS CHRISTUS, welke verhoogt dient te worden in De Kerken, Gemeenschappen en ja… GEHEEL de wereld! Maar vooral in jouw hart…
JEZUS CHRISTUS is DE PLAATS-VERVANGER.
Niet alleen van de eerste morgenster welke gevallen is en eenderde met zich meesleepte in zijn val.
Ook niet alleen als vervanger van al de zonden van de mensheid en hierin de PLAATSVERVANGER van Adam.
Nee, Hij is óók gekomen om JOUW PLAATS te VERVANGEN wanneer jij je ZELF op wil offeren voor Hem, jouw sterven en lijden aan Hem geeft en LEVEN en VREUGDE in Hem ontvangt.
Zo mag jij van plaats vervangen met Hem.
Hij in jouw lichaam met Zijn Heilige Geest welke dan Zijn Werken voort kan brengen aan in deze kwade en slechte wereld, en jij in Het Koninkrijk Gods in Gods Aanwezigheid.
“Above” is waar de toekomst van de “verlichten”, de heiligen in Jezus Christus, IS.
“below” is de plaats voor de bezwaarden en belasten die hun Redding Jezus Christus hebben afgewezen, bespot, en zelfs gehaat…

Laat er géén ruimte zijn in jouw vat, in jouw tempel, in jouw hart, voor ook maar IETS van deze wereld want er is slechts één druppel gif nodig om een helder vat met zuiver water te verontreinigen!
En deze wereld en ALLES wat deze te bieden heeft is letterlijk tot gif voor de mensheid… ZIE om je heen!
LATEN WIJ DAN, ALS VOLGERS VAN JEZUS CHRISTUS, Hij, De Alfa en Omega, GEHEEL ANDERS ZIJN en ons onthouden van de GODDELOZE GEBRUIKEN EN TRADITIES en ons NIET verblijden en verheugen in de feesten die opgezet zijn voor de afgoden van deze wereld…
Daniël 12 leert ons duidelijk dat in het einde der tijden Michaël rond zal gaan en mensen doen ontwaken… ENERZIJDS tot eeuwig WELZIJN, ANDERZIJDS tot versmading en EEUWIG AFGRIJZEN…
MAAK DAN DE JUISTE KEUZE… KIES VOOR JEZUS CHRISTUS, kies vóór LEVEN en volg niet langer de dood en het lijden…
“Velen zullen zich LATEN reinigen, zuiveren en louteren maar de GODDELOZEN zullen GODDELOOS HANDELEN en GÉÉN DER GODDELOZEN ZAL HET VERSTAAN maar DE VERSTANDIGEN ZULLEN HET VERSTAAN”.

Hoor dan aub wat De Geest tot Zijn Gemeente wil zeggen!

144+72= 216÷ 6 = 36÷ 6 = 6. (666)
Het dna van de mens bevat 2 strengen van ieder 72000 deeltjes = 144000 en “ze” (wetenschap en pharma) willen hier een derde streng aan toevoegen, 144000 + 72000= 216000÷ 6 =36000÷ 6 = 600. (666)
Het getal van het beest = het getal der mens! (Zie topic: ”Aard van het BEESTje”)
De STER welke verhoogd en aanbeden wordt (het uni-versum) de god én godin… de man én vrouw…
Vagina + Penus = Venus… transgender… baphomet… satan…

Zie hier de tijd van nu, de EINDE DER TIJDEN…
Het “beest” dat WAS , (in tijd van schrijven) niet IS, maar toch zal ZIJN…
Het is de babylonische religie welke WAS, ondergronds ging, en ten tijde van Jezus Christus niet IS (voor ons nu dus was, want het is in de tijd rondom Jezus Aanwezigheid geschreven) maar weer zal ZIJN… 
(Het gaat nu weer rond! Het is de hoer van babylon welke rondgaat en de vrouwen verhoogd en verleid en de mannen vrouwen maakt… De mens wordt wederom verleid tot hun VAL in zonde waardoor ze zullen STERVEN…) Openbaring 17: 1-17
Eenderde der mens zal gedood worden…
Eenderde der gemeenschap…
Eenderde der gezinnen…
HET GEBEURT AL LANG!

En NOG zullen zij zich NIET bekeren/ afkeren van hun slechte en kwade wegen…
Openbaring 9: 12-21
Heel vaak krijg ik de vraag:
Als GOD of Jezus dan zo goed en liefdevol is, waarom doen zoveel MENSEN dan zoveel slechte dingen?
En dan MET NAME de MENSEN DIE ZICHZELF “CHRISTEN” NOEMEN OF “GELOVIGE” en elke week in de kerk zitten en wekelijks om vergeving vragen… Want De Heer vergeeft toch zeker alles…?
Waarom komen deze mensen, deze (zogenaamde) christenen en kerkgangers hiermee weg?
STAAT GOD DAT TOE? Mogen deze “christenen” dan zomaar slechte dingen doen?
Simpel antwoord… Dat mag niet… 
Jezus zei: “Uw zonden zijn u vergeven, gaat heen en ZONDIG NIET WEER” Deze mensen komen hier niet mee weg, dit zijn de hypocriete en de schijnheiligen die ik vaker benoem.
Ze belijden God, Het Goede, met hun lippen maar in hun hart zijn ze slecht en kwaad…
Dit zijn GÉÉN kinderen Gods en ook géén VOLGERS van de Leer en Voorbeeld van Jezus Christus… Bewonderaars misschien, maar zeker géén volgers!
Je moet niet vergeten dat er ook een kwaad is, de god van het kwaad van deze wereld, welke de mens gevoelens en emoties geeft om hen te verleiden het slechte te doen… 
Vaak begint het onschuldig lijkend maar voor ze het weten wordt het erger en erger en kunnen ze niet meer stoppen… Ze zijn dan slaaf gemaakt van het kwaad en leven hierin met de veronderstelling dat “het geen kwaad kan”, dat “anderen het ook wel doen” of zelfs, dat het hun toch wel vergeven wordt…
 
Ik getuig hiervan want ik was jarenlang zo’n slechte slaaf toen ik militair was, ik was een volger van satan zonder dat ik het besefte, dood werd mijn geliefde, en geweld en agressie mijn minnares…
ja ik wist dat veel dingen die ik deed slecht waren, voor mij, voor mijn omgeving, maar ook voor mijn geliefden… Maar ik keek om mij heen en zag dat anderen het ook wel deden, of zelfs nog slechter waren… dus ach, leven en laten leven, lang leve de lol… Toch?
Dan komt vanzelf het moment dat je te horen krijgt van de dokter dat je nog maar een jaar te leven hebt als je zo door gaat… en je wilt stoppen maar het lukt maar niet. Telkens weer terugvallen in verslavingen, dat is wat satan, het kwaad, doet. hij wil niet dat je gelukkig en gezond leeft, hij wil jou dood… hij wil jou claimen…
hij kreeg ook mij zover dat ik zelfmoord pleegde… en ik was dood.
 
Maar Jezus had nog grip op mij… 
De zaadjes die in mijn jeugd geplant waren. Hij trok mij uit de muil van de vuile slang en draak en vertelde mij dat Hij nog een doel voor me had… een taak… en als ik die vervuld heb mag ik naar huis… en rusten aan de voeten van mijn Vader.
Mijn zonden zijn vergeven en ik ben niet langer slaaf nu ben ik vrij!
Ik was dood en Jezus bracht mij weer tot leven… Dat is waarom mijn leven Hem toebehoort en waarom mijn gehele leven en alles wat daarin is aan Hem is toegewijd! 
ik had het niet verdiend maar het is mij toch gegeven… wat een liefde… wat een genade!
En het leven welke ik nu leid is mooier, energieker, gezonder, en gelukkiger dan ik ooit eerder heb beleefd… Zelfs beter nog dan in mijn jongere jaren!
 
JEZUS WIL HETZELFDE VOOR JOU!
 
Hij heeft ook voor jou nog een doel… een taak… en dan mogen we samen opgaan naar Gods huis in gejubel en gejuich en samen het avondmaal delen met Onze Almachtige Liefdevolle Vader God!

Zie ook:
John G. Lake Ministries:
https://youtu.be/mOJFzZelsOs?si=TR4-GvT3JtA4u_0s
 
Het “lijden” waarover geschreven staat in Gods Woord is NIET hetzelfde lijden als wat de wereld lijd.
Want dat zou de christen gelijkvormig aan deze wereld maken en Gods Woord leert ons NIET gelijkvormig aan deze wereld te zijn of worden… 
Want wij, christenen, hebben DE Genadegave, het CHARISMA, van Jezus Christus mogen ontvangen welke De Heilige Geest is waardoor wij geleid MOGEN worden.
Laten christenen zich ook leiden door Zijn Heilige Geest? Het duurbetaalde Offer en Genadegave?
Helaas zien we in de praktijk dat dit NIET het geval is.
Menig “christen” gaat gebukt onder dezelfde lasten, bezwaringen, zonden en gevolgen van deze wereld als de ongelovigen… 
Simpel genoeg om het feit dat ze:
– Niet langer kunnen GELOVEN
– Niet langer onderzoeken en toetsen
– Geen afstand nemen van deze wereld maar er steeds meer in opgaan
– Zelfs een “leven” denken te genieten in deze wereld waar ze zich aan vast klampen.
En hou aub op met jullie ONZIN dat De Heilige Geest van Jezus Christus jullie in ziekte, ellende, en verdriet leid…
Dit is een rechtstreekse LEUGEN waarmee jullie Gods duurbetaalde Offer verloochenen en teniet doen!
Het zijn jullie slechte eigenschappen, jullie ego, eigen ik en eigen wil, dat maakt dat jullie ZELF slechte keuzes met SLECHTE gevolgen maken en moeten lijden omdat jullie je NIET laten leiden door De Heilige Geest maar jullie EIGEN belangen volgen en jullie EIGEN sprekers klakkeloos geloven en volgen…

Jezus Christus is gekomen om te GENEZEN, BEVRIJDEN EN REDDEN en Hij is hier NOOIT in veranderd!
LAAT JULLIE NIET WIJSMAKEN DAT WONDEREN EN TEKENEN NIET LANGER MEER ZIJN.
Jezus heeft ons verteld dat HIJ met ons is tot aan de VOLEINDING der wereld! En HIJ is géén leugenaar!
Ik ben hier GETUIGE van en van Zijn wonderen en tekenen!
Alleen omdat velen van jullie géén wonderen en tekenen meer ZIEN wil het NIET betekenen dat ze er niet meer zijn.
Het is jullie ONGELOOF dat jullie niet langer zien want God heeft jullie verblind door jullie ongeloof…
Want jullie beweren, zelfs wanneer GETUIGEN getuigen van wonderen en tekenen in JEZUS CHRISTUS NAAM, dat “de duivel óók wonderen en tekenen doet ” en kennen de wonderen en tekenen welke in Naam van Jezus Christus gedaan worden toe aan Zijn Vijand…
BEKEER JULLIE VAN DEZE GROVE ZONDE!
Het is jullie ONGELOOF en ANGST voor de vijand dat jullie De Kracht van De Heilige Geest verloochenen en verraden…
Jullie zijn verblind en weten vlees niet van De Geest te onderscheiden, zo ook weten jullie De Heilige Geest NIET van de geest van deze wereld te onderscheiden… verdwaalden…
Jullie keren jullie TEGEN de VOLGERS van Jezus Christus en DAT is het lijden dat wij lijden… Toe te moeten zien hoe jullie strijden voor jullie zielige armzalige “leventjes” waarin jullie stuk voor stuk ten onder gaan en sterven… 
Geleid door angst, twijfel, onzekerheid en ongeloof… DAT IS MIJN LIJDEN DIT TE MOETEN AANSCHOUWEN! Te moeten aanschouwen hoe jullie onze Heer en Koning Jezus Christus verloochenen en verraden en tot val gebracht worden door vele valse leraren die zich laten leiden door de geest van de wereld en hun eigen ego…

“Wanneer ik terug kom….zal Ik nog GELOOF vinden?”

“Mijne schapen kennen Mijne Stem”

Lezen:
2 Timotheüs 4: 2-5
Hebreeën 6: 4-6
Openbaring 3: 2-3
1 Korinthiërs 2: 6-15
Voor de mensen die continu met hun vingertje naar God, hun Schepper, wijzen voor al de ellende en ongeluk in deze wereld…
Hier het antwoord wat de bijbel ons verteld en ons ALTIJD al verteld heeft.
Het is niet Gods Wil dat de mens gestraft wordt, maar Hij heeft ons vrije keus gegeven waar Hij ons aan over kan geven als we Zijn stem blijven negeren…
ROMEINEN 1 VERS 16 TM 26. GOD VEROORDEELT KWAAD EN ONRECHT.
Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor ALLEN die geloven, voor joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
In het evangelie openbaart zich dat God enkel en ALLEEN WIE GELOOFT, als RECHTVAARDIGE aanneemt, zoals ook geschreven staat: “de rechtvaardige zal leven door geloof”.
Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht (dus wij zijn niet de enige die boos zijn over al het kwaad en onrecht hier op aarde!) van hen die met hun onrechtvaardigheid De Waarheid geweld aandoen.
Want WAT EEN MENS OVER GOD KAN WETEN IS HUN BEKEND omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.
Zijn ONZICHTBARE eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld ZICHTBAAR in Zijn werken, Zijn eeuwige Kracht en Goddelijkheid zijn voor het verstand WAARNEEMBAAR.
Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze Hem niet de eer en de dank gebracht die Hem toekomen.
Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun ONVERSTANDIG hart is VERDUISTERD.
Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de Majesteit van de onvergankelijke GOD ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.
DAAROM heeft God hen in hun LAGE BEGEERTEN uitgeleverd aan ZEDELOOSHEID, WAARMEE ZE HUN LICHAAM ONTEREN.
 
Ze hebben de Waarheid van God ingewisseld voor de leugen: Ze vereren en aanbidden het GESCHAPENE in plaats van de SCHEPPER, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid, amen.
Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens.
Zie je? In heel de bijbel is te lezen hoe God in Zijn liefde, ons, zondige mensen, probeert te redden voor onze eigen domme keuzes. Om uiteindelijk zelfs Zijn enig geboren Zoon als offer te geven, om voor ONZE zonden te sterven, onze straf op zich te nemen… En Jezus heeft de dood overwonnen!!
Hij heeft het kwaad en al zijn machten overwonnen, en heeft daarmee de belofte van God aan ons vervult, de belofte op redding en eeuwig leven in Zijn koninkrijk…
Als we alleen maar GELOVEN…
ROMEINEN 1 VERS 28 gaat verder en zegt ons:
Omdat ze het beneden HUN WAARDIGHEID ACHTEN God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en DOEN ZE WAT VERWERPELIJK IS (kijk om je heen tegenwoordig, kom je niet elke dag verwerpelijke afschuwelijke dingen tegen?)
Ze zijn door en door onrechtvaardig, boosaardig, hebzuchtig en slecht.
Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig.
Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand.
Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig.
En hoewel ZE HET VONNIS VAN GOD KENNEN EN WETEN dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, DOEN ZE DIT ALLES TOCH…
STERKER NOG, ZE JUICHEN HET ZELFS TOE DAT ANDEREN HET OOK DOEN!
 
ROMEINEN 2 VERS 1:
Natuurlijk, u veroordeelt dit alles.
Maar u bent evenmin te verontschuldigen.
Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.
 
Lieve mensen.. toets en onderzoek jezelf en kijk eens goed in de ”spiegel”, kijk eens om je heen in welke tijd we leven… NOG is er de kans! Grijp deze toch met beide handen aan en wijs niet langer met je vinger maar gebruik al je vingers om je vast te houden aan Hem die jou kan redden.
Veracht niet langer de onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid van onze God… weet je dan niet dat Zijn goedheid je tot inkeer wil brengen?
Keer je af van je zondig bestaan zoals hierboven beschreven en kies de weg van Jezus. Hij maakt echt vrij en geeft ons echt rust, liefde en een eeuwig leven in Gods koninkrijk.
Ik deel dit met je niet omdat ik mezelf beter vind dan jou maar omdat Jezus dit alles aan mij en anderen al heeft gedaan en ik liefde voel voor je en niet wil zien dat je verloren gaat maar dat je samen met mij op mag gaan wanneer Jezus Christus ons komt halen zoals Hij beloofd heeft in Zijn woord, en Hij heeft in heel de bijbel altijd Woord gehouden en ALLES is uitgekomen… Zou dan dit niet gebeuren?
Durf je echt zo’n grote gok te nemen?
“Als Ik terug kom… zal Ik nog geloof vinden?“ Zo spreekt de Heer.
“Zal Ik nog VOLGERS vinden of slechts BEWONDERAARS? 
Zal Ik de grote Krachtige werken van Mijn Heilige Geest aantreffen wanneer Ik Mijn gemeente weer ontmoeten zal? Zijn jullie ijverig voor Het Koninkrijk Gods, voor Mijn Koningschap?
De Heer uw God is meer ijverig in het geven dan de mensheid is in het ontvangen.
Als Ik terug kom… tref Ik dan Mijn gelijken aan? Mijn broers en zussen onder één Vader? 
Ieder eensgezind in Mijn Heilige Geest, al ijverig werkende en al doende de dingen die Ik deed? En nog wil doen door jullie heen.
Tref Ik vele BEWONDERAARS van Mij en Mijn Heilige Geest? Van Mijn VOORBEELD?
Of zal Ik Mijn gemeente aantreffen, Mijn VOLGERS die ijverig WERKEN EN LEVEN naar Mijn Voorbeeld als de goede en getrouwe dienstknechten van Mijn Heerschappij?
Tref Ik de oprechten en verstandigen van hart, de ware oprechte gelovigen die Mijn Voorbeeld VOLGEN en hierin een voorbeeld zijn voor anderen? Een lichtend licht in deze donkere wereld?”
 
Door te doen wat Jezus deed zullen wij worden wie Jezus was en kan Hij leven met Zijn Heilige Geest door ons heen. NIETS meer van ons maar ALLES van Jezus Christus.
Het is hierom dat Jezus Christus Zijn Geest gegeven heeft… Zie wat Hij alleen in één lichaam al deed voor deze wereld, in Zijn omgeving, welke GOEDE invloed Hij had en nog heeft op deze wereld.
En Hij heeft Zijn geest gegeven aan duizenden, nee miljoenen gelovigen… Stel je voor hoe de wereld zou zijn als AL DEZE gelovigen DAADwerkelijk zouden DOEN wat Jezus Zijn volgers opdroeg…
TE DOEN WAT HIJ DEED… EN TE WORDEN WIE HIJ WAS EN IS.
Aan de werken uit de handen van de dienaren herkend men de werken van zijn of haar meester, zo is ook de trouwe en oprechte knecht een evenbeeld van zijn of haar meester.
Stel je toch eens voor welke invloed Hij dan door en in Zijn Heilige Geest op deze kwade duistere wereld zou hebben.
 
Welk een BEVRIJDING, REDDING, GENEZINGEN, VREUGDE EN BLIJDSCHAP er zou HEERSEN!
Wanneer Jezus komt… Zal Hij nog geloof vinden? of slechts bewonderaars?
DE OOGST IS GROOT maar de maaiers weinig… Waar zijn de werkers en de strijders van Christus? 
Waar kan ik ze vinden?
De werkers en strijders van satan vieren hoog tij, ze werken hard aan het verval en de afbraak van Gods Creatie.
Ook satan, het kwaad is volop aan het oogsten en het kwaad viert hoogtij!
KIJK OM JE HEEN! Overal ter wereld sterven mensen in grote getalen! 
Mensen worden gedwongen hun levens in te ruilen voor artificiele vrijheid en ze worden erin geluisd door de overheden want de overheden spreken uit de mond van hun vader… de vader der leugens!
 
Door het leven, dat ze denken te leiden, lief te hebben maken ze dat hun levens verloren gaan… 
Velen sterven zonder Jezus Christus daadwerkelijk te KENNEN in een intieme en hechte relatie, zonder redding of bevrijding… Zonder de zekerheid van eeuwig leven en welzijn.
Ouderen worden vermoord in tehuizen en ziekenhuizen.
Mensen zoeken hun redding en leven in de armen van de toverij, welke de pharma is, en vinden slechts meer ziekten, zwakten, de dood en verderf welke de toverij voort brengt want het brengt enkel vloek over de mens.
Ouders die trots foto’s op social media plaatsen waarin ze zichzelf en hun huilende kinderen een onbekend giftig goedje in laten spuiten waarvan de ingrediënten staatsgeheim zijn…
Waarvan ze zelf of de kinderen een week later ineens ernstig ziek zijn… of zelfs enige tijd later dood neervallen…
Topsporters die gedwongen worden zich te laten vergiftigen en korte tijd later dood neervallen.
JE ZIET HET OVERAL OM ONS HEEN. ER IS EEN GROTE SLACHTPARTIJ GAANDE, EEN GENOCIDE!
Een IEDER die redding zoekt in de toverij die is VERVLOEKT want de toverij is kwade magie, van satan, en leid tot dood en verderf.
SATAN GAAT ROND ALS EEN BRIEZENDE LEEUW… ZOEKENDE WIE HIJ VERSLINDEN KAN…
Mijn volk zal ten onder gaan door gebrek aan kennis… Zo staat geschreven.
 
DE OOGST IS GROOT… GEMEENTE! 
WAAR ZIJN UW WERKERS! 
WAAR ZIJN UW STRIJDERS! 
WAAR ZIJN DE LICHTEN DER WERELD EN DE VOLGERS VAN JEZUS CHRISTUS DIE DOEN WAT HIJ ONS OPDROEG… TE DOEN WAT HIJ DEED EN TE ZIJN WIE HIJ WAS?! 
STA OP UIT DE ROES VAN HET DAGELIJKS LEVEN… UIT DE STOF DER AARDE!
 
VLUCHT uit babylon! Laat los wat u aan de wereld en haar lusten en begeerten bind!
Leg dan af uw luxe en welvaart die ons tegenhouden te worden wie we moeten zijn, verbreek de banden van de WWW, het wereld wijde WEB waar we vast in zitten en waar we ook onze kinderen aan voeren dagelijks, ZIE TOCH hoe deze dingen ons tot dood en verderf leiden en ontstaan zijn uit de verleidingen van het kwaad.
NU is het de tijd om op te staan! NU is het de noodzaak om uw ALLES aan Jezus Christus te geven.
U heeft uw leven aan Jezus gegeven beweren velen van u… Denk dan hieraan dat een week van uw leven uit 168 uur bestaat… Hoeveel uur van die week besteed u DAADWERKELIJK aan Jezus? En hoeveel gaat er naar de wereld waar satan heerser van is? DENK HIEROVER na… TOETS EN ONDERZOEK DIT!
Hoeveel van uw leven gaat DAAD-WERKELIJK naar Jezus Christus en hoeveel naar satan, de afgod van deze wereld en de mammon, de afgod van het geld?
Bent U een volger van Jezus Christus? De uitverkoren Redder Gods? Een dienaar van de Allerhoogste? 
Dan bent u hierin ook een dienaar van de mensen… Want ook Jezus kwam om dienaar te zijn onder de mensen…
WIE DIENT U? UZELF? OF UW NAASTE?
Leeft u voor uZELF en uw geliefden of voor Jezus en Zijn geliefden?
TOETS DIT, OVERWEEG HET IN UW HART.
Ik ben zoekende… Zoekende naar werkers voor de gemeente van Christus… Wie kan volgen?
Jezus roept u!: VOLG MIJ!
KOM…. De wereld is Jezus nodig… En Jezus LEEFT IN U! KOM!
DIT IS DE EINDSTRIJD…
OPEN UW OGEN EN ZIE…
Zelfs in het “christenDOM”, welke De Gemeenschap van Jezus Christus had moeten zijn, is deze ernstige dwaling al binnen gedrongen en heeft velen misleid.
Er zijn mensen die zichzelf “christenen” noemen maar DE Kracht van De Heilige Geest van Jezus Christus ontkennen en verloochenen en de wonderen en tekenen waarvan getuigt wordt en die ze zelfs zien met eigen ogen verloochenen en ontkennen… 
Ja, zelfs DE VIJAND de eer er voor geven door te beweren dat hij, de duivel, het is welke deze wonderen en tekenen doet!
Dit terwijl geschreven staat dat er in de einde der tijden weer wonderen en tekenen zullen geschieden…
Ze beweren dat Jezus Christus hen ziekten, kwalen en verzoekingen geeft en dat de duivel deze wonderen en tekenen doet.
En zo, wordt het slechte goed benoemd en het goede slecht… 
Zelfs door mensen die BEWEREN De Heilige Geest van Jezus Christus te bezitten… Maar dezen LIEGEN!
Anders hadden ze wel ingezien welke dingen van Jezus komen en welke dingen van satan komen, dan hadden ze de ONDERSCHEIDING des Geestes genoten en hierin de heldere waarachtige inzichten Gods gekend, de geheimenissen Gods.
Ze belijden met hun mond maar in hun harten zijn ze verre van Hem en herkennen niet eens Zijn Stem.
Ze houden meer van zich ZELF, hun EIGEN belangen en het leven dat ze denken te leiden, dan van Jezus Christus.
Dat is ook waarom ze Zijn Naam nog nauwelijks over hun lippen krijgen en waarom je De Naam der Namen Jezus Christus nauwelijks nog in hun “christelijke” topics terug ziet…
 
Antwoord mij deze vragen alstublieft:
– Wie is de god ZONDER Jezus Christus?
– Kan satan wonderen en tekenen doen in JEZUS CHRISTUS Naam?
 
Keer jullie af en volg niet langer de weg van deze wereld, want het is de weg van deze wereld wat jullie lijd naar jullie verderf, rampspoed, ondergang en eeuwige dood.
Geloof en red wat er nog lichtelijk gloeit… Keer terug naar jullie eerste werken… 
Dan zullen jullie wederom GELOOF vinden.
HET verleden, WAARSCHUWING VAN LOTS VROUW.
Je kent ze wel, de mensen in je leven die je telkens weer helpen herinneren wat je VERLEDEN was en waar je vandaan komt.
Door deze herhaling denk je er zelf ook telkens weer aan terug en beleef je telkens weer je VERLEDEN.
Het zijn ook deze mensen die blijkbaar telkens aan jouw VERLEDEN terugdenken, het beleven en de noodzaak voelen jou dit ook te laten beleven.
Vraag jezelf eens af, WIL IK DEZE MENSEN IN MIJN LEVEN?
Denk aan de WAARSCHUWING die we mochten ontvangen van God in het voorbeeld van LOTS VROUW toen ze sodom, haar oude zondige vuile leven achter haar moest laten.
Er was haar nog zo op het hart gedrukt NIET ACHTEROM TE KIJKEN NAAR HAAR VERLEDEN… 
En toen ze dit toch deed werd ze op slag een zoutpilaar, ZE STOND VAST IN TIJD, er was geen toekomst meer voor haar, ze behoorde vanaf dat ene moment van omkijken tot het VERLEDEN, ze werd DOOD, want het verleden behoort toe aan de dood, want daar is waar dood is.
Nu dan, wat betreft de mensen die leven in jouw VERLEDEN en jou dat telkens weer in jouw oogveld brengen, ze brengen je verleden, ze brengen dood.
Ze zorgen ervoor dat jij vast komt te zitten in de tijd, vast in je verleden, en daarmee in de dood want er is geen toekomst in jouw verleden, enkel dood en verderf.
Hoeveel mensen zie jij om je heen die gebonden zijn aan hun verleden? Gekweld gaan, en lijden onder dingen die gebeurt zijn in het verleden?
Ze komen geen steek vooruit, ze zitten vast. 
Een goede hoop en vreugde voor de toekomst kennen ze niet omdat hun oog en focus daar niet ligt.
Zie je… Dit is waarom Gods Woord zegt dat we van dag tot dag moeten leven, als we ons tot Jezus keren zal Hij ons bevrijden van de banden der wereld en dus ook de banden van je VERLEDEN…
Hij bevrijd ons en vergeeft ons onze fouten en zonden… Geeft ons weer een frisse blik op de toekomst!
Ik leef met Jezus van dag tot dag, mijn oog en focus vreugdevol gericht op een fantastische toekomst met Hem in Zijn koninkrijk, het eeuwig leven.
Mijn VERLEDEN is niet meer… En de mensen die in mijn VERLEDEN willen leven zijn daar vrij in maar ze zullen dan ook precies daar zijn… In mijn VERLEDEN.
Ik leef vandaag, en doe vandaag zo goed als ik kan, zodat ik aan het eind van de dag mijn(onze)?? God mag danken voor een fijne goede vreugdevolle dag, en heerlijk slapen mag.
Zorgen voor morgen heb ik niet, uiteraard wel plannen en de voorbereiding daarvan, en voor de toekomst, maar zorgen?
Nee, geen zorgen, wat heeft het voor nut om daar nu naar over te voelen? Het is er niet… Dat is morgen en morgen maak ik er gewoon weer het beste van… En ik sta sterk morgen… Want ook morgen leeft Jezus weer met mij en wandelt weer met mij… Want Zijn Geest leeft in mij…
Ik leef van dag tot dag onderweg naar mijn toekomst… Onderweg naar LEVEN.
EN JIJ? Blijf je in je VERLEDEN hangen? Of ga je ook dag voor dag naar je toekomst?
Bedenkt aub… DAT DE MENSEN DIE IN JOUW VERLEDEN LEVEN NIET BIJ JE ZIJN… ZE STAAN VER VAN JE EN HOUDEN JE VAST IN JE VERLEDEN… VAST IN DE TIJD…
Leef van dag naar dag, zorgeloos naar je toekomst… Want weet je?
IN JOUW TOEKOMST ZIJN OOK MENSEN… MENSEN DIE JOU NODIG ZIJN…
WIL JE DIT ALLEMAAL BETER BEGRIJPEN? Verander dan elk woord “VERLEDEN” wat in GROTE letters geschreven staat om in “DOOD” , “TRAUMA” , of “VERDRIET” en lees het dan nog eens, DAN ZAL JE HET ZIEN…

Het is niet voor niets dat er een tijd VOOR CHRISTUS is en een tijd NA CHRISTUS…
Er is een reden waarom Jezus Christus hét middelpunt van tijd is…
Het is namelijk door HEM en het offer dat HIJ bracht dat JOUW VERLEDEN niet meer is en dat jij vanaf je bekering en het aannemen van Jezus Christus in jouw leven als Redder en Heer, enkel nog LEVEN zal kennen… EEUWIG LEVEN… Want jouw VERLEDEN is niet meer…
Hetzelfde stuk, hetzelfde plaatje/BEELD, hetzelfde liedje, blijft maar herhalen als een hypnotiserende mantra, als het eindeloze bandje en de vicieuze cirkel waarin de kerken en gemeenschappen gebonden zitten… Ze lopen het denkBEELD achterna welke gecreëerd is en welke zelfs door de wereld en oa. hollywood gedeeld wordt…
Openbaring 2 vers 4 en 5 spreekt ervan dat Jezus Christus De Kandelaar weg zal nemen bij vele “christenen” als deze zich niet bekeren naar DE EERSTE WERKEN en EERSTE liefde…
De Heilige Geest zal in veel gevallen NIET opgenomen worden maar WEGgenomen worden vanwege het BEELD dat vele “christenen” volgen en geloven en hierin aanbidden.
Het goede van Christus wordt weggenomen en het kwade krijgt gestalte in de vorm van de antichrist die zich dan zal openbaren. (dit is AL GAANDE! We zien dit om ons heen… Hoe het kwade groeit en zich openbaart en hoe de “christenen” steeds meer stilzwijgen in dichtgeschroeide gewetens en verkilde harten, eenieder bouwend aan hun EIGEN HUIS terwijl Gods Huis in puin ligt, zoals Haggai 1 verteld… de afstand, de scheiding, word steeds beter zichtbaar!)

Gods oordeel zal over de aarde komen en Zijn toorn als het Alverterend Vuur waarin Christus is, de aarde zal gezuiverd, gereinigd en gelouterd worden… de goddelozen als stoppels verteerd.
Maar wie IN Christus is zal door het vuur niet gedeerd worden. (Daniel 3: 23-25) (2 Petrus 3: 6-14)
Opname in Christus is dat je OPGELOST wordt IN HEM en in Zijn Heilige Geest…
NIETS meer van je eigen ik of oude mens, NIETS meer van je ZELF en het vlees maar OPGELOST in DE GEEST… In de hemelen die rondom ons zijn… 
En als er NIETS meer van de mens is, het vlees en oude mens afgelegd en men VOLLEDIG IN CHRISTUS IS… HOE zal er dan een ure der verzoeking MOGELIJK ZIJN waar jullie zoveel ANGST voor lijken te hebben.
Als zelfs de dood geen vat meer heeft op hem die IN CHRISTUS is… Hoe zal het kwaad ons dan nog raken?
Heeft satan soms macht over JEZUS CHRISTUS?
Heeft satan macht over wie IN Jezus Christus is?
Gewassen, gereinigd, gelouterd en OPGELOST/ OPGENOMEN in Christus Jezus in een punt des tijds.
De einde der tijden…
STOP met het VOLGEN van het denkBEELD, het ideaalBEELD, de indoctrinatie der religie.
Want het zijn wederom de Farizeeën en schriftgeleerden welke ZELF NIET in zullen gaan in het Koninkrijk Gods en ook anderen BELETTEN binnen te kunnen gaan vanwege de valse leer van het BEELD dat gecreëerd is en macht heeft gekregen tot de mens te spreken… Open je ogen!

Jezus Christus waarschuwt ons duidelijk genoeg als we ons laten leiden door Zijn Heilige Geest en lezen door Zijn ogen in Zijn Woord.
Het is STRIJD om IN TE GAAN door DE SMALLE POORT!
En wanneer het vuur komt… Wees niet bevreesd want Jezus De Christus staat temidden van het Alverterend Vuur en haalt allen tot Hem wie vurig IN HEM ZIJN.
Wees gewaarschuwd en wees op jullie hoede! 
Laat je niet meeslepen door de wereld maar blijf standvastig IN CHRISTUS, geleid door Zijn Heilige Geest.
Streef naar de HOOGSTE gaven en blijf geestelijk opwaarts groeien om steeds DICHTER bij en in onze Heer Jezus Christus te mogen zijn en Hem te leren kennen.

Hem KOMT TOE alle eer, voor nu en eeuwig, amen!
Als je “jouw zelf, ik of eigen” als een losstaand wezen zou zien welke TEGEN de oorspronkelijke zuivere “jou” strijd… het corrupte vlees welke strijd TEGEN de geest van God gegeven… dan zou je de geestelijke strijd beter begrijpen.
Het is het corrupt gemaakte vlees welke over de mens is gaan heersen vanuit de slechte eigenschappen, de aard van het BEESTje, waardoor de mens corrupt werd/wordt welke tot zonde verleid.
Met vasten (het onthouden van) leer je weer het vlees tot zwijgen te brengen en hierdoor weer dichter terug te komen tot je oorspronkelijke Bron van ontstaan, welke onze Vader God is.
Géén mens kan dit uit zijn of haar “zelf” omdat deze corrupt is en wispelturig, hier heeft de mens De Heilige Geest van Jezus Christus nodig om ons te leiden naar Waarheid en ons weer te zuiveren, reinigen en louteren van de slechte eigenschappen die oorspronkelijk NIET tot ons wezen behoren maar afgebroken moeten worden.
Het gaat er dus NIET om dat je je karakter opbouwt maar juist AF BREEKT…
Besef je dat het vlees, je lichamelijke staat van zijn, LETTERLIJK de vijand is van jouw oorspronkelijke GOEDE wezen en zijn.
Want het vlees is corrupt geraakt met de slechte eigenschappen van de slang, het kwade zaad waarmee de mensheid beVRUCHT werd.
Hiermee kwam de wispelturigheid, de corruptie, het conflict in de mens.
Breek het af… het ego, de trots, de ijdelheid, en al de SLECHTE eigenschappen… leg het af in en door De Kracht van De Heilige Geest van Jezus Christus.
Niets meer van ons… alles in en van Christus Jezus want ALLEEN HIJ IS HEILIG en maakt ons weer naar Zijn Evenbeeld.
Want nog een korte, korte tijd en Hij, die komt, zal er zijn… (Hebreeën 10:37)

Bent je gereed, lieve lezer, om Hem te ontmoeten?
Hij komt, maar alleen voor de Zijnen. 
Zal Hij je aantreffen in de disco, bar, bioscoop of één van de andere vele geneugten van deze wereld?
Zit jij ook vast gebonden in de roes van hetgeen jij bent gaan geloven dat jouw ”leven” is en het ”leven” van jouw geliefden?
Dan behoort u niet tot de wijze maagden die haar lampen brandende hebben gehouden.
Dan zult u achter blijven in de grote verdrukking, een vreselijk tijdperk, zoals er niet geweest is en ook nooit meer zal wezen, een verdrukking zoals de mens die nooit eerder gekend heeft. 
(het zal dus niet HERKENBAAR zijn)
God en deze wereld gaan niet samen, men kan geen twee heren tegelijk dienen.
De uitnodiging is uitgegaan.. Ben jij soms ook verhinderd? vanwege de akker die je net gekocht hebt? 
De bruiloft die je nog te vieren hebt? Het bedrijf dat je net begonnen bent? Je vader die je nog begraven moet?
Ben jij ook verhinderd door het ”leven” in deze wereld?

Bedenk dat geschreven staat dat Jezus Christus HALVERWEGE de wolken zal komen om Zijn Bruid te halen…
ZIE het voorbeeld van de wijze maagden, ze hoorden het BAZUINGESCHAL, de roep dat De Bruidegom in AANTOCHT was en ze GINGEN OP!
Om Hem TEGEMOET te gaan… ZIJ gingen OP!
Voor ieder die nog zit te wachten tot Jezus Christus je komt halen…
STA OP!! EN GA JE BRUIDEGOM TEGEMOET!!
VERLAAT JOUW WERELD! VERLAAT JOUW “LEVEN”.
(En nee, niet in de zin van zelfdoding want dat is zonde… maar door het OPOFFEREN van ALLES waar van je bent gaan geloven dat het “jouw leven” is… het is slechts de last en bezwaring wat jou bind aan en op deze ondergaande wereld en verhinderd OP TE GAAN)

Nu in deze einde der tijden is Jezus Christus is er al en gaat gesluierd rond…
Het Oordeel gaat immers voor Zijn Komst uit en wie is gerechtvaardigd en gevolmachtigd om te oordelen dan Hij Zelf…?
Hij gaat langs gemeenten en kerken, door straten en over pleinen… Zoekende naar de Zijnen…
Zal Hij nog geloof vinden…? 
Zal Hij op zijn minst nog een glas water of een maaltijd van je mogen ontvangen? 
Of ben jij ook te druk met JOUW ”leven”?

Zovelen stonden oog in oog met Hem maar hebben Hem niet herkend… en ook De Stem van De Herder die maar blijft roepen… Ze kunnen het niet verstaan.
Want de goddelozen zullen goddeloos leven en géén van hen zal het verstaan…
Maar de verstandigen… zij zullen het verstaan.

Wie van jullie bezit nog altijd je EERSTE VUUR van de liefde voor en door De Heilige Geest van Jezus Christus?
En wie van jullie is dit eerste VUUR verloren?
Vraag jezelf af, waarom is het EERSTE VUUR afgenomen of zelfs uitgebrand en NIET TOEGENOMEN?
Alles van deze WERELD is TIJDELIJK… en neemt dus af en verdwijnt… 
Maar alles van God is EEUWIG en kan en zal alleen maar toenemen… als je er IN blijft leven…
Waar leef jij?

Wie gaat er met ons mee?
De bruidegom is in aantocht!!
 
Wat een strijd is het tegenwoordig, niet?
Ieder heeft strijd om de dagen door te komen en om nog een ”fatsoenlijk” leven te leiden, of is het voor de meeste mensen een langzaam sterven dat ze lijden in deze kwade en corrupte wereld?
Ook in ”christenland” zijn er veel ”christenen” die lijden, eigenlijk om exact dezelfde redenen als waardoor de wereld lijdt maar zij troosten zichzelf door te beweren en te geloven dat DIT het lijden in Christus is, het lijden ”dat God voor hen wil en hen oplegt”.
Ze ”lijden” omdat ze zo verschrikkelijk veel moeten werken, om al de bezittingen en bezigheden, van ”god” gegeven, te moeten onderhouden en naast het verfraaien en opbouwen van hun eigen huizen, eenieder voor zijn/haar eigen ”haggie” (Haggai 1: 2-10), het onderhouden van hun gezin, het genieten van de hobby’s, het ”luxe leven” genieten met de status en positie die ze wensen en het opgaan in de geneugten van deze wereld, nog maar zo weinig tijd over hebben voor de Heer Jezus Christus die hen ”gered heeft” uit deze kwade en corrupte wereld. (Jeremia 7: 8-11)
Ze gaan zo op in het ”leven” in deze wereld dat er nauwelijks tijd is om hun relatie met de Heer onze God te kunnen onderhouden, maar….. ze overtuigen zichzelf ervan dat De Heer ”hen dit vast niet kwalijk zal nemen”, en gaan hiermee regelrecht tégen Gods Woord in, die ons leert géén deel te nemen aan deze wereld en ons vlees en al de behoeftes, begeerten, verlangen en lusten van het vlees af te leggen. (1 Johannes 2 : 15-17)
 
Want DAT is het ware lijden dat men verkiest voor wie Jezus Christus kiest te volgen, want het volgen van Jezus is niet alleen het bewonderen van Jezus tussen de bedrijven door maar komt voort uit een liefde voor Hem die zo groot is dat men Hem boven alles verkiest en deze wereld en al haar slechte en corrupte geneugten SCHADE ACHT in plaats van er plezier en genot aan te beleven.
Want de Ware strijd waar vanuit GODS lijden komt is de strijd tegen ons eigen vlees en belangen, onze eigen vrijheid van keus en wil en het afleggen en overgeven van deze voor Gods Wil, het VOLGEN van Jezus Christus in en door Zijn Heilige Geest naar Zijn Leer en Voorbeeld.(romeinen 8 : 1-9)
 
Dit is de grote leugen waarin ”christenland” tegenwoordig verkeerd. 
Ze worden aangeleerd en wijsgemaakt en zijn gaan geloven dat men met een gebedje en een doopje gered zijn en daarna gewoon verder kunnen gaan met het leven dat zij verkiezen, het wereld gelijkvormige leven dat lijden brengt over hen door de corruptie en al het slechte dat men als zoete koek tot zich neemt en geniet.
Het is het genot en hun liefde voor de dingen van deze wereld die hen lijden brengt en DAT is géén lijden IN Christus, maar lijden in de wereld en voor de wereld, onder satans macht.
Ze LEVEN niet in de overwinning en de redding die Christus is maar ze STERVEN en lijden in de ondergang en het verderf welke deze wereld brengt.
En toch…. zijn ze ervan overtuigd dat ze dit sterven in de wereld mogen lijden, God hen dit niet kwalijk zal nemen en straks pief paf poef zomaar opgenomen worden in de lucht omdat ze zichzelf hebben wijsgemaakt en zijn gaan geloven dat ze IN Christus leven en gered zijn terwijl het de wereld is welke hun “christus”, hun redding en leven is geworden.
Aan de vruchten herkend men de boom….(Jakobus 2: 14-26)
 
Er staat geschreven dat er in de einde der tijden ‘de grote afval’, een grote MISLEIDING, zal zijn voor de terugkomst van Jezus Christus en vele christenen kijken om zich heen of het al zover is en zien niet in dat ze ZELF deel zijn van deze grote afval, dat ze letterlijk met de dag meer aftakelen, verderven en sterven GELIJK de wereld.(Johannes 8 : 41-48)
Gods Woord leert ons heel duidelijk dat het een STRIJD is om IN te gaan door de nauwe Poort en dat er maar weinigen IN zullen gaan. Deze strijd komt NIET voort vanuit de slechte keuzes vóór deze wereld en de dingen van deze wereld en de slechte gevolgen van deze waar zoveel mensen en ook christenen GELIJK onder lijden. Deze strijd is de strijd VOOR Christus en tégen de wereld, VOOR de Waarheid en TEGEN de leugen.
Niet voor niets is het dat Jezus ons telkens weer gebiedt dat wij moeten VOLHARDEN om onze kroon te BEHOUDEN en deze niet te VERLIEZEN.
 
Wat als…. Die grote afval, die grote MISLEIDING, de hedendaagse ”christenen” zijn, die ervan overtuigd zijn of eigen misleid zijn nog altijd een ”gemeenschap in Christus” te zijn maar in FEITE zo lauw en dood geworden zijn, en zonder geloof, dat ze zonder dat ze het in de gaten hadden, afvalligen zijn geworden… En zelfs elkaar misleiden om deze misleiding in stand te houden.
De Waarheid wordt hen verteld en medegedeeld, maar we zien dat vele van hen hiervan afkeer hebben en zelfs TEGEN strijden om hun eigen leugens, waar hun gehele ”leven” uit bestaat, in stand te kunnen houden.
Zelfs als ze De Waarheid moeten erkennen, want De Waarheid is onbetwistbaar en vast, keren ze zich van Deze af en houden zich vast aan de leugen, aan ”het leven” dat ze gewend zijn en lief hebben.
Hiermee keren ze zich af van Jezus Christus zelf en we zien hierin duidelijk dat ze zelfs het uitspreken of benoemen van Zijn Naam steeds lastiger vinden.
Je hoort ze voornamelijk over een ”god” maar nauwelijks nog over Jezus Christus, Dé Bemiddelaar door Wie wij weer tot God kunnen komen.
Kunnen deze verdwaalde christenen dit soms zelf nu? De vruchten van hun ”leven” getuigen tégen hen.
Ze hebben zichzelf zelfs aangeleerd om vóór God te spreken door elkaar en zichzelf leugens wijs te maken als ”God zal het ons, jou of mij niet kwalijk nemen”, ”God is liefde en Hij vergeeft ons wel”, en ”Hij wil dat wij elkaar accepteren en respecteren”. (Dit is dezelfde taal als de taal van de new age en de ”kundalini”, de populaire leer/religie van deze huidige wereld, de leer van satan)
Hiermee spreken ze wederom Gods Woord tégen.
 
Wat als…. Deze afvalligen ”christenen” degene zijn waarbij De Weerhouder, De Kandelaar WEGGENOMEN wordt of inmiddels bij velen zelfs al is weggenomen zoals geschreven in Openbaring 2,4,5 waarin Jezus Zelf Zijn gemeenten waarschuwt weer terug te keren naar hun eerste werken en hun eerste liefde niet te verzaken omdat Hij anders De Kandelaar wegneemt.
Want het zijn deze ”christenen” welke hun harten verkild hebben voor De Waarheid en hun gewetens hebben dichtgeschroeid om hun ”levens” in en voor deze wereld te kunnen rechtvaardigen.
Ze zeggen ”niemand rooft ons uit Gods hand” maar beseffen niet dat ze er ZELF al lang uit gelopen zijn om de wereld te kunnen genieten.
Misleid en verdwaald, gevallen, door al de prachtige en heerlijke schitteringen van deze wereld, de schitteringen van de verleidelijke, onschuldig ogende slang, satan, de GEVALLEN engel die zich voor doet als engel des lichts maar slechts uit is op de ondergang en vernietiging van de mens, Gods Creatie….
Mensen beweren te geloven maar de gelovigen zouden te herkennen moeten zijn aan de dingen die ze DOEN, en de vruchten van hun levens… Zegt JEZUS CHRISTUS. (Johannes 14: 12-20)
 
“als iemand zegt dat hij Hem kent, maar NIET DOET wat Hij zegt, is hij een LEUGENAAR.
Zo iemand doet De WAARHEID geweld aan. Maar wie doet wat God van hem vraagt, is VOL VAN ZIJN LIEFDE. DAARAAN is te zien of u een christen bent of niet. IEDER die ZEGT één te zijn met Hem, MOET LEVEN ZOALS JEZUS LEEFDE.” (1 Johannes 2 : 4-6)
 
Lezen:
Spreuken 8: 4-9, 12-14
Spreuken 18: 20-21
Jesaja 1: 5-7
Jeremia 17: 9-11
Markus 16: 16-18
Johannes 8: 31-36
Filippenzen 1: 9-11, 26-28
Titus 1: 6-11
Openbaring 2: 4-5
INCEPTIE… als de mens eens wist hoe diep, diep, diep ze al in deze “droomwereld”, dit “droomwezen”, leven…
Deze artificiële realiteit waarin alles zo overtuigend en echt lijkt omdat het zo VOELT…
Niet beseffende dat de gevoelige snaren bewust bespeeld en gemanipuleerd worden door de hogere KWADE machten van deze wereld…
De mensen van tegenwoordig spreekt van een “ONTWAKEN” maar ontwaken slechts in een andere artificieel gecreëerde “realiteit”… een bewust-zijn die in het onbewuste is geplant, ergens DIEP in hun droomwezen… de tweede leven van een gecreëerde realiteit… en wellicht zelfs nog een laag dieper zoals in de film “INCEPTION” getoond wordt… een VER-LAGING in een bewust-zijn waar géén weg uit terug is… het LIMBO, de eeuwige DWALING…
En wat toevallig dat daar ook voor gewaarschuwd word in Gods Woord… dat er een misleiding, een grote dwaling, zal zijn in de einde der tijden waar velen voor eeuwig hun afschuw zullen vinden…
We zien nu al hoeveel mensen maar gewoon klakkeloos GELOVEN wat ze horen en wat ze zien… ze herkennen nauwelijks nog het verschil tussen foto’s of afbeeldingen gecreëerd door de artificiële intelligentie en het is deze artificiële “intelligentie” welke letterlijk geboren werd vanuit een quantumcomputer genaamd “the beast”.
Deep fake filmpjes die nauwelijks nog te onderscheiden zijn van “echte realiteit”, welke op gegeven moment gebruikt zal (kunnen) worden om “bewijsmateriaal ” tegen bepaalde mensen te creëren… en de mensheid zal het GELOVEN en hen veroordelen omdat ze het ZIEN en HOREN… het beeld dat de geest gegeven werd om tegen de mens te spreken… (openbaring 13)
Het beeld dat door vele (bewegende) beelden de gevoelens en emoties van de mens bewerkt en hen STUURT…waar het beeld ze maar wil hebben…..
Kinderen zijn nauwelijks nog aanwezig in het hier en nu…slechts af en toe schrikken ze op uit hun “FANTASTISCHE” gecreëerde “realiteit”… kijken versuft om zich heen en vluchten snel weer terug in hun wereldwijde web waarvan ze slaaf geworden zijn… deze eindeloze lege dwaling… tot het punt dat ze het hier en nu zo ver afgeleerd zijn en ontwend zijn geraakt dat ze gewoon niet meer kunnen en willen zijn…..
En ZELFMOORD PLEGEN!!
 
We zijn geen fan van hollywood of de producten van holly wood en we raden ook zeker niet aan om er een gewoonte van te maken om de producten van deze hollywood te genieten. Maar satan/ de wereld is hoogmoedig en trots en laat een hoop zien omdat hij denkt dat wij achteloze domme schapen zijn.
Toets en onderzoek maar laat het je niet be-in-vloeden tot slechte gewoonten en of eigenschappen. Hou je focus op Jezus Christus, en acht ALLES van deze wereld schade..
Zie het voorbeeld van Ezechiel 8, hij kreeg vele zonden te zien maar hij bleef heilig.
 
https://youtu.be/LifqWf0BAOA?si=_7soluFHxtqPyM12
Is dat niet juist wat bekering inhoud? Dat je je AF KEERT van je zondige oude leven, je laat dopen en De Heilige Geest van Jezus Christus ontvangt die jou dan gaat LEIDEN naar Waarheid en als jij deze dan VOLGT en ook daadwerkelijk laat LEIDEN zal Deze jou toch zeker NIET weer in zonde leiden?
Dat is toch ook wat wedergeboorte is?
Het sterven van het oude ik in het watergraf en het opstaan vanuit dat watergraf met Jezus Christus en met Hem ook het LEVEN?
Wanneer de mens in zonde leeft is deze dus NIET gehoorzaam aan Gods Wil en wordt deze dus ook NIET geleid door De Heilige Geest van Jezus Christus, ze VOLGEN dan NIET Jezus Christus en zijn, per definitie, dan ook NIET BEKEERD NOCH WEDERGEBOREN… Ze sterven en lijden immers nog altijd dezelfde zonden…
Bedenk dat het maken van FOUTEN geheel anders is dan “zonde”.
Een fout wordt pas een zonde als deze fout zich keer op keer blijft herhalen zonder er lering uit te trekken en er berouw over te krijgen… Deze fout word dan zonde omdat deze SLECHTE gevolgen heeft…
SLECHTE gevolgen komen voort vanuit SLECHTE keuzes die gemaakt worden vanuit SLECHTE eigen-schappen van het vlees… Dit zijn NIET de eigen-schappen naar Gods Evenbeeld, De GOEDE eigenschappen van De Heilige Geest, maar naar het aard van het BEESTje, dat is het vlees dat afgelegd dient te worden.
Wie De Heilige Geest van Jezus Christus VOLGT en laat LEIDEN zal hiervan de GOEDE vruchten/gevolgen ondervinden want deze maken GOEDE keuzes van De GOEDE eigenschappen van De Heilige Geest van Jezus Christus.
Wie geleid wordt door en in De Heilige Geest van Jezus Christus zal meteen weten dat iets fout of slecht is, meteen berouw krijgen en het NIET weer doen… 
DAT is hoe de volger van Christus behoed wordt voor zonde en vrij wordt van zonde…
 
Gezuiverd, gereinigd en gelouterd…
 
Het VOORTDUREND vernieuwen van geest en denken geleid door De Heilige Geest van Jezus Christus.
We lezen dat Jezus na Zijn doop de Geest ontving in de vorm van een duif die op Hem daalde, God zelf bevestigde dat Hij Gods Zoon is.
Maar het interessante is wat daarna gebeurd en laten we daar lering uit trekken aub.
Jezus werd door de Geest EERST de eenzaamheid in geleid, de woestijn, waar Hij 40 dagen en 40 nachten Zijn lichaam, Zijn vlees verzwakte door onthouding van voedsel.
Op Zijn zwakst werd Hij verzocht door de duivel en Hij overwon de verleiding (duivel betekend verleider) van het vlees… 
Hij overwon Zijn vlees!!! 
En pas toen keerde Hij terug in de KRACHT DES HEREN (Lucas 4: 14) en het was pas ná Zijn periode van vasten/onthouding, waarin Hij de eenzaamheid, stilte en rust MET ZIJN VADER deelde, dat Hij wonderen en tekenen kon doen en we lezen meerdere malen dat wanneer Jezus iemand genezen had dat Hij zich hierna in de eenzaamheid terug trok.
Hierin zien we het belang van het opzoeken van de stilte en rust met God de Vader.
Want het is vanuit Hem dat onze kracht en energie komt.
God is onze voornaamste Bron van voeding, kracht en energie.
Lucas 4: 4, er staat geschreven; niet alleen van brood zal de mens leven, maar van ALLE WOORD, DAT UIT DE MOND GODS UITGAAT.
Was het niet Het Woord wat uit de mond Gods kwam wat Schepping bracht aan alle goeds dat is ontstaan?
Is Jezus Christus niet HET WOORD??
Zien we de bijzondere betekenis hierin? 
De kracht wat hier van uit gaat? 
De mogelijkheden in tijden van (voedsel)schaarste
DOOR GELOOF ALLEEN WORDEN WIJ GERED…GELOVEN ALS EEN KIND!
Vooral in deze tijd is het belangrijk dat wij al gelovigen TERUGKEREN in de KRACHT DES HEREN… 
vooral nu… lichten der wereld zijn.
Jezus gaf ons Het Voorbeeld… VOLGEN WIJ HEM?? Of bewonderen wij Hem slechts….?

Lezen:
Mattheüs 6: 24-34
Mattheüs 10: 24,25
Johannes 14: 7-14
2 Korinthiërs 4: 1-6

De apocalyps van Petrus:

Het boek van Jakobus: